ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2504 เป็นปีที่ 16 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ พ.ศ. 2504
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป [รก. 2504/36/423/25 เมษายน 2504]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
พลังงา นปรมาณู หมายความว่า พลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่ง
เกิดจากการปลดปล่อยออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือแปลงนิวเคลียสของ ปรมาณู หรือพลังงานจากรังสีเอ็กซ์
[นิยามนี้ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]
วัสดุต้นกำลัง หมายความว่า
(1) ยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือ
วัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุต้นกำลังตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
(2) แร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วยวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (1) อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามอัตราความเข้มข้นซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวง
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หมายความว่า
(1) พลูโตเนียม ยูเรเนียมซึ่งมีความเข้มข้นของยูเรเนียม 233 หรือ ยูเรเนียม 235 สูงกว่าที่มีตามธรรมชาติ สารประกอบของธาตุดังกล่าว หรือ วัสดุอื่นใดตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุต้นกำลัง
(2) วัสดุใด ๆ ที่มีวัสดุตามที่ระบุไว้ใน (1) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผสมเข้าไป ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุต้นกำลัง
วัสดุพลอยได้ หมายความว่า วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดนอกจากวัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ ซึ่งเกิดจากกา รผลิตหรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ พิเศษ
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรรมการ หมายความว่า กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ หมายความรวมถึงประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจ
(1) กำหนดให้วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุนิวเคลียร์ พิเศษ เป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ
(2) กำหนดให้วัสดุหรือแร่หรือสินแร่ดังต่อไปนี้เป็นวัสดุต้นกำลัง
ก. วัสดุซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นวัสดุ ต้นกำลัง
ข. แร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วยยูเรเนียม ธอเรียม สารประกอบ ของยูเรเนียมหรือธอเรียม หรือวัสดุตาม ก. อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งมี ความเข้มข้นตามอัตรากำหนดและซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่าเป็นวัสดุต้นกำลัง
(3) กำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ปฏิบัติเพื่อ ประโยชน์ความปลอดภัยในการผลิต การมีไว้ในครอบครองหรือการใช้วัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ พลังงานปรมาณู วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกำลังซึ่งพ้นจาก สภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุ ต้นกำลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี และกำหนดให้ผู้รับ ใบอนุญาตดังกล่าวรายงานต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่เห็นสมควรถึง ปริมาณของวัสดุที่ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองว่า ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง เท่าใดในระหว่างระยะเวลานั้น รวมทั้งเหตุแห่งการเพิ่มและการลดนั้นด้วย
การกำหนดตามมาตรานี้ ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรียกโดย ย่อว่า พ.ป.ส. มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูตาม พระราชบัญญัตินี้ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวง สาธารณสุข ผู ้แทนกระทรวงเกษตร ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงบประมาณ เลขาธิการสำนักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กับผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
[มาตรา 5 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]
มาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ สี่ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
[มาตรา 6 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]
มาตรา 7 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 6 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด ที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กร ะทำโดยประมาท
เมื่อกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน
กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของ กรรมการซึ่งตนแทน [มาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]

มาตรา 8 การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่า กึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม
การวินิจฉัยของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 9 นอกจากอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะ ให้ คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่โดยทั่วไปดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบาย ก่อให้เกิด ส่งเสริมและควบคุม
ก. การวิจัย การทดลอง การตรวจ การสำรวจและ การ รวบรวมสถิติเกี่ยวกับแหล่งที่จะได้มาซึ่งวัสดุต้นกำลัง
ข. การจัดหาวัสดุต้นกำลัง
ค. การผลิตและใช้วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้และ พลังงานปรมาณู
ง. การวิจัยอันเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู
(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในเรื่องการกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ พิเศษและวัสดุต้นกำลัง
(3) วางระเบียบควบคุมและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงาน ปรมาณู
(5) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู

(6) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการใด ๆ เพื่อ ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
[ความใน (6) ของมาตรา 9 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508]
มาตรา 10 คณะกรรมการอาจตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ให้นำบทบัญญัติมาตรา 8 มาใช้บังคับแก่การประชุมของ คณะอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 11 ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการมีอำนาจ มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำและให้ส่งเอกสารหรือวัสดุใด ๆ มา เพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงาน ปรมาณู วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นกำลังซึ่งพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ในทางเคมี
(2) กระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกำลังให้พ้นจากสภาพที่เป็น อยู่ตามธรรมชาติในทางเคมี
ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือ สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้น กำลัง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

ในการอนุญาต คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ ความปลอดภัยไว ้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ ใบอนุญาตให้เป็นไปตาม แบบที่คณะกรรมการกำหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุตามใบอนุญาตโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน เงื่อนไขในใบอนุญาต ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนั้นแล้วแต่กรณี โดยมิได้รับอนุญาตตาม ความในมาตรานี้
มาตรา 14 เพื่อประโยชน์แก่การระงับหรือป้องกันอันตรายซึ่งอาจ มีแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อคุ้มครองอนามัยของบุคคล คณะกรรมการมี อำนาจมีคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งออกให้ตามมาตรา 12 ปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวแก่กิจการที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้
(1) เปลี่ยนแปลงซ่อมแซมหรือบูรณะอาคาร เครื่องจักร เครื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
(2) จัดหาหรือสร้างสิ่งใด ๆ ขึ้นใหม่
(3) งดการใช้หรือการผลิตไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติการตามคำสั่งใน (1) และหรือ (2)
คำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตาม (1) หรือ (2) ให้คณะกรรมการ กำหน ดระยะเวลาให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามคำสั่งนั้นด้วย และเมื่อมีเหตุอัน สมควร ให้คณะกรรมการมีอำนาจขยายกำหนดเวลานั้นได้
มาตรา 15 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ซึ่งได้สั่งตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ กำหนดหรือที่คณะกรรมการขยายให้ หรือในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงซึ่งกำหนดตามมาตรา 4 (4) คณะกรรมการ มีอำนาจมีคำสั่งเป็นหนังสือให้เพิกถอนใบอนุญาตเสียได้

ในกรณีที่ได้มีคำสั่งของคณะกรรมการให้เพิกถอนใบอนุญาตตามวรรค ก่อน ให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้น กำลัง ซึ่งผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ตามใบอนุญาตนั้นภายในกำหนด เก้าสิบวัน ถ้ามิได้จำหน่ายภายในกำหนดนี้ ให้วัสดุดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา 16 ในกรณีที่มีคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 14 (1) หรือ (2) และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดหรือที่คณะกรรมการขยาย ให้ผู้รับใบอนุญาตป ฏิบัติแล้ว ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือถูกต้อง ตามคำสั่ง ไม่ว่าคณะกรรมการจะได้ใช้อำนาจตามมาตรา 15 หรือไม่ก็ตามให้ คณะกรรมการมีอำนาจจัดให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้โดยครบถ้วน ค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้นในการนี้ให้ผู้รับใบอนุญาตรับผิดชดใช้ให้คณะกรรมการเท่าที่คณะกรรมการได้ ใช้จ่ายไป
มาตรา 17 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี อำนาจเข้าไปในสถานที่ของทางราชการหรือเอกชนเพื่อสอบถามหรือตรวจสอบ ในเรื่องการผลิต การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พลังงาน ปรมาณู วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง หรือในเรื่องเกี่ยวกับการระงับหรือป้องกัน อันตราย ซึ่งอาจมีแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หรือการคุ้มครองอนามัยของบุคคล หรือเพื่อปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การเข้าไปในสถานที่ตามความในวรรคก่อน ถ้ามิใช่เป็นการเร่งด่วน หรือไม่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติการโดยฉับพลันเพื่อระงับหรือป้องกัน อันตราย ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครองสถานที่ทราบล่วงหน้า ตามเวลาอันสมควร และพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปได้ก็เฉพาะใ นระหว่าง เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

มาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนด ในกฎกระทรวงและในการปฏิบัติตามอำนาจในมาตรา 17 ต้องแสดงบัตร ประจำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ
มาตรา 19 ให้มีสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ดำเนินกิจการ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานธุรการอื่น ๆ
มาตรา 20 ให้มีเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ คนหนึ่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ
มาตรา 21 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 22 ผู้ใดนำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร นำหรือสั่งเข้ามา ในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้ หรือวัสดุต้นกำลัง โดยมิได้ รับอนุญาตตามมาตรา 13 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เก ินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 23 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุ พลอยได้หรือวัสดุต้นกำลังในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จัดให้ได้มาซึ่ง ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองวัสดุเช่นว่านั้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุ นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นกำลัง มิได้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้ มีไว้ในครอบครองก็ดี หรือคณะกรรมการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง


ก็ดี ให้ผู้มีไว้ในครอบครองจำหน่ายวัสดุนิวเคลียร์พิษเศษ วัสดุพลอยได้หรือ วัสดุต้นกำลัง ซึ่งตนมีไว้ในครอบครองภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันพ้น กำหนดเวลาตามความในวรรคก่อน หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งไม่อนุญาต แล้วแต่กรณี ถ้ามิได้จำหน่ายภายในกำหนดนี้ ให้วัสดุดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
ห้ามมิให้นำมาตรา 12 เฉพาะที่เกี่ยวแก่การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุ นิวเค ลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ มาใช้แก่บุคคลที่ครอบครองวัสดุ เช่นว่านั้นอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 24 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี
_____________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ การใช้พลังงานปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติเป็นความจำเป็น และสมควร ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาของประเทศ และโดยที่การใช้พลังงานปรมาณูเพื่อ ประโยชน์ในทางสันติจำเป็นต้องมีการควบคุมให้การใช้เป็นไปตามหลักวิชา และปลอดภัย จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการนี้

_____________________________
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508
มาตรา 8 ให้ผู้ซึ่งใช้พลังงานจากรังสีเอ็กซ์อยู่แล้วในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับใช้พลังงานดังกล่าวต่อไปได้อีกหนึ่งปีนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
มาตรา 9 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พลังงานจากรังสีเอ็กซ์จำเป็นต้องมีการควบคุมให้การใช้เป็นไปตามหลัก วิชา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงต้องแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
[รก.2508/94/1พ./1 พฤศจิกายน 2508]

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์