ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2504
เป็นปีที่ 16 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ พ.ศ. 2504

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป [รก. 2504/36/423/25 เมษายน 2504]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

พลังงา นปรมาณู หมายความว่า พลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่ง เกิดจากการปลดปล่อยออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของ ปรมาณู หรือพลังงานจากรังสีเอ็กซ์
[นิยามนี้ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

วัสดุต้นกำลัง หมายความว่า

(1) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือ วัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุต้นกำลังตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
(2) แร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วยวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (1) อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามอัตราความเข้มข้นซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวง

วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หมายความว่า

(1) พลูโตเนียม ยูเรเนียมซึ่งมีความเข้มข้นของยูเรเนียม 233 หรือ ยูเรเนียม 235 สูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ สารประกอบของธาตุดังกล่าว หรือ วัสดุอื่นใดตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุต้นกำลัง

(2) วัสดุใด ๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (1) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผสมเข้าไป ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุต้นกำลัง

วัสดุพลอยได้ หมายความว่า วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ ซึ่งเกิดจากกา รผลิตหรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ พิเศษ

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

กรรมการ หมายความว่า กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ หมายความรวมถึงประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติด้วย

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจ

(1) กำหนดให้วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุนิวเคลียร์ พิเศษ เป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ

(2) กำหนดให้วัสดุหรือแร่หรือสินแร่ดังต่อไปนี้เป็นวัสดุต้นกำลัง

ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุ ต้นกำลัง

ข. แร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบ ของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุตาม ก. อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งมี ความเข้มข้นตามอัตรากำหนดและซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุต้นกำลัง

(3) กำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

(4) กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ปฏิบัติเพื่อ ประโยชน์ความปลอดภัยในการผลิต การมีไว้ในครอบครองหรือการใช้วัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกำลังซึ่งพ้นจาก สภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุ ต้นกำลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี และกำหนดให้ผู้รับ ใบอนุญาตดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่เห็นสมควรถึง ปริมาณของวัสดุที่ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองว่า ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่าใดในระหว่างระยะเวลานั้น รวมทั้งเหตุแห่งการเพิ่มและการลดนั้นด้วย การกำหนดตามมาตรานี้ ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดย ย่อว่า พ.ป.ส. มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูตาม พระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวง สาธารณสุข ผู ้แทนกระทรวงเกษตร ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงบประมาณ เลขาธิการสำนักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กับผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ

[มาตรา 5 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ สี่ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

[มาตรา 6 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 7 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด ที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กร ะทำโดยประมาท

เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน

กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของ กรรมการซึ่งตนแทน [มาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 8 การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่า กึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม

การวินิจฉัยของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 | หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย