ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ

กฎมณเฑียรบาล

» กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

» กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก

» กฎมนเฑียรบาล ว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์

» กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการ ในพระราชสำนัก

ประกาศของคณะปฏิวัติ

» คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37

» ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 189

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294

» ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 305

» ประมวลกฎหมายอาญา

» ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

» พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ

» พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542

» พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542

» พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

พระราชกำหนด

» พระราชกำหนด การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540

» พระราชกำหนด ชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือกและมงกุฎสยาม พุทธศักราช 2459

» พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540

» พระราชกำหนด บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540

» พระราชกำหนด ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

» พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังปรับโครงสร้างเงินกู้ต่างประเทศ พ.ศ. 2528

» พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

» พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

» พระราชกำหนด แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516

» พระราชกำหนด ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524

» พระราชกำหนด ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ.  2483

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521

» พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533


 || หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย