ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เนปาล

เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใต้เทือกเขาหิมาลัย ไม่มีทางออกทะเล มีอาณาเขตทิศเหนือจดทิเบต ทิศตะวันออกจดสิกขิม ทิศใต้และทิศตะวันตก จดอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 140,000 ตารางกิโลเมตร ความยาวตะวันออกไปตะวันตก ประมาณ 800 กม. ความกว้างจากเหนือไปใต้ประมาณ 140 - 240 กม. มีเมืองหลวงชื่อ กาฎมัณฑุ

พลเมือง  เนปาล ตั้งอยู่ระหว่างเอเชียกลาง และอินเดีย พลเมืองส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยกลุ่มคนที่อพยพมาจากดินแดน ทั้งสองแห่งนั้น ที่สำคัญมีพวกมองโกลที่อพยพจากทิเบต และสิกขิม เข้ามาในเนปาล พวกที่มาจากอัสสัม และเบงกอล กับพวกอินโดอารยันที่มาจากอินเดีย การที่มีชาติพันธุ์แตกต่างกัน การแบ่งชั้นวรรณะ และลักษณะพื้นดินทำให้พลเมืองแยกกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ที่สำคัญและมีอิทธิพลมาก มีพราหมณ์ นักรบ และพ่อค้า พวกนี้เป็นเชื้อสายอินเดียน

ภาษา  มีอยู่หลายภาษา ภาษาส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นภาษาตระกูลเดียวกัน ภาษาประจำชาติคือ ภาษาเนปาลี เป็นภาษาตระกูลอินโดอารยัน ภาษาอื่นมีภาษาฮินดี ซึ่งแยกออกเป็นภาษาถิ่นอีกมากมาย
ศาสนา  ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดคือ ศาสนาฮินดู รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ มีร้อยละสิบ ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีประมาณ 200,000 คน
การปกครอ  มีการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย