ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

มูเซอ

เป็นชาวเผ่าหนึ่งในตระกูลภาษาจีน - ทิเบต สาขาทิเบต - พม่า เรียกตนเองว่า ลาฮู มีถิ่นที่อยู่กระจัดกระจายอยู่ทางทิศตะวันตกของยูนนาน ประเทศจีน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน ประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว มูเซอจำนวนหนึ่งอพยพไปอาศัยอยู่ในเกาะไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ทางภาคเหนือของไทยมีมูเซอ อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ลำพูน รวมประมาณ 3,9000 คน (พ.ศ.2527)  มูเซอส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปตามจารีตประเพณีดั้งเดิม

ชาวเขาเผ่ามูเซอ มีสาขาย่อยอยู่ 23 สาขา แต่ละสาขามีการแต่งกายและสำเนียงการพูดเพี้ยนกัน แต่ละสาขาก็มีถิ่นที่อยู่ในที่ต่าง ๆ กัน กล่าวคือ ประเทศไทยมีมูเซอแดง ดำ  ดำ(เชเล)  กู่ เล๊า ชีบาแก๊ว ชีบาหลา จ้าบ้า เวหยะ ขาว พู้บีลี ชีนะแก้ว และไกสี ในประเทศพม่ามีมูเซอแดง ดำ (เชเล)  ดำ กู่เล้า เวหยะ ชิบาแก้ว บ่อฟ๊ะ มุยคิ่น และฮู่ลี้ ประเทศลาวมี มูเซอพู หรือมูเซอขาว พู้บีลี และอ้าบ๊า ประเทศจีนมี มูเซอดำ ไกชี ค้าคา อะแล้ นะแพ ป่าน่าย ล่าฮู้ จ่อแม้ หน่าเมี้ยว และอะดองก๋า

มูเซอ มักตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างอิสระ นิยมตั้งหมู่บ้านบนภูเขาระหว่างความสูง 500 - 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มักอยู่ในชนบทที่อยู่ห่างไกลคมนาคม มีการเลือกสมาชิกในหมู่บ้านขึ้นเป็นหัวหน้าเรียกว่า " คะเช่พ้า " หรือเจ้าของหมู่บ้าน มูเซอเชื่อว่าผีฟ้า "หงื่อซา" เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด และยังมีระดับรอง ๆ ลงมา นอกจากผีบนฟ้า ผีบนดินแล้ว ยังมีผีหมู่บ้าน ผีบ้าน ผีบรรพบุรุษและผีญาติ ในหมู่บ้านมูเซอแดง จะมีกลุ่มผู้นำทางศาสนาอยู่หนึ่งกลุ่ม ประกอบด้วย "ตูบู" หรือคนไทยพื้นราบเรียกว่า "ป่าจอง" เป็นหัวหน้า

มูเซอ มีกฎหมายจารีตประเพณีที่จดจำสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ ข้อบังคับมักจะมีผลใช้บังคับแก่ผู้กระทำผิดของสมาชิกหมู่บ้าน และเกิดขึ้นในหมู่บ้าน มูเซอมีข้อห้ามมิให้มีการแต่งงานระหว่างญาติที่ใกล้ชิด ที่สืบทอดสายเลือดจากบรรพบุรุษเดียวกัน ภายในสามชั่วอายุคน อีกทั้งมีการป้องกัน และห้ามมิให้พี่น้องของสามี แต่งงานกับพี่หรือน้องภรรยา

สังคมมูเซอ แบบดั้งเดิมมีความบากบั่นต่อสู้ เพื่อให้ได้มาของอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยของชาวมูเซอสามารถสร้างเสร็จภายในหนึ่งวัน ภายในบ้านและบริเวณบ้าน ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่กระทำผิดประเพณีจะถูกปรับไหม ค่าปรับไหมจะแบ่งให้ผู้เสียหายส่วนหนึ่ง ให้แก่ชาวบ้านส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นค่าประกอบพิธีกรรม ขออภัยโทษต่อผีผู้คุ้มครองบ้านและหมู่บ้าน โดยทั่วไปชาวเขาเผ่านี้ รักสงบแต่จะแสดงพฤติกรรมที่รุนแรง เมื่อคิดว่าถูกรังแก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย