ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

เวียดนาม

เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศจีน ทิศตะวันออกตอนใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา เวียดนามมีดินแดนจดทะเลถึงสามด้าน คือ ด้านตะวันออก และด้านใต้ จดอ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้ ด้านตะวันตกเฉียงใต้ จดอ่าวไทย ทิศตะวันตก ตอนเหนือติดต่อกับประเทศลาว มีพื้นที่ 330,363 ตร.กม. มีรูปร่างยาว และแคบ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดเพียง 50 กม.  และมีความยาวจากเหนือไปใต้ เป็นระยะทางตรงประมาณ 1,600 กม.

ลักษณะภูมิประเทศมีภูเขา และที่ราบสูงอยู่ทางภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศ ซึ่งเป็นที่สูงต่อเนื่องมาจากที่ราบสูงหยุนหนาน ในภาคใต้ของจีน ความสูงของภูเขาในบริเวณนี้ ประมาณ 2,000 - 3,000 เมตร โดยมียอดสูงสุด สูง 31,41 เมตร อยู่ใกล้กับพรมแดนจีน ถัดมาทางตอนกลางของประเทศ มีเทือกเขาอันนัม ทอดตัวจากเหนือไปใต้ ขนานกับชายฝั่งตะวันออกจนถึงใกล้เมืองโฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน)  เทือกเขานี้ประกอบด้วย ทิวเขาขนาดเล็กหลายทิว และบางตอนเป็นที่ราบสูง มีหลายตอนที่สูงกว่า 2,000 เมตร

เวียดนาม มีส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ อยู่สองแห่งแยกจากกันคือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง และแม่น้ำสาขาคือ แม่น้ำดำ อยู่ในภาคเหนือเป็นที่ตั้งของกรุงฮานอย และเมืองไฮฟอง ที่ราบสองฝั่งแม่น้ำเป็นที่อุดมสมบูรณ์ และบริเวณปากแม่น้ำเป็นดินดอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ อีกแห่งหนึ่งอยู่ในภาคใต้ มีแม่น้ำโขง ไหลผ่านทำให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำโขงที่กว้างขวาง และอุดมสมบูรณ์มากเช่นกัน เมืองโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่าสำคัญทางภาคใต้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไซ่ง่อน ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม ปากแม่น้ำโขง ห่างจากทะเลเข้ามา 73 กม. เรือเดินทะเลขนาดใหญ่สามารถเข้ามาถึงเมืองโฮจิมินห์ ได้

เวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,300 กม. แนวพรมแดนทางทะเลด้านอ่าวไทย อยู่ติดต่อกับแนวพรมแดนทางทะเลของกัมพูชา ส่วนแนวพรมแดนทางทะเลด้านอ่าวตังเกี๋ย ก็อยู่ติดต่อกับแนวพรมแดนทางทะเลของจีน

บริเวณใจกลางของเวียดนาม แต่เริ่มแรกมานั้นคือ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง และแม่น้ำดำ ทางภาคเหนือของเวียดนาม เป็นที่ราบลุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะในการตั้งถิ่นฐาน จึงมีชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก เกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นมา และเป็นศูนย์กลางการปกครองและศิลปวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.432 เมื่อเวลาผ่านไปชาวจีนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ มีพัฒนาการของตนเองกลายเป็นชนเวียดนาม ซึ่งในระยะแรก ๆ เรียกว่า อันนัม หรือญวน  ต่อมาพวกญวนส่วนหนึ่งได้ค่อย ๆ ขยายตัวลงมาทางใต้ จนมาถึงบริเวณชายฝั่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ในปี พ.ศ.2405  ฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งมั่นในโคชินไชนาแล้วค่อย ๆ ขยายอำนาจไปครอบครองตังเกี๋ย และอันนัม ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสได้ปกครองเป็นรัฐในอารักขา ส่วนทางใต้คือ โคชินไชนา จัดให้เป็นอาณานิคมและเป็นศูนย์กลางการปกครอง และศูนย์กลางของกิจกรรมอื่น ๆ มี ไซ่ง่อน เป็นเมืองหลวง

ในปี พ.ศ.2497  มีการทำสนธิสัญญา แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนคือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ โดยใช้เส้นรุ้ง 17 องศาเหนือ เป็นแนวแบ่งเขตแดน ได้มีการสู้รบกันของทั้งสองฝ่าย จนถึงปี พ.ศ.2519 เวียดนามเหนือเป็นฝ่ายมีชัย แล้วรวมเวียดนามใต้เข้ากับเวียดนามเหนือมี ฮานอย เป็นเมืองหลวง

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย