ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

โยธาธิการ

เป็นชื่อหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2441 ในนามของกรมสุขาภิบาล สังกัดกระทรวงนครบาล มีหน้าที่จัดการสุขาภิบาล ในเขตสุขาภิบาลในจังหวัดพระนคร การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน ต่อมาในปี พ.ศ.2468 ได้โอนงานป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กระทรวงสาธารณสุข และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  กรมนคราทร สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ตรวจตรา อำนวยการก่อสร้าง และรักษาถนน คลอง และทางระบายน้ำในเขตสุขาภิบาล ควบคุมการฆ่าสัตว์ กิจการช่าง การประปา การบำรุงรักษาความสะอาด และการกำจัดสิ่งโสโครกทั่วไป

ในปี พ.ศ.2476  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมโยธาเทศบาล ได้ขยายขอบเขตงานช่าง ด้านสาธารณูปโภค ออกไปอย่างกว้างขวาง มีอำนาจหน้าที่อำนวยกิจการงานช่างพลเรือน ในการก่อสร้าง การจัดระเบียบผังเมือง ดำเนินการให้มีไฟฟ้าและน้ำประปาโดยทั่วไป จัดสร้างและบูรณะทางหลวงจังหวัด และชนบท

ในช่วงปี พ.ศ.2476 - 2510 ได้โอนงานออกไปสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ หลายหน่วยงาน หลังจากนั้นก็ได้รับการขยายงานออกไปอีกหลายหน่วย

ในช่วงปี พ.ศ.2501 - 2510  มีบางหน่วยงานได้รับการยกฐานะเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรม

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย