ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระมะหะหมัด

หรือมูฮัมมัด อิบนิ อับดุลเลาะห์ คือนามของศาสดาของศาสนาอิสลาม เกิดที่นครเมกกะ เมื่อปี พ.ศ.1113 เป็นชนเผ่ากุเรช ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวอาหรับ เพราะมีความผูกพันกับสถาบันศาสนาสั่งคุม และปกครองของชาวอาหรับมาโดยตลอด มะหะหมัดกำพร้าบิดาตั้งแต่เกิด และกำพร้ามารดาตั้งแต่ยังเด็ก ต้องอยู่กับปู่ชื่ออับดุลดอลิบ ซึ่งให้การอบรมบ่มนิสัยอย่างดี เมื่อโตขึ้นได้นำไปฝากเข้าทำงานเป็นลูกจ้างกับนางคอดีเจาะห์ เศรษฐีนีม่ายแห่งนครเมกกะ ทำให้ธุรกิจการค้าของนางเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้นางไว้ใจ และขอแต่งงานด้วย ขณะนั้นนางอายุได้ 40 ปี และมะหะหมัดอายุได้ 25 ปี

ช่วงก่อนการได้รับบัญชาจากพระเจ้า ให้เป็นศาสดาของศาสนาอิสลามมะหะหมัด มักใช้เวลาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งชื่อถ้ำฮีร้อ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปฏิบัติตามหลักคำสอนของอีบรงฮิน อันเป็นรากฐานแห่งวิถีชีวิตแบบอิสลามในระยะต่อมา มะหะหมัดได้รับบัญชาจากพระเจ้า ให้เป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม

เมื่ออายุราว 40 ปี และได้เริ่มเผยแพร่ศาสนาที่นครเมกกะเป็นครั้งแรกใช้เวลาถึงสิบสองปี จึงทำให้ชาวเมกกะเข้าใจ และยอมรับศาสนาอิสลาม โดยเน้นความสำนึกความเชื่อ และศรัทธาต่อพระเจ้า ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต และสรรพสิ่งทั้งปวง และเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต ที่รวมถึงหลักจริยธรรมที่ทุกคนพึงนำมาปฏิบัติ ต่อจากนั้นมูหะหมัดได้เดินทางไปยังเมืองมะดืนะห์ ใช้เวลาสิบปีในการเผยแพร่ศาสนาแก่ชาวเมืองนั้น โดยเน้นถึงปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเป็นสำคัญ ในปี พ.ศ.1175 มะหะหมัดได้ล่วงลับลง ณ นครมะดีนะห์ เมื่ออายุราว 62 ปี รวมระยะเวลาในการเผยแพร่ศาสนา 22 ปี

หลักคำสอนและแนวความคิดที่มะหะหมัดใช้เผยแพร่ศาสนาสรุปได้ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ได้ปลูกฝังให้มุสลิมได้มีสำนึกว่าบ่อเกิดแห่งชีวิต และสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นมาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้สร้างธรรมชาติกฎธรรมชาติ และอยู่เหนือกฎธรรมชาติ มีหลักสามประการที่มุสลิมทุกคนต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ หลักความศรัทธาหกประการ หลักปฏิบัติห้าประการและมีหลักประจำใจด้วย

หลักความศรัทธาหกประการ ได้แก่ ความศรัทธาต่อสิ่งสูงสุดคือ อัลเลาะห์ไม่หลงไหลในตนเอง มีใจกว้างพร้อมที่จะยอมรับความจริง มีความปรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ขยันหมั่นเพียรในการใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม

หลักปฏิบัติห้าประการคือ
1. ให้พร้อมที่จะอุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
2. กล้าที่จะประกาศทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว
3. รู้จักรักษาเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตน และส่วนรวมโดยการนฆาซวันละห้าครั้ง
4. ฝึกให้รู้จักความหิวโหย โดยการถือศีลอดปีละราว 30 วัน
5. รู้จักสละทรัพย์โดยการจ่ายภาษีรายได้ราวร้อยละ 2 - 5 ต่อปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้คือการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา ณ นครเมกกะปีละครั้ง

2. ความสำคัญระหว่างบุคคลต่อบุคคล ให้มนุษย์ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และหวังดีต่อกัน ห้ามเกลียดชังและอิจฉาริษยาผู้อื่น ความช่วยเหลือนั้นไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม และวัฒนธรรม
3. แนวคิดทางเศรษฐกิจ ให้ทุกคนได้มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน หรือทรัพย์สินตามความสามารถของแต่ละบุคคล ที่ที่ร่ำรวยจะต้องแบ่งปันให้กับผู้ที่ทุกข์ยาก โดยการจ่ายภาษีรายได้ราวร้อยละ 2.5 ต่อปี และต้องพร้อมที่จะบริจาค หรือให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในยามที่เกิดภัยธรรมชาติ ห้ามการหาความร่ำรวย โดยการออกเงินกู้ กักตุนสิ้นค้าไว้เก็งกำไร หรือใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจทำให้ผู้อื่นล้มละลาย
4. แนวคิดทางการเมืองและการปกครอง ให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่มุสลิมจะต้องมีผู้นำทางการเมือง ซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ผู้นำต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชาติอิสลาม การบริหารประเทศจะต้องเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย (แบบอิสลาม)
5. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้ม ให้มนุษย์ใช้สติปัญญา และความสามารถในการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม
6. การให้ความสำคัญด้านการศึกษา ให้มุสลิมทุกคนขยันศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นความรู้ทางศาสนาแต่ฝ่ายเดียว
7. การให้ความสำคัญต่อสถานภาพของสตรีในสังคมมุสลิม สตรีมีสิทธิอันชอบธรรมในการแบ่งมรดก และการขอหย่าร้างที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ของศาสนาอิสลาม
8. แนวคิดด้านสงคราม และสันติภาพ ได้สร้างอุดมการณ์อิสลาม ปลูกฝังให้มุสลิมมีความสำนึกว่าสัมติภาพคือ สิ่งแสดงคุณค่าแห่งความเป็นมนุาย์ จึงประณามการทำสงคราม และเรียกร้องให้แก้ปัญหา โดยสันติวิธีแต่ถ้ามีการรุกรานจากศัตรูนอกประเทศก็ให้มีการตอบโต้เท่าที่จำเป็น โดยห้ามใช้กำลังอาวุธทำร้ายผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และห้ามทำความเสียหาย หรือเผาผลาญทรัพย์สิน หรือทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสมบัติของฝ่ายตรงข้ามด้วย
9. แนวคิดด้านกฎหมาย ให้นำกฎหมายอิสลามมาใช้กับบุคคลทุกระดับ
10. แนวคิดด้านสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา มะหะหมัดประณามการบังคับให้ผู้ใดผู้หนึ่งยอมรับนับถือศาสนาโดยใช้กำลังบังคับ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย