ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สหกรณ์

หมายถึง การทำงานร่วมกัน หรือการร่วมมือกัน มีผู้ให้คำนิยามว่า " เป็นวิธีการประกอบการเศรษฐกิจ แบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลผู้อ่อนแอทางเศรษฐกิจ รวมแรง รวมปัญญา และรวมทุนกันจัดตั้งขึ้น โดยความสมัครใจ ตามหลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประหยัด เพื่อให้เกิดควมจำเริญ ในเศรษฐกิจและสังคม"

หลักการสหกรณ์ ที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับสหกรณ์ต่าง ๆ ในการนำคุณค่าของสหกรณ์ไปสู่ การปฎิบัตินั้นได้กำหนดขึ้น โดยองค์การสัมพันธภาพ สหกรณ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2438

การสหกรณ์เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.2363 มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือกรรมกรผู้เดือดร้อน จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งนำเครื่องจักรแทนแรงงานคน ก่อให้เกิดภาวะว่างงาน และเศรษฐกิจตกต่ำ

สำหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื่องสหกรณ์ ได้แพร่หลายเข้ามาในปี พ.ศ.2457 โดยได้เลือกสหกรณ์หาทุนแบบไรฟ์ไฟเซิน ของประเทศเยอรมนี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ของเกษตรกรไทยขณะนั้น มากกว่ารูปอื่น ได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ขึ้นในท้องที่ อ.เมือง ฯ จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

ในปี พ.ศ.2471 ได้มีการตรา พ.ร.บ. พ.ศ.2471 ทำให้สหกรณ์ขยายตัวกว้างขวางขึ้น โดยมีการจัดตั้งสหกรณ์อีกหลายประเภท แต่สหกรณ์เหล่านี้เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ที่ดำเนินธุรกิจแบบเอนกประสงค์ทั้งสิ้น จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของเกษตรกรได้เต็มที่ จึงได้ออก พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทุนขนาดเล็ก  ที่ดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว ควบเข้าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถขยายการดำเนินธุรกิจเป็นแบบเอนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ สหกรณ์หาทุนจึงแปรสภาพ เป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย