ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานของ ประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน ของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. 2522

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 เพื่อคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยของของประชาคม ยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย ให้บรรลุผล ตามความมุ่งประสงค์

(1) ให้ยอมรับนับถือว่า ประชาคมยุโรป และสำนักงานคณะกรรมาธิการ ประชาคมยุโรปในประเทศไทยเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาในประเทศไทย

(2) ให้คณะผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปใน ประเทศไทย หัวหน้าคณะผู้แทนและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐภาคี ของประชาคมยุโรป ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประจำในประเทศไทย และสมาชิก ในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นเดี่ยวกับที่ได้ ให้แก่บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตประจำประเทศไทย

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

__________________

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ประเทศไทยและประชาคมยุโรปได้ลงนามในคำแถลงร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้ง คณะผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป ณ กรุงเทพ ฯ เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2521 รับรองสภาพนิติบุคคลของประชาคมยุโรปและ สำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป และให้ได้รับเอกสิทธิและความ คุ้มกันคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงาน และการให้บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์ดังกล่าว สมควรมีกฎหมายคุ้มครอง การดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคม ยุโรปในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย