ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ / กรุงเทพ ฯ เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ  ให้ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรม ของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อปี พ.ศ.2430 และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย นับเป็นครั้งแรกที่ใช้คำว่า วิทยาลัยในประเทศไทย

มหาธาตุวิทยาลัยเพิ่งมาเปิดดำเนินการศึกษาในรูปมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2490 ปัจจุบันได้จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ห้าระดับด้วยกันคือ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัยครูศาสนศึกษา และมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่คณะคือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และมีวิทยาเขตอันเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ อีกแปดวิทยาเขตคือ วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตสุรินทร์

นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังได้ให้กำเนิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2501 ปัจจุบัน (พ.ศ.2533) มีเปิดสอนทั้งประเทศกว่า 300 แห่ง ด้านงานวิจัยทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2522

งานสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินร่วมกับคณะสงฆ์ มีหลายโครงการด้วยกัน เช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก และการส่งพระพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย