ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช 2478

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2479
เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรที่จะตราพระราชบัญญัติว่าด้วย การคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุด หลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช 2478

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป *[รก.2479/-/17/8 เมษายน 2479]

มาตรา 3* ในพระราชบัญญัตินี้ หมุดหลักฐานการแผนที่ หมายความว่า วัตถุแข็งที่ฝัง หรือก่อสร้าง หรือสลักบนศิลาหรือบนต้นไม้ยืนต้นขึ้นในที่ต่าง ๆ สำหรับใช้ในราชการแผนที่ มีอักษรจารึกแสดงไว้ให้เห็นว่าเป็นของทางราชการทหาร จะเป็นอักษรย่อ หรือเต็มก็ตาม คือ หมุดสามเหลี่ยมเล็ก กรมแผนที่ หมุดสามเหลี่ยมใหญ่ กรมแผนที่ หมุดระดับชั้นที่ 1 กรมแผนที่ หมุดแม่เหล็ก กรมแผนที่ หมุดวงรอบ กรมแผนที่ หมุดเส้นฐาน กรมแผนที่ หมุดสถานีกราวิเมตริก กรมแผนที่ ผ.ท.บ. ก.ผ.ท. ก.ผ. B.M. 29E ก.ผ.ร.ด. ร.ด. ก.ผ.ม.ล. หมุดสามเหลี่ยม กรมอุทกศาสตร์ หมุดระดับ กรมอุทกศาสตร์ หมุดระดับทะเลปานกลาง กรมอุทกศาสตร์ หมุดแม่เหล็ก กรมอุทกศาสตร์ หมุดวงรอบ กรมอุทกศาสตร์ หมุดแอซิมัท กรมอุทกศาสตร์ อศ. ก.อ.ศ. แผนที่ ทร. ผ.ท.ร. ร.ด.อศ. ร.ท.ก. แอซิมัท อศ.

*[มาตรา 3 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2501]

มาตรา 4 ผู้ใดกระทำให้หมุดหลักฐานการแผนที่อย่ างหนึ่งอย่างใด เคลื่อนที่หรือกระทำให้เสียหายด้วยประการใด ๆ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวาง โทษปรับไม่เกินสองพันบาท หรือจำคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พ.อ.พหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

_____________________________

พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช 2478 ให้ความ คุ้มครองแต่เฉพาะหมุดหลักฐานการแผนที่ของกรมแผนที่ทหารบกเท่านั้น หมุดหลักฐานการแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งได้ไปทำการ สำรวจและทำแผนที่เกี่ยวกับชายฝั่งทะเลและที่อื่น ๆ ขึ้นไว้ ยังไม่ได้รับ ความคุ้มครอง จึงเป็นการสมควรที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช 2478 เพื่อให้หมุดหลักฐาน การแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ได้รับความคุ้มครองด้วย

[รก.2501/79/539/14 ตุลาคม 2501]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย