ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. 2503

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2503
เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงาน ขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการ ดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. 2503

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2503/83/838/11 ตุลาคม 2503]

มาตรา 3 เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองการดำเนินงานและการ ให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์ในประเทศไทยขององค์การสนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ เรียกโดยย่อว่า องค์การ สปอ. ให้ยอมรับนับถือองค์การ สปอ. ว่าเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนา ในประเทศไทย

มาตรา 4 สถานที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบรรณสารขององค์การ สปอ.ให้ได้รับการคุ้มกันจากการค้น การเรียกเกณฑ์ การริบ การเวนคืน

และการแทรกแซงในรูปอื่นใดไม่ว่าจะเป็นในทางบริหาร ทางการปกครอง ทางการศาล หรือทางนิติบัญญัติอย่างเดียวกันกับสถานที่ ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบรรณสารขององค์การสหประชาชาติ และทบวงการชำนัญพิเศษ แห่งสหประชาชาติในประเทศไทย

มาตรา 5 ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือเข้ามา ในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การ สปอ. ให้บุคคลต่อไปนี้ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันในประเทศไทย อย่างเดียวกันกับที่ให้บุคคลในคณะฑูตในฐานะเทียบเท่า คือ

(1) ผู้แทนของรัฐซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ สปอ. และสมาชิก แห่งคณะเจ้าหน้าที่ในทางการของผู้แทนของรัฐสมาชิกและ

(2) เลขาธิการองค์การ สปอ. รองเลขาธิการ หรือพนักงาน ระหว่างประเทศผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทำการแทนเลขาธิการ และพนักงาน ระหว่างประเทศชั้นผู้ใหญ่ตามที่รัฐบาลไทยกับองค์การ สปอ. จะได้ทำความ ตกลงกัน บทบัญญัติอันว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐและ บุคคลในคณะที่กล่าวใน (1) นั้น มิให้ใช้บังคับแก่ผู้แทนของประเทศไทยและ บุคคลในคณะ

มาตรา 6 ให้พนักงานระหว่างประเทศขององค์การ สปอ. นอกจาก ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 (2) ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันในประเทศไทยอย่าง เดียวกันกับที่ให้พนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษ แห่งสหประชาชาติในฐานะเทียบเท่า

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ส.ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี

_________________

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาตั้ง สำนักงานอยู่ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานและการให้ บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์ และเพื่อให้ผู้แทนของรัฐสมาชิกและพนักงาน ขององค์การได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันในทำนองเดียวกันกับสหประชาชาติ และทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย จึงสมควรมี กฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย