ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2514

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514
เป็นปีที่ 26 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2514

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2514/44/231/27 เมษายน 2514]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ศูนย์ หมายความว่า ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ซึ่งประเทศภาคีความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น

มาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยของศูนย์

(1) ให้ยอมรับนับถือว่า ศูนย์เป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาใน ประเทศไทย

(2) ในการปฏิบัติงานของศูนย์ ให้เรือของศูนย์เข้ามาในน่านน้ำไทย ทำการประมงและใช้คนต่างด้าวเป็นคนประจำเรือในเขตการประมงไทยด้วย ก็ได้ โดยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทยและกฎหมายว่าด้วยการ ประมง

(3) ให้ศูนย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์

มาตรา 5 ให้ศูนย์ได้รับยกเว้น

(1) อากรแสตมป์ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรสำหรับเงินที่ศูนย์ ได้รับจากการบริจาคและค่าธรรมเนียมการศึกษา

(2) อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีการค้าตาม ประมวลรัษฎากร สำหรับเรือยานยนต์ วัสดุและอุปกรณ์ที่ศูนย์นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาและวิจัย อันเป็นการดำเนินงานตามปกติวิสัยตาม วัตถุประสงค์ของศูนย์ ทั้งนี้เฉพาะเมื่อศูนย์ได้รับความเห็นชอบในการนำเข้ามา ในราชอาณาจักรจากกระทรวงเกษตรแล้ว

(3) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับทรัพย์สินของศูนย์ที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาหรือทรัพย์สินที่ใช้เป็นหอพัก หรือบ้านพักของผู้รับการ ฝึกอบรมหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ตั้งของสำนักงานของศูนย์ฝ่าย ฝึกอบรม ทั้งนี้เฉพาะทรัพย์สินที่กระทรวงเกษตรให้ความเห็นชอบในการให้ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

มาตรา 6 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่ พระราชบัญญัตินี้มิได้ระบุเป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์ตราบเท่าที่อยู่ในฐานะดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นจาก ข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เกี่ยวกับจำนวนคนเข้าเมือง และ ระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพียงเท่าที่เป็นการจำเป็น ในการฝึกอบรมและการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์

(1) เจ้าหน้าที่
(2) ผู้ฝึกอบรม
(3) ผู้รับการฝึกอบรม
(4) คู่สมรส บุตร หรือญาติซึ่งอยู่ในอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน ของบุคคลใน (1) และ (2) ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทรวงเกษตรให้ความเห็นชอบในการยกเว้นนั้น ๆ

มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราช บัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

_____________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก รัฐบาลได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานฝ่ายการฝึกอบรมของศูนย์ขึ้น ในประเทศไทยและเนื่องจากรัฐบาลได้ตกลงที่จะให้ความคุ้มครองในการ ดำเนินงานแก่ศูนย์ดังกล่าว จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย