ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68
_______

โดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอด เรือในแม่น้ำลำคลอง ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2479 มีบทบัญญัติบางมาตรา ไม่เหมาะสมและรัดกุมพอที่จะควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลองให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยสะดวกแก่การสัญจรไปมาของประชาชน ทั้งยังขาดมาตรการที่จะป้องกัน และปราบปรามการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นที่จอดเรือเพื่อพักอาศัยโดยไม่เคลื่อน ที่เป็นเวลาแรมปี ก่อให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง ผู้อยู่อาศัยในเรือดัง กล่าวยังถ่ายเทสิ่งปฏิกูลและทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเป็นการประจำ ทำให้แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน สกปรก เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หัวหน้าคณะปฏิวัติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง พุทธศักราช 2479 บรรดาบทกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน


ข้อ 2 ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ "เรือ" ให้หมายความรวมถึง แพ โป๊ะ และสิ่งอื่นใดที่มีสภาพคล้าย คลึงกัน "เจ้าของเรือ" หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการควบคุมเรือในฐานะเป็น เจ้าของ ผู้เช่า ผู้ครอบครอง หรือในฐานะอื่นใด "เขตห้ามจอดเรือ" หมายความว่า เขตที่มีประกาศของพนักงานท้องถิ่น ห้ามจอดเรือตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ "พนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรี มอบหมายสำหรับท้องที่ภายในเขตเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับท้องที่ภายนอกเขตเทศบาล ข้อ 3 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้ พนักงานท้องถิ่นโดยอนุมัติของอธิบดีกรมเจ้าท่ามีอำนาจออกประกาศ ( 1 ) กำหนดว่าแม่น้ำลำคลองใดหรือส่วนหรือแม่น้ำลำคลองใดเป็นเขต ห้ามจอดเรือ ( 2 ) กำหนดวิธีการและลักษณะการจอดเรือทั้งในและนอกเขตห้ามจอดเรือ เพื่อความสะดวกแก่การจราจรและการอื่น

ประกาศของพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ปิดประกาศนั้นไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของผู้ประกาศ และที่ว่าการอำเภอท้องที่ในเขตที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ข้อ 4 เมื่อได้มีประกาศตามความในข้อ 3 ( 1 ) กำหนดว่าแม่น้ำลำคลองใด หรือส่วนของแม่น้ำลำคลองใดเป็นเขตห้ามจอดเรือ และพนักงานท้องถิ่นได้ ปักป้ายแจ้งเขตห้ามจอดเรือไว้เป็นสำคัญแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของเรือจอดเรือ ในเขตห้ามจอดเรือระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่ง ขึ้นเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจอดเรือจากพนักงานท้องถิ่นหรือในระหว่างเวลา ดังกล่าวน้ำลงงวดจนไม่อาจเคลื่อนย้ายเรือออกจากเขตห้ามจอดเรือได้ ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกใบอนุญาตจอดเรือกำหนดวิธีการออกใบ อนุญาต แบบใบอนุญาตเงื่อนไขและระยะเวลาการอนุญาต ค่าธรรมเนียมในการออก ใบอนุญาตซึ่งไม่เกินฉบับละสิบบาท และมีอำนาจยกเว้นเรือบางประเภทที่ไม่ ต้องได้รับใบอนุญาต ข้อ 5 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 3 ( 2 ) หรือฝ่าฝืน ข้อ 4 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และให้พนักงานท้อง

ถิ่นมีอำนาจเคลื่อนย้ายและยึดเรือนั้นไว้จนกว่าเจ้าของเรือได้ชำระค่า เคลื่อนย้ายตามระเบียบที่กำหนดในวรรคสอง ถ้าเจ้าของเรือไม่ชำระค่าเคลื่อน ย้ายภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่พนักงานท้องถิ่นได้เคลื่อนย้ายเรือให้ ดำเนินการขายทอดตลาดเรือและทรัพย์สินที่อยู่ในเรือนั้นเงินที่ได้จากการ ขายทอดตลาดเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและชำระค่าเคลื่อนย้ายเรือแล้วเหลือ เท่าใด ให้นำความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1327 มาใช้บังคับโดย อนุโลม วิธีการเคลื่อนย้ายเรือ สถานที่เก็บเรือ การติดต่อเจ้าของเรือที่ถูก เคลื่อนย้าย การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและค่าเก็บเรือซึ่ง ต้องไม่เกินลำละหนึ่งพันบาท ให้เป็นไปตามระเบียบที่พนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยประกาศไว้ ณ สำนักงานของผู้ประกาศ ข้อ 6 ผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขในใบอนุญาตจอดเรือ หรือจอดเรือเกินระยะ เวลาที่ได้รับอนุญาตตามความในข้อ 4 วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท และให้พนักงานท้องถิ่นเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย

ข้อ 7 ห้ามมิให้เจ้าของเรือปล่อยให้เรือซึ่งรั่วหรือชำรุดจนไม่อาจ เคลื่อนที่ได้คงอยู่ต่อไปในแม่น้ำลำคลอง เมื่อพนักงานท้องถิ่นพบว่าเรือใดรั่วหรือชำรุดจนไม่อาจเคลื่อนที่ได้ ตามสภาพของเรือ ให้พนักงานท้องถิ่นสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของเรือดังกล่าว จัดการซ่อมแซมให้เรือนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ในสภาพของเรือ หรือรื้อถอน หรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เรือนั้นไปพ้นแม่น้ำลำคลองภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง ในกรณีที่ไม่พบตัวเจ้าของเรือหรือพบตัวแต่เจ้าของ เรือไม่ยอมรับคำสั่ง ให้พนักงานท้องถิ่นปิดคำสั่งไว้ที่เรือนั้นและให้ถือ ว่าเจ้าของเรือได้รับคำสั่งของพนักงานท้องถิ่นแล้ว ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสองแล้วและเจ้าของเรือไม่จัดการให้ เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานท้องถิ่น ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจัดการ อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การได้เป็นไปตามคำสั่งนั้น และให้มีอำนาจเรียกค่าใช้จ่ายในการนั้นจากเจ้าของเรือ

ข้อ 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะ ปฏิวัติฉบับนี้ ข้อ 9 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป [รก.2515/20/1พ/4 กุมภาพันธ์ 2515]

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515

จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-