ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2503
เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติจัดระเบียบ การจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ และเขตเทศบาลนครธนบุรี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตเทศบาลอื่นใดหรือในเขต สุขาภิบาลใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา *[รก.2503/31/44พ/13 เมษายน 2503]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ จอดยานยนตร์ หมายความรวมถึงหยุดยานยนตร์เว้นแต่การหยุดนั้น จะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย และจะนำยานยนตร์นั้นเคลื่อนไปไม่ได้ ที่จอดยานยนตร์ หมายความว่า ที่ที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลกำหนด และจัดไว้เป็นที่จอดยานยนตร์ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติและให้สุขาภิบาล มีอำนาจตราข้อบังคับสุขาภิบาล เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอด ยานยนตร์ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดและจัดให้มีที่จอดยานยนตร์ในทางหลวงหรือในที่ สาธารณะสำหรับยานยนตร์แต่ละชนิดหรือประเภท (2) กำหนดระเบียบการจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ (3)* กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไม่เกินอัตราที่ กำหนดในกฎกระทรวง (4) กำหนดระยะเวลาจอดยานยนตร์ ระยะเวลาที่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียม วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม

*[มาตรา 4 (3) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535]

มาตรา 5 ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช บัญญัตินี้ เพื่อปฏิบัติการภายในเขตอำนาจหน้าที่ของตน

(1) นายกเทศมนตรี และประธานกรรมการสุขาภิบาล (2) พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการจราจรตามกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก (3) พนักงานเทศบาลซึ่งคณะเทศมนตรีแต่งตั้ง และพนักงาน สุขาภิบาลซึ่งคณะกรรมการสุขาภิบาลแต่งตั้ง

มาตรา 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) ควบคุมการจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ให้เป็นไปตาม ระเบียบการจอดยานยนตร์ (2) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์ตาม อัตราและวิธีการที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับสุขาภิบาล แล้วแต่กรณี (3) สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดยานยนตร์ในที่จอดยานยนตร์หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ (4) สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขับขี่ยานยนตร์ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า ได้ฝ่าฝืนเทศบัญญัติหรือข้อบังคับสุขาภิบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ไปชี้แจง เกี่ยวด้วยการฝ่าฝืนนั้น ณ ที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกคำสั่งดังกล่าว ถ้าไม่พบตัวผู้ขับขี่ยานยนตร์ ให้ติดไว้กับ ยานยนตร์เพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นได้เมื่อมาที่ยานยนตร์

มาตรา 7* ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับสุขาภิบาล ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท

*[มาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535]

มาตรา 8* ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงสองพันบาท *[มาตรา 8 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535]

มาตรา 8 ทวิ* บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจเปรียบเทียบได้ การเปรียบเทียบความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา *[มาตรา 8 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535]

มาตรา 9 เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ เทศบาลหรือสุขาภิบาลแห่งท้องถิ่นที่ความผิดได้เกิดขึ้น

มาตรา 10 เงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ตาม พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของสถานที่ดังกล่าว การบูรณะทางหลวงและสะพาน กับการชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างและบูรณะ ทางหลวงและสะพานในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลเท่านั้น

มาตรา 11 พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระทั่งอำนาจของเจ้าพนักงาน จราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่จะกำหนดการจราจรในที่จอด ยานยนตร์เป็นการชั่วคราว

มาตรา 12* ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้

*[มาตรา 12 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535]

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ถ.กิตติขจร
รองนายกรัฐมนตรี

_________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มีผู้ใช้ยานยนตร์ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ย่อมมีปัญหายุ่งยากในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจราจรและสถานที่สำหรับจอดยานยนตร์ นอกจากนั้นการสร้าง และบูรณะถนนหนทางในขณะนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นอันมาก จึงเป็นการ สมควรที่จะให้อำนาจแก่เทศบาล และสุขาภิบาลจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในทางหลวง หรือในที่สาธารณะ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายได้ เพิ่มขึ้น รายได้ที่ได้จากการนี้ ให้นำมาใช้จ่ายในการจัดทำที่จอดยานยนตร์ บูรณะทางหลวงและสะพาน หรือชดใช้เงินกู้ที่กู้มาใช้จ่ายในการนี้

_________________________________

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 214 โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันนี้อัตราค่าธรรมเนียม จอดรถยนตร์ได้กำหนดไว้เพียงอัตราเดียวตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอด ยานยนตร์ท้ายพระราชบัญญัติการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 แต่เนื่องจากการจัดให้มีที่จอดยานยนตร์ในที่สาธารณะ เทศบาล หรือสุขาภิบาลจำเป็นต้องลงทุนในการจัดและต้องบำรุงรักษาให้ดีอยู่เสมอ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ตามกฎหมายดังกล่าว ให้เหมาะสม

 [รก.2515/141/1พ/22 กันยายน 2515]

_________________________________

พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

มาตรา 7 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ใน ที่ที่กำหนดและจัดไว้ท้ายพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขต เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 214 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2515 มาตรา 8 ให้ออกกฎกระทรวงตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราช บัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ อัตราค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดขึ้นและใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราช บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีข้อบัญญัติเทศบัญญัติหรือ ข้อบังคับสุขาภิบาลขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้

_________________________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็น การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขต เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 เพื่อให้การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขอัตราโทษปรับผู้ฝ่าฝืนเทศบัญญัติหรือข้อบังคับของ สุขาภิบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้สูงขึ้น และเพิ่มอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจเปรียบเทียบ ได้พร้อมทั้งกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม จอดยานยนตร์เพื่อให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2535/14/5/27 กุมภาพันธ์ 2535]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย