ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

นิติกรรม

ได้แก่ การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ โดยนัยนี้นิติกรรมก็คือ การกระทำที่มุ่งให้เกิดผลเกี่ยวกับสิทธิ หรือผลประโยชน์ของบุคคล ซึ่งกฎหมายรองรับและบังคับให้

นิติกรรมอาจเป็นการกระทำของบุคคลเดียว หรือหลายฝ่ายก็ได้ นิติกรรมซึ่งจะมีผลทางกฎหมายนั้น จะต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยใจสมัคร และประสงค์จะให้มีความผูกพันกันตามกฎมายด้วย ผู้ทำนิติกรรมจะต้องเป็นผู้มีความสามารถบริบูรณ์ตามกฎหมาย นิติกรรมบางอย่างกฎหมายบังคับว่า ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ 

โดยปรกติแล้ว การใด ๆ ที่กฎหมายมิได้ห้ามไว้ บุคคลจะทำนิติกรรมให้เกิดผลอย่างไรก็ได้ แต่นิติกรรมนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นการพ้นวิสัย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย