ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. 2528

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528
เป็นปีที่ 40 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทนายความ และให้มี กฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2528/129/1พ./19 กันยายน 2528]

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 และ พระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2514 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัติ นี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ ทนายความ หมายความว่า ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและ ออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภานายกพิเศษ หมายความว่า สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ นายก หมายความว่า นายกสภาทนายความ กรรมการ หมายความว่า กรรมการสภาทนายความ คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสภาทนายความ สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสภาทนายความ ข้อบังคับ หมายความว่า ข้อบังคับสภาทนายความ ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราช บัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราช บัญญัตินี้และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 1
สภาทนายความ
_______

มาตรา 6 ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า สภาทนายความ ประกอบด้วยคณะกรรมการสภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความ มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาทนายความเป็นนิติบุคคล

มาตรา 7 สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ (2) ควบคุมมรรยาทของทนายความ (3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ (4) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ (5) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

มาตรา 8 สภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) จดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ (2) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความและ ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 9 สภาทนายความอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (1) ค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ (2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (3) รายได้จากทรัพย์สินหรือกิจการอื่น (4) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่ง สภาทนายความ และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 2
สมาชิกสภาทนายความ
_________

มาตรา 11 สมาชิกสภาทนายความได้แก่ ทนายความตาม พระราชบัญญัตินี้

มาตรา 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาทนายความ มีดังนี้ (1) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสภาทนายความ โดยส่งไปยังคณะกรรมการสภาทนายความ และในกรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการสภา ทนายความพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรืออำนาจ หน้าที่ของสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความต้องพิจารณาและแจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยมิชักช้า (2) ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสภาทนายความ ในการประชุมใหญ่ของสภา ทนายความ (3) เลือกหรือรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือกรรมการสภาทนายความ (4) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้

มาตรา 13 สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ตาย (2) ขาดจากการเป็นทนายความตามมาตรา 44

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย