ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เวฬุวัน

เป็นพระอารามแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เรียกกันว่า เวฬุวนาราม บ้าง เวฬุวันวิหาร บ้าง ตั้งอยู่ใกล้ประตูด้านเหนือของนครราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์มคธ เป็นผู้ถวาย เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนาที่นครราชคฤห์ ครั้งแรกหลังจากตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว และทรงจำพรรษาที่สองในพระอารามนี้ ระหว่างที่ประทับอยู่ในเวฬุวันครั้งแรกนี้ มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง เช่น ทรงได้อัครสาวก ขวา - ซ้าย คือ พระสารีบุตร เถระ และพระโมคคัลลานะ เถระ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์ครั้งสำคัญ ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต  ซึ่งเป็นที่มาของวันมาฆบูชา ทรงอนุญาตให้สร้างวิหารเป็นครั้งแรก

ตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับชั่วคราว ที่เวฬุวันวิหาร หลายครั้ง และทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้เป็นจำนวนมาก แต่ทรงจำพรรษาที่สอง ที่สาม และที่สี่ เท่านั้น

พระถังซัมจั๋ง (ยวนฉ่าง) ซึ่งเดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่อินเดีย ในพุทธศตวรรษที่ 12 ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุของท่านว่า เวฬุวันตั้งอยู่ห่างจากนครราชคฤห์ ไปทางเหนือหนึ่งลี้ (ประมาณครึ่ง กม.) เวฬุวันสะอาดเพราะมีพระภิกษุทั้งหลาย คอยทำความสะอาดอยู่

พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับชั่วคราวที่เวฬุวันวิหารหลายครั้ง และทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้เป็นจำนวนมาก แต่ทรงจำพรรษาเพียงสามพรรษาคือ พรรษาที่สอง ที่สาม และที่สี่ เท่านั้น

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย