ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2534
เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของ สำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการ ดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2534/114/1พ/28 มิถุนายน 2534]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ สำนักงาน หมายความว่า สำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์การตำรวจ อาชญากรรมระหว่างประเทศ องค์การ หมายความว่า องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่าง ประเทศ

มาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยของสำนักงาน ให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์

(1) ให้ยอมรับนับถือว่า องค์การเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนา ในประเทศไทย

(2) ให้องค์การ สำนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน รวมทั้งผู้แทน ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญของรัฐสมาชิกของ องค์การ สมาชิกในคณะกรรมการบริหารขององค์การ และสมาชิกในคณะ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่ขององค์การ ซึ่งมีภารกิจกับสำนักงาน และ เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการขององค์การให้ ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การตำรวจอาชญากรรม ระหว่างประเทศว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสำนักงานตำรวจสากล สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำ ณ กรุงเทพ มหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ได้มีการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพ มหานคร ซึ่งความตกลงดังกล่าวได้ระบุให้สำนักงานตำรวจสากลสำหรับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร และผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง กับงานของสำนักงาน ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเพื่อคุ้มครองการดำเนินงาน ของสำนักงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย