ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2503
เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขาออก พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า ขาออก พ.ศ. 2503"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2503/66/522/9 สิงหาคม 2503]

หมวด 1
บททั่วไป
____

มาตรา 3* ในพระราชบัญญัตินี้

"สินค้ามาตรฐาน" หมายความว่า สินค้าที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็น สินค้ามาตรฐาน

"มาตรฐานสินค้า" หมายความว่า คุณภาพ ชั้น ประเภท หรือชนิด ของสินค้ามาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยใช้ปริมาณ หน่วย น้ำหนัก ปริมาตร ขนาด ส่วนผสม ส่วนประกอบ ส่วนสัด สี ตัวอย่าง และอื่น ๆ ทั้งนี้แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเป็นเกณฑ์ รวมตลอดถึงวิธีการบรรจุ หุ้มห่อ หรือผูกมัด และ วัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย

"ใบรับรองมาตรฐานสินค้า" หมายความว่า เอกสารแสดงมาตรฐาน สินค้าซึ่งออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้

"เครื่องหมายตรวจสอบ" หมายความว่า ตรา แผ่นป้าย สลากหรือ เครื่องหมายใด ๆ ที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้ปิด ประทับ หรือผูกติดที่สินค้ามาตรฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการบรรจุ หุ้มห่อ หรือผูกมัดเพื่อแสดงว่าสินค้ามาตรฐานนั้น ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานแล้ว

"ตราประทับ" หมายความว่า รอยตรา หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ กำหนดขึ้นใช้ประทับที่สินค้ามาตรฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการบรรจุ หุ้มห่อ หรือ ผูกมัด หรือที่อื่นใด รวมทั้งวัตถุที่ใช้ร้อยหรือผูกติด หรือผูกมัดเพื่อเป็น หลักฐานในการรักษาสินค้านั้น มิให้ถูกเพิ่มเติม สับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง

"พนักงานตรวจสอบมาตรฐานสินค้า" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐหรือขององค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งอธิบดีได้แต่งตั้ง ให้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือขององค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็น ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ *[มาตรา 3 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522]

มาตรา 4* ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐาน สินค้ามีอำนาจ

(1) กำหนดหรือยกเลิกสินค้าให้เป็นสินค้ามาตรฐาน
(2) กำหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานสินค้า
(3) กำหนดเครื่องหมายที่จะมีถ้อยคำหรือไม่ก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่า สินค้ามาตรฐานนั้นเป็นสินค้าที่ทำหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายในทางการค้าขาออก และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการแสดงเครื่องหมายนั้น
(4) กำหนดด่านศุลกากรที่ผู้ส่งหรือนำสินค้ามาตรฐานออกนอก ราชอาณาจักรต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานสินค้า สำหรับสินค้ามาตรฐานแต่ละ ประเภทหรือชนิด
(5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐาน สินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สำหรับสินค้ามาตรฐานแต่ละประเภท หรือชนิด
(6) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานที่มี คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่กำหนด
(7) กำหนดอัตราค่าบริการการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการ ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

การกำหนด แก้ไข หรือยกเลิกตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา แต่การกำหนดหรือแก้ไขตาม (1) หรือ (2) ต้องระบุวันเริ่มใช้บังคับ ไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การแก้ไข ตาม (2) ซึ่งมีผลเป็นการผ่อนคลายภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ *[มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522]

มาตรา 5* ให้จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานสินค้าขึ้นในกรมการค้า ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานสาขาในท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีเห็น สมควรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในท้องที่นั้นและขึ้นตรงต่อสำนักงาน มาตรฐานสินค้า การจัดตั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าและสำนักงานสาขาแต่ละแห่ง มีหัวหน้า รับผิดชอบในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าหรือ สำนักงานสาขา การแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานมาตรฐานสินค้าหรือหัวหน้าสำนักงานสาขา ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดี *[มาตรา 5 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522]

มาตรา 6* ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ออกใบรับรอง มาตรฐานสินค้า และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา ท้ายพระราชบัญญัตินี้ กำหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว ให้ใช้บังคับได้ *[มาตรา 6 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522]

| หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย