ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2543
เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบัน ประกันการลงทุนพหุภาคี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและ ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน ของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2543/37ก/12/28 เมษายน 2543]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ สถาบัน หมายความว่า สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคีที่จัดตั้งขึ้นตาม อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2531

มาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยของสถาบันให้บรรลุผล ตามความมุ่งประสงค์

(1) ให้ยอมรับนับถือว่าสถาบันเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาในประเทศไทย

(2) ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และบรรณสารของสถาบัน ผู้ว่าการ กรรมการ ผู้แทน สำรอง ประธาน และพนักงานของสถาบัน ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี หรือที่รัฐบาลจะได้ทำความตกลง ต่อไปกับสถาบัน

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

___________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตาม อนุสัญญาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี ซึ่งตามอนุสัญญาดังกล่าวได้กำหนด ให้สถาบันประกันการลงทุนพหุภาคีเป็นนิติบุคคลและให้มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ โดยที่สถาบันและพนักงานของสถาบันจะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการดำเนินงานและ การปฏิบัติงานของสถาบันในประเทศไทย ดังนั้น เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ อนุสัญญาดังกล่าวได้กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[รก.2543/37ก/12/28 เมษายน 2543]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย