ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศในทวีปยุโรปมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า สมาพันธ์รัฐสวิส เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพรมแดนติดต่อกับทะเล มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับประเทศเยอรมนี ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับประเทศออสเตรีย และลิกเตนสไตน์ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับประเทศอิตาลี ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 41,287 ตร.กม. เมืองหลวงชื่อ เบิร์น ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นเทือกเขาและที่ราบสูงทั้งหมด มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ เป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 900 เมตร และมียอดเขาหลายยอดสูงกว่า 4,200 เมตร ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสูงเฉลี่ยของพื้นที่มากที่สุดในยุโรป อาจแบ่งออกได้เป็นเขตใหญ่ ๆ ได้สามเขตคือ

เขตที่ราบสูงสวิส  เป็นเขตสำคัญที่สุดของประเทศในด้านการปกครอง เศรษฐกิจและการคมนาคม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในสามของประเทศ อยู่ทางซีกด้านทิศเหนือใกล้เคียงกับประเทศเยอรมนี ภูมิประเทศประกอบด้วยเนินเขา และที่ราบหุบเขาของแม่น้ำสายต่าง ๆ ซึ่งไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือลงสู่แม่น้ำไรน์ มีทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมากได้แก่ ทะเลสาบเจนีวา กับทะเลสาบคอนสแตนซ์ ซึ่งแบ่งเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศสตามลำดับ นอกจากนี้ก็มีทะเลสาบเนอชาแตล, ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบซูริก บนชายฝั่งของทะเลสาบเหล่านี้มีเมืองสำคัญตั้งอยู่ มีชื่อเดียวกับทะเลสาบได้แก่  เมืองเจนีวา เมืองเนอชาแตล เมืองลูเซิร์น และเมืองซูโก

เขตเทือกเขาชูรา เป็นเขตเล็ก ๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ติดเขตแดนประเทศฝรั่งเศส เทือกเขาซูรา มีความยาวประมาณ 230 กม. มีทิศทางจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เมืองสำคัญในเขตนี้มีเพียงเมืองเดียวคือ เมืองบาเซิล เป็นเมืองทำบนฝั่งแม่น้ำ

เขตเทือกเขาแอลป์  เป็นเขตใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ เทือกเขาแอลป์ เป็นเทือกเขาสูงใหญ่มากที่สุดของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,060 กม. พาดผ่านดินแดนของหลายประเทศ เฉพาะส่วนที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ ทางด้านเหนือ และด้านใต้ โดยมีที่ราบหุบเขาขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างกลาง มีแม่น้ำสำคัญสองสายไหลแยกจากจุดกึ่งกลาง ไปในทิศทางตรงกันข้ามคือ แม่น้ำไรน์ ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เข้าไปในเขตของประเทศฝรั่งเศส และแม่น้ำไรน์ ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงแนวเขตแดนประเทศออสเตรีย ไหลไปตามแนวเขตแดนตอนเหนือ เข้าไปในประเทศเยอรมนี และเนเธอร์แลนด์

ประชากร  มีหลายเชื้อชาติปะปนกัน ตั้งแต่สมัยโบราณ ทำให้วัฒนธรรมทางด้านภาษา มีลักษณะเฉพาะของตนเอง มีภาษาที่ใช้เป็นทางการสามภาษาคือ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี มีอัตราส่วนร้อยละ 70, 19 และ 10 ตามลำดับ

ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติยาวนานย้อนหลังไปราว 400 ปี ก่อนพระพุทธศักราช โดยชาวโรมันได้เข้ามาปกครองดินแดนที่พวกเฮลวิชิไอ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของชนชาติเดลด์  อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ ในปัจจุบัน ต่อมาในพระพุทธศตวรรษที่สิบ ชนชาติอลามันนี และชนชาติเบอร์กันดี ได้อพยพเข้ามาติดตามด้วยชนชาติแฟรงก์ ในพระพุทธศตวรรษที่สิบเอ็ด ครั้นถึง พระพุทธศตวรรษที่สิบหก สวิตเซอร์แลนด์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ์โรมัน อันศักดิ์สิทธิ์ มีเจ้าผู้ครอง ผลัดเปลี่ยนกันเป็นใหญ่ รวมทั้งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ด้วย

ในปี พ.ศ.1844  รัฐสามแห่งคือ อูรี ชวิซ และอุนเทอร์รัลเดิน ได้ประกาศรวมตัวกันต่อต้านการปกครองของราชวงศ์ฮับบูร์ก นับเป็นการเริ่มต้นการจัดตั้งเป็นสมาพันธรัฐสวิสขึ้น แล้วค่อย ๆ ขยายตัวใหญ่ขึ้น จนถึงปี พ.ศ.2358 มีรัฐรวมทั้งหมด 22 รัฐ และเพิ่มขึ้นเป็น 26 รัฐในปัจจุบัน แต่ละรัฐมีรัฐบาลท้องถิ่น และเมืองหลวงของตนเอง เรียกหน่วยการปกครองระดับรัฐนี้ว่า แคนตอน

ในปี พ.ศ.2358  ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปได้ให้การรับรองความเป็นกลางอย่างถาวร ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันเป็นผลจากการประชุมที่กรุงเวียนนา สวิตเซอร์แลนด์ มิได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติ และองค์การสหประชาชาติ แต่ได้ให้ความร่วมมือแก่สันนิบาตชาติ ในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ ขึ้นที่เมืองเจนีวา และจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในยุโรป ขององค์การสหประชาชาติขึ้นที่เมืองเจนีวา รวมทั้งองค์การชำนัญพิเศษ ของสหประชาชาติหลายแห่ง และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย