ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 305

โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า สมควรมีเหรียญที่ระลึกเชิดชูเกียรติ เป็นการตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หัวหน้า คณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มีเหรียญเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกัน หรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมนิวนิสต์เรียกว่า เหรียญสนองเสรีชน ใช้อักษรย่อว่า ส.ส.ช.

ข้อ 2 เหรียญสนองเสรีชน เป็นเหรียญโลหะสีเงิน รูปกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีรูปจักร มีสมอขัดใน รูปวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบ เขน และโล่ ตอนบน เป็นรูปครุฑพ่าห์ ด้านหลังเหรียญตรงกลางมีอักษรจารึกว่า สนองเสรีชน มีลายไทยประกอบอยู่เบื้องหลัง และมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ทำด้วยโลหะสีเงินติดที่ห่วง สำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 35 มิลลิเมตร พื้นสีเงินน้ำ ตรงกลางมี ริ้วสีขาว 4 ริ้ว กับริ้วสีแดง 3 ริ้ว สลับกันกว้าง 15 มิลลิเมตร สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ

ข้อ 3 เหรียญสนองเสรีชนจะมอบให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ในการปฏิบัติการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อันสมควรได้รับ เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนคุณความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

ข้อ 4 ถ้าผู้สมัครได้รับมอบเหรียญสนองเสรีชนวายชนม์เสียก่อนได้ รับมอบ จะได้มอบแก่ทายาทโดยธรรมดนใดคนหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงความดี ของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามลำดับดังนี้ ลำดับ 1 คู่สมรส ลำดับ 2 บุตรคนใหญ่ของจำนวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ลำดับ 3 บิดา ลำดับ 4 มารดา

ข้อ 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

ข้อ 6* ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2515/190/21พ/13 ธันวาคม 2515]

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515

จอมพล ถ.กิตติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย