ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า เกษตรกรรมเป็นอาชีพสำคัญของราษฎร ส่วนใหญ่ และผลผลิตทางเกษตรกรรมเป็นสินค้าออกที่นำรายได้มาสู่ประเทศ เป็นอันดับหนึ่ง แต่ปรากฏว่าราษฎรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนมากเป็น ผู้มีทุนทรัพย์น้อยและประสบอุปสรรคในการผลิตและการจำหน่ายตลอดมา ราษฎร ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้นในท้องที่จังหวัด ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรแล้วประมาณ 6,200 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 330,000 ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ จากสภาพการณ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คณะปฏิวัติจึงเห็นสมควรจัดให้กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่แสวงหาทุนจากสถาบันการเงินของรัฐหรือของเอกชน มาดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริม และกำกับของทางราชการอันจะมีผลให้กลุ่มเกษตรกรเจริญเป็นปึกแผ่นและสามารถแปรสภาพเป็นสหกรณ์และดำเนินกิจการในรูปสหกรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสหกรณ์ได้โดยรวดเร็ว และเพื่อให้การเป็นไปตามความประสงค์ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมี คำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ 8 ของพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2511

ส่วนที่ 8*
กลุ่มเกษตรกร
_______

มาตรา 118 ทวิ ในกรณีที่คณะบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง รวมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ นี้ได้ จะจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกาก็ได้ ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดการดำเนินการของกลุ่ม เกษตรกร การกำกับกลุ่มเกษตรกรเข้ากัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแก่ ประเภทของกลุ่มเกษตรกร

มาตรา 118 ตรี กลุ่มเกษตรกรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

มาตรา 118 จัตวา ถ้าจะต้องกำหนดอัตราโทษสำหรับความผิดใน พระราชกฤษฎีกา โทษที่จะกำหนดต้องไม่เกินหนึ่งเดือนสำหรับโทษจำคุก หรือ หนึ่งพันบาทสำหรับโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 118 เบญจ ในกรณีที่กลุ่มเกษตรกรโดยมติของที่ประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจำนงขอเปลี่ยน ฐานะเป็นสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าข้อบังคับของกลุ่ม เกษตรกรมีรายการถูกต้องตามมาตรา 14 สำหรับสหกรณ์จำกัด หรือมาตรา 55 สำหรับสหกรณ์ไม่จำกัด ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนและดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้ สหกรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมได้มาทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและความรับ ผิดชอบของกลุ่มเกษตรกรเดิม

มาตรา 118 ฉ เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร เป็นสหกรณ์ ให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรมีฐานะเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ จนกว่าจะมีคณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้

ข้อ 2 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2515/70/14/2 พฤษภาคม 2515]

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2515

จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย