ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

พระราหุล

เป็นโอรสเจ้าชายสิทธัตถะ (พระสมณโคดม พุทธเจ้า)  กับพระนางยโสธรา หรือพิมพา แห่งศากยวงศ์ นครกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ประสูติในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช

พระราหุลกุมารได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์ โดยมีพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ ด้วยวิธีให้รับไตรสรณคมน์คือ ให้เปล่งวาจาถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก ซึ่งถือปฎิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

เนื่องจากการบรรพชาของพระราหุล พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้กราบทูลขอพรพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปนี้ถ้าผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก่อน ขออย่าให้ผู้นั้นบวชเลย พระพุทธเจ้าทรงประทานพรตามที่ขอ และทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามมิให้ภิกษุบวชผู้ที่บิดามารดา ยังไม่อนุญาต

เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่า พระราหุลมีอุปนิสัยแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมชั้นสูงแล้ว จึงทรงแสดงจุฬราหุโลวาทสูตร เป็นสูตรเดียวกับราหุลสูตร ในสังยุตนิกาย สฬายตนวรรค ว่าด้วยอายตนะหก คือ ทรงสอนว่า ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น อนัตตา เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระราหุลได้บรรลุอรหัตผล

ต่อมาพระพุทธองค์ทรงประกาศสถาปนาในท่ามกลางสงฆ์ ยกย่องพระราหุลว่า เป็น เอตทัคคะ คือ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ใคร่ต่อการศึกษา

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย