ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ธรรมขันธ์

โดยรูปคำ แปลว่า หมวดธรรม หรือกองธรรม หมายถึง หมวดธรรมอย่างหนึ่ง บทธรรมหรือข้อธรรมอย่างหนึ่ง ในคัมภีร์ปัญจกนิบาต อังคุตรนิกาย สุตตันตปิฎก เรียกกุศลธรรมหมวดหนึ่งว่า ธรรมขันธ์ มีห้าขันธ์คือ

1. สีลขันธ์  หมวดศีล 
2. สมาธิขันธ์ หมวดสมาธิ  
3. ปัญญาขันธ์ หมวดปัญญา 
4. วิมุตติขันธ์ หมวดวิมุติ 
5. วิมุตติญาณทัสมขันธ์ หมวดวิมุตติญาณทัศนะ

 อีกนัยหนึ่ง ที่หมายถึง บทธรรมหรือข้อธรรมนั้น ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา  อรรถกถาวินัยปิฎก หรืออรรถกถาแห่งปิฎกอื่น ท่านกำหนดเอาข้อธรรม ข้อวินัย ที่พระพุทธเจ้า และพระสาวกแสดงตั้งแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ตราบเท่าถึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า ธรรมขันธ์ มีจำนวนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์  ดังที่ พระอานนท์กล่าวตอบพราหมณ์โคปกโมคคัลลานะว่า พระธรรม ที่ท่านจำได้ขึ้นใจนั้นได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามีจำนวน 82,000 พระธรรมขันธ์ ได้ฟังจากพระเถรานุเถระ เช่น พระสารีบุตร มีจำนวน 1,000 พระธรรมขันธ์ (คัมภีร์เถรคาถา ขุทกนิกาย สุตตันตปิฎก)

รวมพระธรรมขันธ์ในพระวินัยปิฎกเป็น 21,000 พระธรรมขันธ์ ในพระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ ในพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ