ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คัมภีร์มิลินทปัญหา

เป็นคัมภีร์เก่าแก่และสำคัญคัมภีร์หนึ่งในพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า รจนาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 4 - 5 เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสนทนาธรรม ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ กับพระนาคเสน โดยพระเจ้ามิลินท์เป็นผู้ถาม และพระนาคเสนเป็นผู้ตอบ

ศาตราจารย์ ริส เดวิด ผู้แปลมิลินทปัญหา เป็นภาษาอังกฤษ เป็นคนแรกเมื่อปี พ.ศ.2433 กล่าวว่า มิลินทปัญหา แต่งขึ้นทางอินเดียภาคเหนือ ราวแรกตั้งคริสต์ศักราช ในเวลาที่พระพุทธศาสนายังไม่เกิดแยกกัน เป็นนิกายมหายาน ข้างฝ่ายเหนือ และนิกายเถรวาทข้างฝ่ายใต้ และเดิมคงแต่งเป็นภาาาสันสกฤต หรือภาษาปรากฤต เช่นเดียวกับคัมภีร์อื่น ๆ ที่รจนาขึ้นในอินเดียภาคเหนือ แต่ฉบับเดิมสูญหายไปแล้ว ฉบับที่ปรากฎสืบมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นฉบับที่ชาวลังกาได้แปลเป็นภาษาบาลีไว้

ริด เดวิดส์ ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า เมื่อประมวลหลักฐานต่าง ๆ จากชื่อสถานที่สำคัญและแม่น้ำสำคัญที่กล่าวถึงในคัมภีร์นี้แล้ว ก็พอสรุปได้ว่า ผู้รจนาคัมภีร์นี้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย หรือในแคว้นปัญจาป ของอินเดียปัจจุบัน และกล่าวอีกว่า มิลินทปัญหา รจนาขึ้นภายหลังคัมภีร์กถาวัตถุ ซึ่งเป็นคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก ที่แต่งโดยพระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระ ในคราวกำลังสังคายนาครั้งที่สาม เพราะเมื่อเปรียบเทียบคัมภีร์ทั้งสองดูแล้ว จะเห็นว่าข้อความในมิลินทปัญหา หลายตอนมาจากคัมภีร์กถาวัตถุ

พระเจ้ามิลินท์ หรือพระยามิลินท์ เป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีก ครองสาคลนคร ในแคว้นปัญจาป ปัจจุบัน ประสูติที่เมืองอาเล็กซานเดรีย ทางเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักปราชญ์ มีความรอบรู้ในด้านศาสนา และปรัชญา ทั้งตะวันตกและตะวันออก อย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองต่าง ๆ แผ่อำนาจมาถึงตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำคงคา เดิมพระองค์มิได้ทางเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และยังพยายามขัดขวางการขยายตัวของพระพุทธศาสนาอีกด้วย พระองค์ได้ประกาศท้าโต้วาทะ กับบรรดาพราหมณ์และคฤหัสถ์  ผู้เป็นปราชญ์ในลัทธิศาสนาต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดสู้ได้

คณะสงฆ์ในสมัยนั้น จึงได้เลือกพระนาคเสน ซึ่งเป็นพระเถระผู้สามารถรูปหนึ่ง มาสนทนาเรื่องศาสนาและปรัชญา กับพระเจ้ามิลินท์ พระนาคเสนเกิดที่กชิงคลคาม  ใกล้ภูเขาหิมาลัย ได้ศึกษาศิลปวิทยาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ ศึกษาเล่าเรียนได้รวดเร็วมาก มีความรอบรู้ทั้งไตรเพท และศิลปศาสตร์อื่น ๆ แต่มีความรู้สึกว่า วิชาการต่าง ๆ ที่เล่าเรียนมาทั้งหมด ไม่มีสาระอะไรมากนัก ต่อมาได้พบกับพระโรหณเถระ จึงถามท่านว่า ท่านรู้วิชาคือ มนตร์อันสูงสุดในโลกหรือไม่ ท่านตอบว่า รู้แต่จะบอกให้เฉพาะผู้ที่บวชเท่านั้น  พระนาคเสนจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ได้ศึกษาอภิธรรมก่อน จนมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฏก ต่อมาพระโรหณเถระ ได้ส่งพระนครเสนไปอยู่กับพระอัสสคุตเถระ เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม ต่อมาพระอัสสคุตเถระได้ส่งพระนาคเสนไปอยู่ในสำนักของพระพุทธรักขิตเถระ ณ อโศการาม เมืองปาฎลีบุตร เพื่อศึกษาพระพุทธวจนะ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และได้ปฎิบัติสมณธรรม จนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ พร้อมทั้งปฎิสัมภิทาสี คือ ปัญญาแตกฉานในเหตุในผล ในนิรุกติศาสตร์ และในปฎิภาณไหวพริบ

เมื่อพระนาคเสน ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับไปถิ่นเดิม และทางคณะสงฆ์ได้พาท่านไปยังสาคลนคร เพื่อโต้ตอบปัญหากับพระยามิลินท์ เมื่อพระเจ้ามิลินท์ทรงทราบว่า ยังมีพระเถระผู้ฉลาดมีสติปัญญาคือ พระนาคเสน จึงเสด็จไปหาและได้มีการสนทนาโต้ตอบปัญหาต่าง ๆ ระหว่างกันอยู่เป็นเวลาหลายวัน ผลปรากฎว่า พระเจ้ามิลินท์สู้ไม่ได้ จึงยอมแพ้ และเลื่อมใสในพระนาคเสนมาก ถึงกับทรงสร้างมิลินทวิหารถวาย

พระเจ้ามิลินท์ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมาก ได้ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายไปในอาณาบริเวณตั้งแต่ภูเขาฮินดูกูษ จนถึงลุ่มแม่น้ำสินธุ ทรงมีความยุติธรรมอย่างยอดเยี่ยม และทรงเป็นที่รักของประชาชนทุกชั้นวรรณะ ในเหรียญกษาปณ์ที่มีรูปพระองค์นั้น มีตราธรรมจักรอยู่ด้วย ต่อมาพระเจ้ามิลินท์ได้ทรงสละราชสมบัติ ออกผนวชเป็นภิกษุ และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ