ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช 2471

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้า ฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า กฎหมายปรามการทำให้แพร่หลายและ การค้าวัตถุอันลามกซึ่งใช้อยู่ในเวลานี้ สมควรจะมีบทบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นอีก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยบทมาตราดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติปรามการ ทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พุทธศักราช 2471"

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป *[รก.2471/-/114/29 กรกฎาคม 2471]

มาตรา 3 ผู้ใด เพื่อประโยชน์หรือในทางค้าขาย จ่ายแจกหรือแสดง อวดแก่สาธารณชน บังอาจทำ ทำให้มีขึ้น มีไว้ในครอบครอง นำหรือสั่งเข้ามา จากต่างประเทศ ส่งออกไปนอกประเทศ พาไป ทำให้แพร่หลาย ให้ยืม หรือ ยังผู้อื่น ให้นำหรือสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ส่งออกไปนอกประเทศ หรือพาไป ซึ่งหนังสืออันบุคคลแต่งขึ้น ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนต์ ที่ลามก หรือวัตถุอันลามก อย่างอื่นก็ดี หรือประกอบกิจธุระ หรือมีส่วนในกิจธุระเกี่ยวแก่วัตถุหรือ สิ่งอันลามกดั่งกล่าวแล้ว จะในทางสาธารณะหรือในส่วนเอกชนก็ดี ท่านว่ามันมี ความผิดต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 240 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา

มาตรา 4 ผู้ใด เพื่อจะช่วยในการทำให้แพร่หลาย หรือช่วยในการค้า วัตถุอันลามกดังระบุไว้ในมาตราก่อน บังอาจประกาศโฆษณาหรือทำให้ทราบ ทั่วกันไปว่ามีบุคคลทำให้แพร่หลาย หรือทำการค้าขายซึ่งวัตถุเช่นว่านี้ก็ดี หรือ ประกาศโฆษณาหรือทำให้ทราบกันไป โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ดี ว่าบุคคลอาจ หาวัตถุอันลามกดังกล่าวนั้นได้โดยวิธีใด

ฉะนี้ท่านว่ามันมีความผิดต้องระวาง โทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อน

ประกาศมา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2471
เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย