ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ บำรุงพืชพุทธศักราช 2483

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)
อาทิตย์ ทิพอาภา
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พุทธศักราช 2483
เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรส่งเสริมการเพาะปลูกของกสิกร ให้เป็นผลดียิ่งขึ้น จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติบำรุงพืช พุทธศักราช 2483"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป และจะใช้บังคับเฉพาะเขตบำรุงใด เฉพาะพืชชนิดใด ให้ประกาศ โดยพระราชกฤษฎีกา *[รก.2484/2/40/3 ธันวาคม 2484]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

"พันธุ์พืช" หมายความว่า เมล็ด ต้น กอ กิ่ง หรือส่วนอื่นใดของพืช ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์

"กสิกร" หมายความว่า บุคคลผู้ทำการเพาะปลูกเพื่ออาชีพในที่ดิน ที่ตนยึดถือ

"เขตบำรุง" หมายความว่า ท้องที่ซึ่งประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า บุคคลที่รัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มี หน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ในเขตบำรุงใด จะควบคุมการเพาะปลูกพืชชนิดใด โดยให้ใช้พันธุ์พืชอย่างใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 5 ในเขตบำรุง ให้กสิกรใช้พันธุ์พืชตามที่รัฐมนตรีกำหนด ตามความในมาตรา 4 และให้ปฏิบัติตามวิธีการอันว่าด้วยการบำรุงรักษาพันธุ์พืช และการบำรุงดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีเฉพาะเรื่อง เพื่อประโยชน์แก่การทดลองหรือเพื่อประโยชน์ อื่นใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควร ให้มีอำนาจอนุญาตเป็นหนังสือให้กสิกร ใช้พันธุ์พืชอื่นได้

มาตรา 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจตราและแนะนำ ให้กสิกรปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 7 กสิกรผู้ใด ไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตักเตือนเป็นหนังสือโดยกำหนดเวลาให้ตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้ปฏิบัติการให้ถูกต้อง หรือจะสั่งให้ทำคำรับรองว่าจะไม่ กระทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นอีกก็ได้

มาตรา 8 กสิกรผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดเวลาที่ได้กำหนดให้ หรือกระทำการฝ่าฝืนผิดจากคำรับรอง หรือ ขัดขืนไม่ยอมทำคำรับรองดั่งกล่าวในมาตรา 7 มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสิบสองบาท เงินที่ได้จากค่าปรับเช่นว่านี้ ให้ถือเป็นเงินช่วยบำรุงท้องที่ ตามความหมายของประมวลรัษฎากร

มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดรายละเอียดพันธุ์พืชที่ให้กสิกรใช้ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย