ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

ละติน

หมายถึง ชาวละติน ภาษาละติน หรือจารีตละติน ก็ได้

1. ชาวละติน  ได้แก่  ชาวเผ่าอารยันที่อาศัยอยู่แถบกลางของคาบสมุทรอิตาลี เดิมเรียกว่า แคว้นละติน แบ่งออกเป็นรัฐมากมาย โรมา หรือโรม เดิมเป็นตำบลที่รกร้าง ตามตำนานกล่าวว่า เป็นถิ่นที่หลบซ่อนของเหล่าโจร มีเนินลูกหนึ่งเรียกว่า เนินแคปปิตอล แล้วประกาศตัวรัฐอิสระขึ้น โดยมีอาณาเขตดั้งเดิมแค่เนินเจ็ดลูก ล้อมรอบเนินแคปปิตอล หัวหน้าโจรซึ่งตั้งตัวเป็นกษัตริย์ องค์แรกชื่อ โรมุลูส  ตั้งชื่อนครรัฐใหม่ ตามพระนามของพระองค์ว่า โรมาต่อมา นครรัฐโรม ขยายอำนาจออกไปครอบคลุมแคว้นละตินไว้ทั้งหมด จึงเปลี่ยนชื่อเป็นแควนโรมัญญา แปลว่า โรมใหญ่ ใช้ภาษาละตินเป็นภาษาราชการ มีการปรับปรุงใช้ภาษาละติน แทนภาษากรีก

2. ภาษาละติน  คือ ภาษาที่ชาวละติน ใช้มาแต่เดิมนั่นเอง ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับให้เป็นภาษาทางราชการ ของมหาอาณาจักรโรมัน ภาษาละติน เป็นหนึ่งในห้า ภาษาอารยันเท่าที่รู้จักในขณะนี้คือ ภาษาบาลี สันสกฤต กรีก ละติน และเปอร์เชีย

3. จารีตละติน  ศาสนาคริสต์ตอนต้นยุคกลาง จัดแบ่งตามภาษาศาสนาที่ใช้เรียกว่า จารีต นั่นคือ กลุ่มที่ใช้ภาษาหนึ่งประกอบพิธีทางศสาสนา เช่น จารีตละติน จารีตกรีก จารีตรัสเซีย นอกจากนี้ยังมีจารีตซีเรียจารีตมาโรไนต์ กลุ่มคอปต์ จารีตซีโรมาลาบาร์ หลังยุคกลางกลุ่มจารีตอื่น ๆ นอกจากจารีตละตินได้กลายมาเป็น นิกายออร์โทดอกซ์ ส่วนจารีตละติน กลายเป็นนิกายโรมันคาทอลิก

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย