ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พญาเม็งราย

พญาเม็งราย (พ.ศ.1782 - 1854) มีพระนามที่ถูกต้องว่า พญามังราย พระองค์เป็นกษัตริย์ไทยฝ่ายเหนือ ผู้ทรงรวบรวมอาณาจักรล้านนา ขึ้นเป็นปึกแผ่นสมัยเดียวกับพ่อขุนรมคำแหง ฯ ผู้ทรงสร้างอาณาจักรสุโขทัยขึ้น

พญาเม็งรายเป็นโอรสของลาวเม็งแก่งหิรัญนครเงินยางเชียงราวขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 15 เมื่อปี พ.ศ.1808 พระองค์มีพระประสงค์ ที่จะสร้างอาณาจักรใหญ่ โดยรวบรวมเมืองที่เป็นอิสระต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เริ่มจากหัวเมืองฝ่ายเหนือก่อน แล้วจึงขยายลงมาทางหัวเมืองฝ่ายใต้ และทรงสร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง เช่น เมืองเชียงราย (พ.ศ.1805)  เป็นเมืองหลวงใหม่ เมืองฝาง (พ.ศ.1816)  เมืองชะแว ทางตะวันออกเฉียงเหนือของลำพูน (พ.ศ.1826)  เวียงกุมกาม (พ.ศ.1829)  และเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.1839)

อาณาเขตของล้านนา สมัยของพระองค์ทางทิศเหนือถึงเชียงรุ่ง เชียงตุง ทางทิศตะวันออกถึงแม่น้ำโขง แต่ไม่รวมพะเยา แพร่และน่าน ทิศใต้ถึงลำปาง ทิศตะวันตกถึงพุกาม พระองค์ทรงปกครองโดยอาศัยกฎหมายชื่อว่า ผังรายศาสตร์

ราชวงศ์เม็งรายครอบครองอาณาจักรล้านนาไทยเป็นเอกราชอยู่ และขยายอาณาเขตลงมาถึงพะเยา ตาก น่าน แพร่ สวรรคโลกและสุโขทัยจนถึงปี พ.ศ.2101 จึงถูกพม่าตีแตก หลังจากนั้นล้านนาไทยก็เป็นเมืองขึ้นของพม่าบ้าง เป็นเอกราชบ้างและเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาบ้าง รวมเป็นเวลาประมาณ 200 ปี จึงได้ร่วมมือกับไทย ทางใต้ขับไล่พม่าออกไป และมารวมเป็นประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย