ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. 2534

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534
เป็นปีที่ 46 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงาน ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการ ดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. 2534

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2534/146/20พ./21 สิงหาคม 2534]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ บรรษัท หมายความว่า บรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียซึ่งตั้งขึ้นตาม ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย ระหว่างประเทศ กำลังพัฒนาแห่งภูมิภาคซึ่งเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบของคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค ทำ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศ ไทย และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ลงนาม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 บรรณสาร หมายความว่า บันทึก หนังสือโต้ตอบ เอกสาร เอกสารต้นฉบับ ไมโครฟิล์ม ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ ฟิล์มและแถบบันทึกเสียง ซึ่งเป็นของหรืออยู่ในความครอบครองของบรรษัท

มาตรา 4 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยของบรรษัท ให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์ (1) ให้ยอมรับนับถือว่าบรรษัทเป็นนิติบุคคลและให้ถือว่ามีภูมิลำเนา ในประเทศไทย (2) ให้ทรัพย์สินของบรรษัทที่อยู่ในประเทศไทยได้รับการคุ้มกันจากการเวนคืน ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะเป็นการเวนคืนเพื่อประโยชน์ สาธารณะและทางราชการได้มีการกำหนดเงินค่าทดแทนให้ตามความเป็นธรรม โดยมิชักช้า (3) บรรณสารของบรรษัทจะถูกละเมิดมิได้เว้นแต่ในกรณีที่เป็นคำสั่ง ของศาล (4) ให้บรรษัทโอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินตราต่างประเทศ ของบรรษัทได้ตามความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบรรษัท โดยไม่ต้อง ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน แต่บรรษัทต้อง รายงานการโอนเงินดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

มาตรา 5 ภายใต้บังคับมาตรา 6 ให้บรรษัทได้รับยกเว้นภาษีอากร ทั้งปวงสำหรับกองทุนเบี้ยประกันภัย เงินได้ที่ได้จากนอกราชอาณาจักร และ เงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบรรษัท รวมทั้งพันธกรณีที่จะต้องชำระภาษีและหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ให้ถือว่าบรรษัท เป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบรรษัทต้องเสียภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากรสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการของบรรษัท ในราชอาณาจักร ในการกำหนดกำไรสุทธิของบรรษัทที่จะต้องเสียภาษี ให้นำเฉพาะ เงินได้ที่ได้ในราชอาณาจักร เว้นแต่เงินได้จากการรับประกันภัยมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของบรรษัท ส่วนรายจ่ายของสำนักงานใหญ่ของบรรษัทให้คำนวณ ตามอัตราส่วนของรายรับทั้งหมด เว้นแต่รายรับจากการรับประกันภัยใน ราชอาณาจักร

มาตรา 7 ในการดำเนินงานของบรรษัทในราชอาณาจักร ให้บรรษัท ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วย การประกันวินาศภัย

มาตรา 8 ให้บรรษัทได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี บำรุงท้องที่สำหรับทรัพย์สินที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบรรษัท

มาตรา 9 ให้เครื่องจักร เครื่องเรือน เครื่องใช้ในสำนักงาน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของบรรษัทที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และได้รับความเห็นชอบในการนำเข้า จากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราศุลกากรและภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรและค่าธรรมเนียมอื่น แต่ถ้าต่อมาได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 10 ให้ผู้แทนประเทศสมาชิกของบรรษัทซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวล รัษฎากรเฉพาะเงินได้ที่ได้รับจากบรรษัท

มาตรา 11 ให้พนักงานของบรรษัทซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่น ที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบ แล้วได้รับยกเว้น (1) ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรเฉพาะเงินได้ที่ได้รับจาก บรรษัท (2) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (3) อากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและภาษีการค้าตาม ประมวลรัษฎากรและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน และรถยนต์หนึ่งคันที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันรับหน้าที่ ในประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบในการนำเข้าจากกระทรวงการต่าง ประเทศแล้ว แต่ถ้าต่อมาได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) ข้อจำกัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง นอกจากในส่วนที่ว่าด้วยการเป็นโรคที่ต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน ราชอาณาจักร และการมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความ มั่นคงแห่งราชอาณาจักร (5) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว ให้คู่สมรส บิดามารดา และบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะของพนักงาน ของบรรษัทตามมาตรานี้ และกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้รับยกเว้นตาม (4) และ (5) ด้วย

มาตรา 12 ให้บรรษัทได้รับยกเว้นภาษีอากรทั้งปวงสำหรับเงินได้ ที่ได้จากการลงทุนของบรรษัทในรูปหลักทรัพย์ของรัฐบาลและเงินฝากกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกินสี่สิบล้านบาทเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ความตกลงว่าด้วยสำนักงานใหญ่ของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชียระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย ทำ ณ กรุงเทพ มหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับ

มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

_______________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก รัฐบาลได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย ซึ่งมีความมุ่งประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจการประกันต่อ ของประเทศไทยและของประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นในเอเชีย เพื่อช่วยประหยัด เงินตราที่แต่ละประเทศต้องส่งออกในรูปของการชำระเบี้ยประกันภัยกับ ประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้ว และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย และความตกลงดังกล่าวกำหนดให้มีสำนักงานใหญ่ของบรรษัท ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ตกลงที่จะให้ความคุ้มครองการดำเนินงานของ บรรษัทดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย