ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ราชนิกุล

คือ เชื้อสายของพระราชวงศ์ ได้แก่ ชายหรือหญิง ที่มีกำเนิดจากบิดาเป็นราชสกุลชั้นหม่อมหลวง แห่งพระราชวงศ์ ซึ่งตาม พ.ร.บ.ขนานนามสกุลได้กำหนดไว้ว่า พระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ถึงหม่อมหลวง เมื่องลงพระนาม ลงนาม ต่อด้วยชื่อราชสกุลที่โปรดเกล้า ฯ พระราชทานไว้ไม่ต้องเติม ณ อยุธยา ดังนั้น บุตรธิดาของหม่อมหลวง มีฐานะใช้คำนำหน้านามของตนว่า นาย นางสาว ต่อด้วยนามที่เป็นราชสกุล ที่ได้รับพระราชทานและให้มี ณ อยุธยา ไว้ท้าย  ส่วนหญิงสาวบุตรของหม่อมหลวงนั้น เมื่อสมรสถูกต้องตามกฎหมายที่มีนามสกุลของคู่สมรส ไม่อยู่ในราชสกุลวงศ์ จะใช้ ณ อยุธยา ต่อท้ายไม่ได้ แต่ถ้าสตรีทั่วไปเมื่อสมรสกับพระราชวงศ์ หรือผู้สืบสายแห่งราชสกุลวงศ์ ให้ใช้ชื่อราชสกุล ต่อท้ายนามสกุลของสามีด้วย ณ อยุธยา หากหย่าและถอนทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้ ณ อยุธยา ไม่ได้ เว้นแต่สตรีผู้นั้น ซึ่งแต่เดิมมีเชื้อสายแห่งราชสกุล จึงจะกลับไปใช้ ณ อยุธยา ได้

ราชสกุล มีระดับดังนี้

ราชสกุลชั้นหนึ่ง  ที่ใช้ ณ อยุธยา ต่อท้าย (พระราชโอรส ในรัชกาลที่หนึ่ง)  อินทรางกูร ณ อยุธยา ทัพพะกุล ฯ สุริยกุล ฯ ฉัตรกุล ฯ พึ่งบุญ ฯ ดารากร ฯ  ดวงจักร ฯ สุทัศน์ ฯ

ราชนิกุลชั้นสอง  ที่ใช้ ณ อยุธยา ต่อท้าย  (พระราชโอรส ในรัชกาลที่สอง)  อารภณกุล ณ อยุธยา มาลากุล ฯ กล้วยไม้ ฯ กุสุมา ฯ เดชาติวงศ์  ฯ  พนมวัน ฯ กุญชร ฯ เรณุนันท์ ฯ นิยมิศร ฯ ทินกร ฯ ไพฑูรย์ ฯ มหากุล ฯ วัชรีวงศ์ ฯ ชุมแสง ฯ สนิทวงศ์ ฯ มรกฎ ฯ  นิลรัตน์ ฯ อรุณวงศ์ ฯ  กปิตถา ฯ  ปราโมช

ราชนิกุลชั้นสาม  ที่ใช้  ณ อยุธยา ต่อท้าย (พระราชโอรสในรัชกาลที่สาม)  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา โกเมน ฯ คเนจร  ฯ งอนรถ ฯ ลดาวัลย์ ฯ ชุมสาย ฯ ปิยากร ฯ  อุไรพงศ์ ฯ อรณพ ฯ ลำยอง ฯ สุบรรณ ฯ สิงหรา ฯ ชมพูนุท ฯ

าชนิกุลชั้นสี่  ที่ใช้ ณ อยุธยา ต่อท้าย (พระราชโอรสในรัชกาลที่สี่)  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ภานุพันธุ์ ฯ จิตรพงศ์ ฯ นพวงศ์ ฯ สุประดิษฐ์ ฯ กฤดากร ฯ คัคนางศ์ ฯ สุขสวัสดิ์ ฯ ทวีวงศ์ ฯ ทองใหญ่ ฯ เกษมสันต์ ฯ กมลาสน์ ฯ เกษมศรี ฯ ศรีธวัช ฯ  ทองแถม ฯ ชุมพล ฯ เทวกุล ฯ สวัสดิกุล ฯ  จันทรทัต ฯ ชยางกูร ฯ วรวรรณ ฯ  ดิสสกุล ฯ โสภางค์ ฯ โสณกุล ฯ วัฒนวงศ์ ฯ สวัสดิวัตน์ ฯ ไชยันต์ ฯ

ราชนิกุลชั้นที่ห้า  ที่ใช้ ณ อยุธยา ต่อท้าย (พระราชโอรสในรัชกาลที่ห้า)  จักรพงศ์ ณ อยุธยา จุฑาธุช ฯ มหิดล ฯ บริพัตร ฯ ยุคล ฯ กิติยากร ฯ รพีพัฒน์ ฯ  ประวิตร ฯ จิรประวัติ ฯ อาภากร ฯ ฉัตรชัย ฯ เพ็ญพัฒน์ วุฒิชัย ฯ สุริยง ฯ รังสิตา ฯ

ราชนิกุล ณ อยุธยา อันสืบเนื่องมาจากที่ทรงเป็นพระราชวงศ์ กรมพระราชวังบวร ดังนี้

ราชนิกุลชั้นหนึ่ง  ที่ใช้ ณ อยุธยา จากกรมพระราชวังบวร ฯ  รัชกาลที่หนึ่ง อสุนี ณ อยุธยา สังขทัต ฯ ปัทมสิงห์ ฯ นีรสิงห์ ฯ

ราชนิกุลชั้นที่สอง  ที่ใช้ ณ อยุธยา จากกรมพระราชวังบวร ฯ รัชกาลที่สอง  บรรยงกะเสนา  ณ อยุธยา  อิศรเสนา ฯ ภุมรินทร ฯ พยัคฆเสนา ฯ รังสิเสนา ฯ สหาวุธ ฯ ยุคันธร ฯ สีสังข์ ฯ รัชนิกร ฯ รองทรง ฯ

ราชนิกุลชั้นที่สาม  ที่ใช้ ณ อยุธยา จากกรมพระราชวังบวร ฯ รัชกาลที่สาม  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กำภู ฯ เกสรา ฯ อนุชาศักดิ์ ฯ นันทิศักดิ์ ฯ

ราชนิกุลชั้นที่สี่  ที่ใช้ ณ อยุธยา จากกรมพระราชวังบวร ฯ รัชกาลที่สี่ สุธารส ณ อยุธยา วรรัตน ฯ ภาณุมาศ ฯ หัสดินทร ฯ นวรัตน์ ฯ ยุคนธรานนท์ ฯ โตษะณีย์ ฯ นันทวัน ฯ พรหมเมศ ฯ จรูญโรจน์ ฯ สายสนั่น ฯ

ราชนิกุลชั้นที่ห้า  ที่ใช้ ณ อยุธยา จากกรมพระราชวังบวร ฯ รัชกาลที่ห้า วิไลยวงศ์ ณ อยุธยา กาญจนะวิชัย ฯ  กัลยาณะวงศ์ ฯ สุทัศนีย์ ฯ วรวุฒิ ฯ รุจอวิชัย ฯ วิบูลยพรรณ ฯ รัชนี ฯ วิสุทธิ ฯ

ราชนิกุล อันเนื่องด้วยพระราชวงศ์จากกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข (กรมพระราชวังหลัง ในรัชกาลที่หนึ่ง)
เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา นรินทรางกูร ฯ มนตรีกุล ฯ อิศรางกูร ฯ ปาลกะวงศ์ ฯ เสนีวงศ์ ฯ
ราชนิกุลอันเนื่องด้วยปฐมวงศ์ ใช้ ณ อยุธยา
เจษฎางกูร ณ อยุธยา  (เจ้าฟ้า กรมหลวงจักรเจษฎา)
นรินทรกุล ณ อยุธยา  (กรมหลวงนรินทรเทวี)

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย