ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (การบรรจุก๊าซ)

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายเป็นเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดอัคคีภัย เนื่องจากผู้บรรจุได้กระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุไม่ได้มาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการ ป้องกันอัคคีภัย จึงเห็นสมควรให้มีกฎหมายควบคุมการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม เหลวเพื่อขจัดต้นเหตุอัคคีภัยและอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

ก๊าซ หมายความว่า ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลวดังต่อไปนี้อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันเป็นส่วนใหญ่ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัล บิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทิลีนส์

บรรจุ หมายความรวมถึงการถ่ายจากภาชนะหนึ่งใส่อีกภาชนะหนึ่ง

เจ้าพนักงาน หมายความว่า อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม ตำรวจมอบหมายสำหรับเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับเขตจังหวัดอื่น
นายตรวจ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ตรีขึ้นไป หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก เจ้าพนักงาน

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดบรรจุก๊าซใส่ในภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า ห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตร เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ

(1) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต แบบใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไม่เกินฉบับ ละหนึ่งร้อยบาท การแสดงใบอนุญาต อายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

(2) ขนาดส่วนบรรจุ วิธีบรรจุก๊าซในภาชนะ และสถานที่บรรจุหรือ เก็บก๊าซ

(3) ลักษณะของภาชนะแต่ละแบบหรือชนิดที่ใช้บรรจุก๊าซ รวมทั้งอุปกรณ์ นิรภัยของภาชนะ

(4) หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ

(5) เครื่องหมายที่จะแสดงบนภาชนะที่ใช้บรรจุก๊าซ

(6) อำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน นายตรวจ และลักษณะบัตร ประจำตัวของนายตรวจ

กฎกระทรวงตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น หกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 4 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 5 ผู้ใดไม่แสดงใบอนุญาตตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ข้อ 6 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามข้อ 3 (2) (3) หรือ (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข้อ 7 ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานหรือนายตรวจซึ่ง ปฏิบัติการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของ คณะปฏิวัติฉบับนี้

ข้อ 9 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

[รก.2514/148/1พ./29 ธันวาคม 2514]

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2514

จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย