ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โพธิสัตว์

มีความหมายหลายอย่าง เช่น ผู้ข้องอยู่ในภาวะแห่งการตรัสรู้ ผู้มีโพธิ ผู้แสวงหาโพธิธรรม ผู้มีโพธิเป็นสาวัตถะ มุ่งถึงสภาวะแห่งดวงจิต ซึ่งแสวงหาโพธิเพื่อสัตว์อื่น หรือมุ่งถึงตัวสารัตถธรรม

การนับถือโพธิสัตว์แยกเป็นสองคติคือ คติฝ่ายเถรวาท และคติฝ่ายอาจริยวาท (มหายาน)

คติฝ่ายเถรวาท  หมายถึง พระพุทธเจ้าสมัยบำเพ็ญบารมีธรรม สิบประการ (ทศบารมี) คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา เพื่อบำเพ็ญบารมีเหล่านั้นเต็มเปี่ยมแล้ว ตรัสรู้สั่งสอนธรรมที่ตรัสรู้นั้นช่วยเหลือสรรพสัตว์อื่น
คติฝ่ายอาจาริยวาท (มหายาน)  โพธิสัตว์ไม่จำกัดอยู่เพียงฐานะก่อนกาลตรัสรู้ไม่จำเป็นต้องมีภาวะต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น แต่มีขอบเขตกว้างขวาง ไปถึงสรรพสัตว์สูงต่ำทั้งปวง ผู้มีศีลประพฤติธรรม มุ่งหน้าช่วยเหลือสัตว์อื่นผู้มีทุกข์โดยไม่มีประมาณ เมื่อปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมยังชีวิต ให้ถึงซึ่งอุดมการณ์ต้องถืออธิษฐานธรรม เป็นมหาปณิธานแน่วแน่สี่ประการเป็นเบื้องต้น

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย