ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มหันตโทษ

โดยทั่วไปหมายถึง โทษหนัก หรือบาป ความชั่ว หรือผลแห่งความผิดที่ต้องรับอย่างหนัก แต่ในแง่ของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และในแง่ของการบังคับโทษตามหลักกฎหมายหมายถึง "การใช้มาตรการลงโทษทางกฎหมาย ควบคุมความประพฤติ และคุ้มครองพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคม ตามหลักกฎหมายมหาชน ในอันที่จะบังคับใช้กฎหมายลงโทษ แก่ผู้กระทำผิดภายใต้หลักนิติกรรม เพื่อให้ได้รับความเจ็บปวด หรือส่งผลร้ายอื่นใดแก่ผู้ถูกลงโทษ ในสถานหนักตามผลที่แห่งการกระทำผิดอันอุกฤษฏ์ที่มีต่อสังคม"

ประเทศไทยยุคก่อนแบ่งระดับการลงโทษออกเป็นหลายระดับที่เรียกกันว่า ราชทัณฑ์ออกเป็นสี่ระดับคือ ระดับโทษมหันต์ ระดับปถม มัทยม และอวสาน ครั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา เมื่อร.ศ.127 และได้มีการปรับปรุงกฎหมายนี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2500 กฎหมายอาญาได้กำหนดโทษ สำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดไว้ห้าสถานคือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน

โทษที่จัดว่าเป็นมหันตโทษก็คือ โทษประหารชีวิต หรือโทษจำคุกยาวนาน และริบทรัพย์ มหันตโทษที่ว่าเป็นความชั่ว หรือเป็นบาปหนักนั้น ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง โทษที่เกิดแก่ผู้ทำ อนันตริยกรรมห้า คือ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป และยังสงฆ์ให้แตกจากกันถือว่าเป็นบาปหนักที่สุด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน ตั้งอยู่ในฐานปาราชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ