ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ราชคฤห์

เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมคธ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแคว้นพิหาร ประเทศอินเดีย มีอาณาเขตทิศเหนือ ตกแม่น้ำคงคา ทิศตะวันออก ตกแม่น้ำจัมปา ทิศใต้ตกภูเขาวินธัย ทิศตะวันตก ตกแม่น้ำโสนะ ในสมัยพุทธกาลอาณาจักรมคธได้รวบรวมอาณาจักรอังคะไว้ในอำนาจด้วย ประกอบด้วยหมู่บ้าน ประมาณแปดหมื่นหมู่บ้าน

ราชคฤห์ มีอยู่สองเมืองคือ เมืองราชคฤห์เก่า ซึ่งเป็นเมืองโบราณมากมีภูเขาล้อมรอบเป็นปราการ ได้แก่ ภูเขาปัณฑวะ คิชกูฎ เวภาระ อิสิคิลิ และเวปุลละ จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า คิริพพชะ แปลว่า คอกภูเขา หรืออีกชื่อว่า เบญจคีรีนคร เป็นเมืองที่มหาโควินทร เป็นสถาปนิกออกแบบสร้าง เมืองราชคฤห์ใหม่อยู่ที่เชิงเขาใต้เมืองเก่า ลงมาเล็กน้อยสร้างในรัชสมัยพระเจ้าพิมพิสาร ต่อมาพระเจ้าสิสุนาคา ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองไพศาลี และต่อมาราชโอรสได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองปาฎลีบุตร

ราชคฤห์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดเมืองหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลมีถนนจากเมืองตักศิลา (ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน)  ตัดผ่านเชตวันมหาวิหาร ณ เมืองสาวัตถี ถึงเมืองราชคฤห์ ยาว 3,072 กม. ระยะทางจากเมืองสาวัตถีถึงเมืองราชคฤห์ ยาว 72 กม. ระยะทางจากเมืองกบิลพัสดุ์ ถึงเมืองราชคฤห์ ยาว 96 กม. จากเมืองราชคฤห์ถึงเมืองกุสินารา ยาว 40 กม.

พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายป่าไผ่แด่พระพุทธเจ้า พร้อมพระภิกษุสงฆ์เรียกว่า เวฬุวันมหาวิหาร เป็นพุทธวิหารแห่งแรก ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ประทับที่เมืองราชคฤห์ ในพรรษาที่ 2,3,4 ,17 และ 20 ในพรรษาที่ 44 พระพุทธองค์ได้เสด็จผ่านมายังเมืองราชคฤห์ ขณะประทับที่เมืองราชคฤห์ ได้ตรัสหลักอปริหานิยธรรม

สถานที่สำคัญที่อยู่รายรอบเมืองราชคฤห์มีหลายแห่งด้วยกัน เช่น สีตวัน ชีวกัมพวัน ปิบผลิคูหา อุทุมพริการาม โมรนิวาปะ ตโปทาราม อินทสาลคูหา สัตปัณณคูหา ที่ทำปฐมสังคายนา ลัฎฐิวัน มัททกุจฉิ สุปติฎฐเจดีย์ ปาสาณกเจดีย์ สัปปโสณฑิกปัพภาระ และสระสุมาคธา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ