ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

อาณาจักรฟูนัน

เป็นอาณาจักรที่สำคัญที่สุดในภาคเอเชียอาคเนย์ ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6 - 7 คำนี้มาจากภาษาเขมรโบราณ (ขอม) ว่า "บนัม" และภาษาเขมรปัจจุบันว่า "พนม"  คือ ภูเขา พระราชาแห่งอาณาจักรนี้มีพระนาม ตามภาษาสันสกฤตว่า บรรพตภูบาล หรือไศลราช ศูนย์กลางของอาณาจักรนี้เดิมชื่อกันว่า ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ หรือที่ราบปากแม่น้ำโขง แต่ในขณะที่เจริญสูงสุดนั้น ดินแดนของอาณาจักรฟูนันได้ครอบคลุมไปถึงประเทศเวียดนามตอนใต้ ลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ตลอดจนส่วนใหญ่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และแหลมมลายู

ปัจจุบัน นักปราชญ์ฝรั่งเศสผู้หนึ่ง สันนิษฐานว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนัน อาจตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในบริเวณเมืองอู่ทอง เพราะ ณ  ที่นั้นได้ค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ที่แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะอมราวดี ทางภาคใต้ของประเทศอินเดีย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7 - 9 ตลอดจนวัตถุที่คล้ายคลึงกับที่ค้นพบ ณ เมืองออกแก้ว ในแหลมโคชินจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม อันเชื่อกันว่าเป็นเมืองท่าของอาณาจักรฟูนัน วัตถุเหล่านี้มีลูกปัด เครื่องประดับทำด้วยโลหะ เศษเครื่องถ้วยชาม ฯลฯ อันมีสืบต่อลงไปจนถึงสมัยอาณาจักรทวารวดี ในประเทศไทย แต่มิได้สืบต่อลงไปในอาณาจักรเจนละ ซึ่งมีอำนาจสืบต่อจากอาณาจักรฟูนัน ในประเทศกัมพูชา ส่วนการขยายอำนาจของอาณาจักรฟูนันนั้น เห็นว่าอาจจะขยายจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกคือ ขยายจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังลุ่มแม่น้ำโขง ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาก็ได้ ราชธานีในขณะหนึ่งของอาณาจักรฟูนัน ตั้งอยู่ที่เมืองวยาธปุระ หรือเมืองพราน ซึ่งอยู่ใกล้กับเขาบาพนม และหมู่บ้านบนัม ในแคว้นไพรเวง

จดหมายเหตุราชวงศ์ฉี ภาคใต้ได้กล่าวเกี่ยวกับอาณาจักรฟูนันว่า ประชาชนของอาณาจักรนี้โหดร้าย และเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม เข้าโจมตีเมืองใกล้เคียงที่ไม่ยอมอ่อนน้อม และกดขี่ประชาชนลงเป็นทาส

รัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันเป็นสมัยที่อาณาจักรฟูนันเจริญรุ่งเรือง ดังเห็นได้จากการรับรองของพระจักรพรรดิ์จีน เมื่อราชทูตฟูนันเดินทางเข้ามายังประเทศจีน ในปี พ.ศ.1046 พระจักรพรรดิ์จีนทรงมีพระราชโองการว่า "พระราชาแห่งอาณาจักรฟูนัน ทรงพระนามว่า โกณฑิยะชัยวรมัน ประทับอยู่สุดเขตโพ้นทะเล... ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายเป็นหลายครั้ง สมควรตอบแทนให้ทัดเทียมกัน และให้ตำแหน่งอันมีเกียรติยศคือ ตำแหน่งขุนพลแห่งภาคสันติใต้ กษัตริย์แห่งฟูนัน"

อาณาจักรฟูนัน ได้เป็นใหญ่อยู่ในแหลมอินโดจีนถึง 500 ปี บรรดาพระราชาแห่งประเทศกัมพูชา สมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร ได้ทรงยอมรับประเพณีการตั้งราชวงศ์ ของกษัตริย์ฟูนันมาเป็นของพระองค์

ทางด้านฝ่ายไทยมีบางท่านเห็นว่า คำว่า ฟูนัน โปหนำ หรือฝูหนาน นี้ ตรงกับอาณาจักรโคตรบูร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพราะไทยมีคำว่า นครพนม พระธาตุพนม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย