ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มหาสติปัฎฐานสูตร 

เป็นพระสูตรที่เก้า ในคัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยเรื่อง การตั้งสติอย่างยิ่งใหญ่ ในการกำหนดพิจารณาอารมณ์แห่งกัมมัฎฐาน สี่อย่าง เรียกว่า สติปัฎฐานสี่

พระพุทธเจ้าตรัสแสดงสติปัฎฐานสี่ว่า "ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางดำเนินทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อระงับความโศกเศร้า และความคร่ำครวญ เพื่อดับทุกข์ และโทรมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม (คือ อริยมรรค) เพื่อเห็นแจ้งพระนิพพาน ทางดำเนินทางเดียวนี้คือ สติปัฎฐานสี่"

พระพุทธองค์ทรงจำแนกทางดำเนินทางเดียว ตามอารมณ์สี่อย่างคือ กาย เวทนา จิต ธรรม ดังนี้

1.  กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน  การตั้งสติกำหนดพิจารณากายในกาย
2.  เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐาน  การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาในเวทนา
3.  จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน  การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตในจิต
4.  ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน  การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมในธรรม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย