ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

สหัมบดีพรหม

เป็นชื่อท้าวมหาพรหม องค์หนึ่ง ผู้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า ให้ทรงแสดงธรรม พระพุทธเจ้าทรงรับคำอาราธนา ของท้าวสหัมบดีพรหม

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรำพึงว่า บุคคลไม่เคารพ ไม่ยำเกรง ย่อมอยู่เป็นทุกข์ เราพึงสักการะเคารพสมณะ หรือพราหมณ์ พวกไหนหนอ เพื่อความบริบูรณ์แห่งสีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ที่ยังไม่บริบูรณ์ "แต่พระองค์ไม่ทรงเห็นสมณะ หรือพราหมณ์อื่นในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก และพรหมโลก ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านั้น ยิ่งกว่าเรา จึงทรงเห็นว่า ควรสักการะเคารพธรรมที่ตรัสรู้แล้วนั่นเอง ท้าวสหัมบดีพรหมได้เข้าไปกราบทูลว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบันทุกพระองค์ ล้วนเคารพพระสัทธรรม เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรำพึงว่า สติปัฎฐานสี่ประการ เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจด แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความเศร้าโศกและความคร่ำครวญรำพัน เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม (ธรรมที่ควรรู้)  เพื่อทำให้แจ้งนิพพาน ท้าวสหัมบดีพรหม มาเฝ้ากราบทูลสนับสนุนพระรำพึงนั้นว่า สติปัฎฐานสี่ประการนี้ เป็นทางเดียวที่บัณฑิตทั้งหลายในอดีต ใช้ข้ามโอฆสงสาร (สังสารวัฎ)  มาแล้ว แม้ในอนาคตก็จักใช้ทางนี้ข้ามโอฆะ

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรำพึงว่า อินทรีย์ห้าประการ ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว จะหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด สหัมบดีพรหมเข้าเฝ้ากราบทูลสนับสนุนว่า เป็นเช่นนั้นจริง และทูลเล่าชีวประวัติของตนให้ทรงทราบ ตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระนามว่า กัสสปะ ได้เจริญอินทรีย์ห้า จนสามารถคายกามฉันทะ แล้วไปเกิดในพรหมโลก ชฎิลผู้พี่ชื่อ อุรุเวลกัสสปะ ในคืนที่สี่ต่อจากท้าวจตุมหาราช และท้าวสักกะ เทพ และพรหม ดังกล่าว ได้เปล่งรัศมีทำให้บริเวณที่ประทับสว่างไสว อุรุเวลกัสสปะ สงสัยจึงทูลถาม เมื่อตรัสตอบว่า เทพและพรหม ดังกล่าวมาเฝ้าจึงเชื่อว่า พระมหาสมณะนี้ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากจริง แม้ท้าวจาตุมหาราช ท้าวสักกะ และท้าวสหัมบดีพรหม ก็ยังนับถือ อุรุเวลกัสสปะ จึงยอมตนเป็นศิษย์

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย