ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2542
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก. 2542/29ก/11/21 เมษายน 2542] มาตรา 3 ให้ยกเลิก (1) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช 2466 (2) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476

(3) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (4) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 171 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2515 (5) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ "มาตราชั่งตวงวัด" หมายความว่า หน่วยที่กำหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบ ส่วนใด ๆ ของปริมาณต่าง ๆ "เครื่องชั่งตวงวัด" หมายความว่า เครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด "เครื่องชั่ง" หมายความว่า เครื่องสำหรับใช้ชั่งแสดงน้ำหนัก และให้หมายความ รวมถึงตุ้มน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งและส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด "เครื่องตวง" หมายความว่า เครื่องที่มีลักษณะเป็นภาชนะสำหรับใช้ตวงแสดง ปริมาตรของสิ่งของ และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด "เครื่องวัด" หมายความว่า เครื่องสำหรับใช้วัดแสดงปริมาณหรือหน่วยของสิ่ง ใด ๆ แต่ไม่ใช่เครื่องชั่งหรือเครื่องตวง และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องวัดที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด "การให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด" หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับทำการชั่ง ตวงหรือวัด สินค้าของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีลักษณะการ ประกอบธุรกิจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง "สินค้าหีบห่อ" หมายความว่า สินค้าที่ได้บรรจุหรือมีสิ่งหุ้มห่อซึ่งเจตนาจะซื้อ ขายหรือจำหน่ายกันตามปริมาณที่บรรจุหรือหุ้มห่อไว้นั้น ไม่ว่าจะซื้อ ขายหรือจำหน่ายสิ่งที่ใช้ บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อด้วยหรือไม่ก็ตาม "ผู้บรรจุ" หมายความว่า ผู้ผลิตสินค้าหีบห่อ และให้หมายความรวมถึงผู้นำเข้ามา ในราชอาณาจักรหรือผู้แบ่งบรรจุซึ่งสินค้าหีบห่อ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้แบ่งขายหรือจำหน่ายสินค้า จากสิ่งที่ใช้บรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อโดยมีเจตนามิให้เป็นสินค้าหีบห่ออีกต่อไป "สำนักงานกลาง" หมายความว่า สำนักงานกลางชั่งตวงวัด "สำนักงานสาขา" หมายความว่า สำนักงานสาขาของสำนักงานกลาง "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ "นายตรวจชั่วตวงวัด" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมทะเบียนการค้า "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัด ออกกฎกระทรวงกำหนดค่า ธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้กับกำหนดกิจการอื่นและออกประกาศตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

หมวด 1
บททั่วไป
________

มาตรา 6 ให้จัดตั้งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดขึ้นในกรมทะเบียนการค้า กระทรวง พาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมทะเบียนการค้าเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานและมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) เก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด (2) ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจและใบอนุญาต (3) ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (4) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (5) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 7 รัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งสำนักงานสาขาขึ้นในท้องที่ที่เห็นสมควรและ จะให้มีเขตอำนาจตลอดถึงท้องที่อื่นด้วยก็ได้ รัฐมนตรีจะกำหนดให้สำนักงานสาขามีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 6 ทั้งหมดหรือ บางส่วนก็ได้ การจัดตั้งสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ตาม วรรคสอง ให้ทำเป็นประกาศโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 8 เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่เครื่อง ชั่งและเครื่องตวงทุกชนิด เว้นแต่เครื่องชั่งและเครื่องตวงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ยกเว้น เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้แก่เครื่องวัดที่รัฐมนตรีกำหนดใน กฎกระทรวง มาตรา 9 การชั่ง การตวงและการวัดทั้งปวง ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบ เมตริกหรือในระบบประเพณีที่เทียบเข้าหาระบบเมตริกตามที่กำหนดในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 10 ในการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าใด ๆ ในท้องที่ใด ถ้ารัฐมนตรีเห็น สมควรให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดเฉพาะในระบบเมตริกตามมาตรา 9 หรือให้กระทำโดยการชั่ง การ ตวงหรือการวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนด ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา มาตรา 11 ในกรณีที่ต้องใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบอื่นนอกจากที่กำหนดใน มาตรา 9 หรือในกรณีที่ต้องใช้เครื่องชั่งตวงวัดอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม มาตรา 16 สำหรับในทางวิชาชีพหรือในทางวิทยาศาสตร์ ให้ใช้มาตราชั่งตวงวัดในระบบนั้นหรือ ให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาต

หมวด 2
แบบมาตราชั่งตวงวัด
____________

มาตรา 12 เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตราชั่ง ตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ แบบมาตราชั่งตวงวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกชื่อย่อว่า "แบบมาตรา" และแบ่งออก เป็นแบบมาตราชั้นหนึ่ง แบบมาตราชั้นสอง และแบบมาตราชั้นสาม แบบมาตราชั้นหนึ่ง ได้แก่ แบบมาตราที่สำนักงานมาตราชั่งตวงวัดระหว่าง ประเทศกำหนดให้ใช้หรือรับรองความเที่ยงแล้ว แบบมาตราชั้นสอง ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตรา ชั้นหนึ่งแล้ว แบบมาตราชั้นสาม ได้แก่ แบบมาตราที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงกับแบบมาตรา ชั้นสองแล้ว มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบมาตราชั้นหนึ่งไว้สำหรับใช้ตรวจสอบความ เที่ยงของแบบมาตราชั้นสอง ในกรณีที่ไม่อาจจัดหาแบบมาตราชั้นหนึ่งชนิดใดได้ ให้รัฐมนตรีจัดให้มีแบบ มาตราชั้นหนึ่งชนิดนั้นขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร และให้ถือว่าแบบมาตราที่รัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นนั้น เป็นแบบมาตราชั้นหนึ่ง มาตรา 14 ให้สำนักงานกลางจัดให้มีแบบมาตราชั้นสองไว้สำหรับใช้ตรวจสอบ ความเที่ยงของแบบมาตราชั้นสาม มาตรา 15 ให้สำนักงานกลางและสำนักงานสาขาจัดให้มีแบบมาตราชั้นสามไว้ สำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด

หมวด 3 เครื่องชั่งตวงวัด
_________

มาตรา 16 ให้รัฐมนตรีกำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด และ รายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดในกฎกระทรวง

มาตรา 17 ผู้ใดจะประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือให้ บริการชั่งตวงหรือวัด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง และต้องแจ้งต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบว่าถูกต้องตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามแบบ ที่กำหนดในกฎกระทรวงให้แก่ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่การแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขให้ ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่ง ให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล ในกรณีที่ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ที่ถูกต้อง ผู้ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 18 ในกรณีที่หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ทราบการสูญหายหรือถูกทำลาย มาตรา 19 ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหรือ ใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต สำนักงาน นำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด หรือสถานที่ให้บริการชั่งตวงหรือวัด แล้วแต่กรณี เว้นแต่อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทนหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามมาตรา 18 มาตรา 20 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งตามมาตรา 17 วรรคสาม ถ้าผู้ที่ ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์แล้วแจ้ง คำวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด มาตรา 21 ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกอบกิจการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 22 ให้ผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดออกหนังสือแสดง ผลการชั่ง การตวงหรือการวัดให้แก่ผู้ขอรับบริการชั่ง ตวงหรือวัดทุกครั้ง ในหนังสือดังกล่าวให้มี ลายมือชื่อผู้ควบคุมการชั่ง การตวงหรือการวัด พร้อมทั้งระบุวัน เวลาและสถานที่ที่ทำการชั่ง ตวง หรือวัดด้วย มาตรา 23 อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดข้อปฏิบัติในการบำรุงรักษาเครื่องชั่ง ตวงวัด และการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดหรือ ผู้ควบคุมการชั่ง การตวงหรือการวัดถือปฏิบัติ ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี มอบหมายสั่งเป็นหนังสือให้ทำการแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในการขายเครื่องชั่งตวงวัดขายหรือจำหน่าย เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองตามมาตรา 30 หรือที่คำรับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา 33 เว้นแต่เครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ยกเว้นการให้คำรับรองตามมาตรา 29 วรรคสอง มาตรา 25 ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองตามมาตรา 30 หรือที่ คำรับรองสิ้นอายุแล้วตามมาตรา 33 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ ยกเว้นการให้คำรับรองตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือไม่ก็ตาม รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้ ผู้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดถือปฏิบัติ มาตรา 26 ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการตามมาตรา 25 ต้องอยู่ ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 27 ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ตามที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา และเป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คำรับรองแล้ว ให้ ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดมีหนังสือแจ้งต่อสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ติดตั้งเสร็จ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นใหม่ มาตรา 28 ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการ ชั่ง ตวงหรือวัด เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิต สำนักงานนำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวง วัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด หรือมีสถานที่ผลิต สำนักงานนำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดหลายแห่ง ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือ การประกอบกิจการสำหรับสถานที่หรือสำนักงานนั้น ๆ ทุกแห่ง

ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือผู้ให้บริการชั่ง ตวงหรือ วัดมีสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัด ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ผลิต สำนักงานนำเข้า สถานที่ขาย สถานที่ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดหรือสถานที่ให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ต้องแจ้งสถานที่เก็บนั้นด้วย ทุกแห่ง

หมวด 4
การให้คำรับรอง
__________

มาตรา 29 เครื่องชั่งตวงวัดต้องได้รับการตรวจสอบและได้รับคำรับรองของ พนักงานเจ้าหน้าที่ บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดให้ยกเว้นการให้คำรับรอง มาตรา 30 การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้ดำเนินการโดยตรวจสอบเทียบกับ แบบมาตรา เมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราช บัญญัตินี้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรอง การให้คำรับรองให้กระทำโดยวิธีดังนี้ (1) ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงาน สาขาที่เครื่องชั่งตวงวัด และออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด ทุกเครื่อง (2) ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมาย คำรับรองได้ หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ เครื่องชั่งตวงวัดนั้น จะออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองอย่างเดียวก็ได้ ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งใช้ด้วยกันเป็นชุด จะออกหนังสือสำคัญแสดงการให้ คำรับรองรวมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองจะทำเป็นแถบผนึกติดไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัด ก็ได้ เครื่องหมายคำรับรองและหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองตามวรรคสองให้ เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้คำรับรอง อธิบดีอาจขอให้ส่วน ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสำนักงาน หรือองค์การชั่งตวงวัดของ รัฐต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และให้คำรับรองได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบเทียบกับแบบมาตราและการ ให้คำรับรองตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดมีสองอย่าง คำรับรองสำหรับเครื่องชั่งตวงวัด ที่ยังไม่เคยให้คำรับรองมาก่อนให้เรียกว่าคำรับรองชั้นแรก คำรับรองซ้ำภายหลังการให้คำรับรอง ชั้นแรกแล้วให้เรียกว่าคำรับรองชั้นหลัง การให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังนั้น ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด ต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดในกฎกระทรวงห้ามการให้คำรับรองชั้นหลังสำหรับเครื่อง ชั่งตวงวัดชนิดใดก็ได้ มาตรา 33 คำรับรองสำหรับเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใดให้มีอายุเท่าใดให้กำหนดใน กฎกระทรวง ในการให้คำรับรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับหรือแสดงวันสิ้นอายุของคำรับรอง ไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดและที่หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองสำหรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้น มาตรา 34 ให้ผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้นำเครื่องชั่งตวงวัดมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เพื่อให้คำรับรองตามมาตรา 30 ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 36 (1) ผู้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด เว้นแต่กรณีผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 65 (2) ผู้นำเข้าเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรอง (3) ผู้ขายเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองมาไว้ใน ครอบครอง (4) ผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด มาตรา 35 ผู้ใดนำเครื่องชั่งตวงวัดที่มิใช่เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดให้ ยกเว้นตามมาตรา 29 วรรคสอง เข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนรับมอบเครื่องชั่งตวงวัดนั้น ไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร จะประกาศกำหนดให้ผู้นำเครื่องชั่งตวงวัดใดเข้ามา ในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได้ มาตรา 36 การขอให้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรองตามมาตรา 34 ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา
ในกรณีตามมาตรา 34 (1) และ (2) ให้ยื่นคำขอก่อนนำเครื่องชั่งตวงวัดออก จำหน่าย แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผลิตหรือรับมอบไปจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ในกรณีตามมาตรา 34 (3) ให้ยื่นคำขอก่อนนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจำหน่าย แต่ อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง ในกรณีตามมาตรา 34 (4) ให้ยื่นคำขอก่อนส่งมอบเครื่องชั่งตวงวัดให้เจ้าของ หรือก่อนนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจำหน่าย แต่อย่างช้าต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันซ่อมเสร็จ ระยะเวลาที่กำหนดในมาตรานี้ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจขยาย ได้ตามความจำเป็นเมื่อมีคำขอ มาตรา 37 ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่มีการให้คำรับรองต้องยื่นคำขอให้ ทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือ สำนักงานสาขา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เครื่องชั่งตวงวัดมาไว้ในครอบครอง ระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจขยาย ได้ตามความจำเป็นเมื่อมีคำขอ มาตรา 38 ในกรณีเครื่องชั่งตวงวัดที่จะต้องตรวจสอบติดตรึงกับที่หรือยากแก่การ เคลื่อนย้ายหรือมีจำนวนมาก ผู้ยื่นคำขอจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนอกสถานที่สำนักงาน กลางหรือสำนักงานสาขาก็ได้ โดยเสียค่าทำการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง มาตรา 39 ในกรณีที่ปรากฏว่าเครื่องชั่งตวงวัดใดที่ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง เป็นเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าพอจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ให้สั่งให้ผู้ยื่น คำขอทำการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบใหม่ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้ เครื่องชั่งตวงวัดนั้นใช้ได้ต่อไป ถ้าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีเครื่องหมายคำรับรองประทับหรือแสดง อยู่แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายเครื่องหมายคำรับรองหรือประทับเครื่องหมายแสดงว่า คำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว เครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ให้กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 40 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดมีเครื่องหมายเฉพาะตัว และให้ประทับหรือแสดงเครื่องหมายนั้นไว้ที่เครื่องชั่งตวงวัดก่อนขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง ในกรณีที่เครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถประทับหรือแสดงเครื่องหมาย เฉพาะตัวได้ หรือเมื่อประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ เครื่องชั่งตวงวัดนั้น การประทับหรือแสดงเครื่องหมายดังกล่าวจะกระทำด้วยวิธีอื่นแทนก็ได้ การประทับหรือแสดงเครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็น ไปตามระเบียบของสำนักงานกลาง เครื่องหมายเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่ง ให้จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานกลางหรือ สำนักงานสาขาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และห้ามมิให้สำนักงานกลาง และสำนักงานสาขารับจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายเฉพาะตัว ที่บุคคลอื่นได้แจ้งไว้ก่อนแล้วหรือที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่อธิบดีประกาศกำหนด มาตรา 41 ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดจะขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี มอบหมาย เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิต หรือซ่อมก็ได้ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้กำหนดเวลาในการพิจารณา อนุญาตไว้ด้วย มาตรา 42 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 41 ต้องตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานกลางกำหนด มาตรา 43 ใบอนุญาตให้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แต่ต้องไม่ เกินคราวละห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่น คำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ทำการตามใบอนุญาตต่อไปได้จนกว่าอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 44 ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่ออกใบอนุญาต หรือสั่ง ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแจ้งการ ไม่ออกใบอนุญาตหรือสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ก่อนมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต รัฐมนตรีมีอำนาจสั่ง อนุญาตให้ทำการตามใบอนุญาตไปพลางก่อนได้เมื่อมีคำขอของผู้อุทธรณ์ มาตรา 45 ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต มาตรา 46 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม เงื่อนไขในการอนุญาตที่กำหนดในกฎกระทรวง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตมีกำหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน มาตรา 47 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าได้กระทำความ ผิดตามมาตรา 74 หรือฝ่าฝืนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตได้ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด สองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 48 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่ง ให้ปิดคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดของ ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคำสั่ง มาตรา 49 ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 46 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม มาตรา 47 มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้ คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด ก่อนมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ทำการตามใบอนุญาต ไปพลางก่อนได้เมื่อมีคำขอของผู้อุทธรณ์ มาตรา 50 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้น อายุ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการ สูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 51 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่ เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดของผู้รับใบอนุญาต เว้นแต่ อยู่ในระหว่างการขอรับใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 50

หมวด 5
อำนาจหน้าที่ของนายตรวจชั่งตวงวัด
__________

มาตรา 52 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจ (1) เข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้า หีบห่อชนิดที่รัฐมนตรีกำหนดให้ผู้บรรจุต้องปฏิบัติตามมาตรา 62 ในระหว่างเวลาทำการเพื่อ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อนั้น (2) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการดังระบุไว้ ในมาตรา 25 (3) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่เป็นความผิดตามมาตรา 270 หรือมาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมาย อาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการงาน และกรณีมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือทำลายเครื่องชั่ง ตวงวัด หรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และการค้นในเวลาดังกล่าวข้างต้นยังไม่ แล้วเสร็จจะกระทำต่อไปก็ได้ (4) ยึดหรืออายัดเครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดที่บัญญัติไว้ใน (3) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) (2) (3) และ (4) นายตรวจชั่งตวงวัดจะนำข้าราชการ หรือลูกจ้างในสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้

มาตรา 53 เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 52 (4) หากปรากฏว่า ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ให้สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาส่งคืน หรือถอนการอายัดเครื่องชั่งตวงวัดนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรืออายัด เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในกำหนดหนึ่งร้อย ยี่สิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็น ของกรมทะเบียนการค้าและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด เครื่องชั่งตวงวัดที่อายัดไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดถอนการอายัดโดยมิชักช้า มาตรา 54 สินค้าหีบห่อที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 52 (4) นายตรวจชั่งตวงวัด มีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแก้ไขหีบห่อนั้นให้ถูกต้อง หรือจะสั่งให้ทำลายหีบห่อของ สินค้านั้นแล้วคืนสินค้าให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ได้

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายตรวจชั่งตวงวัดตาม วรรคหนึ่ง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจทำลายหีบห่อของสินค้านั้น แล้วคืนสินค้าให้แก่เจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้านั้นแต่ในกรณีทำลาย หีบห่อแล้ว ถ้าสินค้านั้นโดยสภาพไม่อาจคืนได้จะแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองถ่ายสินค้าจาก หีบห่อนั้นแล้ว นำสินค้าคืนไปภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้ง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม ให้สินค้านั้นตกเป็นของกรมทะเบียนการค้าและให้จัด การตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด มาตรา 55 เครื่องชั่งตวงวัดหรือสินค้าหีบห่อที่ยึดไว้ตามมาตรา 52 (4) ถ้าขณะยึด ไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองและไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้ตกเป็นของกรมทะเบียนการค้าและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดี กำหนด มาตรา 56 สินค้าหีบห่อที่ยึดไว้ตามมาตรา 52 (4) ถ้าเป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บ รักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินสมควร อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะจัดการขายหรือจำหน่ายสินค้าหีบห่อนั้นก่อนถึงกำหนดตามมาตรา 55 ก็ได้ ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสินค้าหีบห่อนั้น การขายหรือจำหน่ายสินค้าหีบห่อตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี กำหนด มาตรา 57 ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดตรวจพบเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเครื่องชั่งตวงวัดที่ความเที่ยง ของเครื่องผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจ ทำลายเครื่องหมายคำรับรองและทำเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นจนกว่าจะได้มีการแก้ไข ให้ถูกต้องและนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองใหม่ หรือยึดเครื่องชั่งตวงวัด นั้นแล้วนำส่งสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา เครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือเครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้เครื่องชั่งตวงวัดนั้นตกเป็นของกรมทะเบียนการค้า และให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับเครื่องชั่งตวงวัดนั้นคืนภายในกำหนด ให้สำนักงานกลาง หรือสำนักงานสาขาคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด แต่ถ้าสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาพิจารณาเห็นว่า เครื่องชั่งตวงวัดนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือมีสภาพไม่สมควรจะใช้เป็นเครื่องชั่งตวงวัด ต่อไป ก็ให้ตกเป็นของกรมทะเบียนการค้าและให้จัดการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
มาตรา 58 ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจชั่งตวงวัดตามมาตรา 52 ให้บุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร มาตรา 59 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ นายตรวจชั่งตวงวัดต้อง แสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวนายตรวจชั่งตวงวัด ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 60 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็น เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 61 เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด 6
สินค้าหีบห่อ
_________

มาตรา 62 รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อที่ผู้บรรจุต้อง (1) แสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อ (2) แสดงปริมาณของสินค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด หรือ (3) บรรจุสินค้าตามปริมาณที่กำหนด ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีผลใช้บังคับนับ แต่วันที่รัฐมนตรีกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 63 การแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตรา 62 หรือที่ผู้บรรจุแสดงไว้ ที่หีบห่อต้องแสดงให้ถูกต้องตรงกับปริมาณของสินค้าในหีบห่อ การแสดงปริมาณของสินค้าที่หีบห่อโดยคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้ถือว่าเป็นการแสดงปริมาณที่ถูกต้อง มาตรา 64 บรรดาสินค้าหีบห่อที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรที่แสดงปริมาณของ สินค้าตามมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศ ผู้นำเข้าต้องแสดงปริมาณของสินค้าตามมาตราชั่งตวง วัดตามพระราชบัญญัตินี้ และตามวิธีการและอัตราเปรียบเทียบมาตราชั่งตวงวัดของต่างประเทศกับ มาตราชั่งตวงวัดตามพระราชบัญญัตินี้ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

การแสดงปริมาณของสินค้าตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำก่อนรับมอบสินค้าไปจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาต ให้กระทำภายหลังตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

หมวด 7
เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออก
________

มาตรา 65 ผู้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตและการส่งออกซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราช กิจจานุเบกษา

บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่ผลิตเพื่อการส่งออกตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้น การให้คำรับรองตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ผู้ผลิตจะนำเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวมาให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองก็ได้

หมวด 8
บทกำหนดโทษ
________

มาตรา 66 ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัดอื่นนอกจากที่กำหนดในมาตรา 9 ในการซื้อ ขายหรือจำหน่ายสินค้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท มาตรา 67 ผู้ใดใช้มาตราชั่งตวงวัด หรือทำการชั่งตวงวัดในการซื้อ ขายหรือ จำหน่ายสินค้า โดยไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าพันบาท มาตรา 68 ผู้ใดประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 โดยไม่มีหนังสือรับรองการประกอบ ธุรกิจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 69 ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 หรือผู้รับ ใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 50 หรือมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท มาตรา 70 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 24 หรือมาตรา 28 หรือผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 25 วรรคสอง ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 71 ในการประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา 72 ในการประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัด ตามมาตรา 17 ผู้ใด ออกหนังสือแสดงผลการชั่ง ตวงหรือวัดอันเป็นเท็จเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 73 ผู้ครอบครองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา 74 ผู้ใด (1) ปลอมแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายคำรับรองหรือหนังสือสำคัญแสดงการให้ คำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา (2) นำเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาจากเครื่องชั่ง ตวงวัดเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องชั่งตวงวัดอีกเครื่องหนึ่ง หรือ (3) ลบเครื่องหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าเครื่องหมายคำรับรองเดิมใช้ ไม่ได้แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท มาตรา 75 ผู้ใดกระทำการใด ๆ เพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คำรับรองตาม มาตรา 30 แสดงน้ำหนัก ปริมาตร ปริมาณ หรือหน่วยใด ๆ ผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความ เที่ยงกับแบบมาตราเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท มาตรา 76 ผู้ใดโดยรู้ว่าได้มีการกระทำแก่เครื่องชั่งตวงวัดอันเป็นความผิดตาม มาตรา 74 หรือมาตรา 75 (1) ขายหรือจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้น หรือ (2) ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งตวงวัดนั้นในกิจการตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 74 หรือมาตรา 75 แล้วแต่กรณี มาตรา 77 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 41 ผู้ใด นำเครื่องหมายคำรับรองหรือ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่รับไปจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ไปใช้เพื่อให้การรับรองในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 78 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 41 ผู้ใด นำเครื่องหมายคำรับรองหรือ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่รับไปจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ไปใช้กับเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนเองมิได้ผลิตหรือซ่อม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 79 ผู้ใดใช้หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดไว้เพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง โดยรู้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้นมีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ มาตรา 80 ผู้ใด (1) ถอน ทำลาย ทำให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัด ทำไว้ เพื่อแสดงการยึดหรืออายัดตามมาตรา 52 (4) หรือ (2) ถอน ทำลาย ทำให้เสียหายซึ่งเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่นายตรวจ ชั่งตวงวัดทำไว้ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะกระทำโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 81 ผู้ประกอบธุรกิจในการผลิต นำเข้า ขาย หรือซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ มาตรา 82 ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่นายตรวจชั่ง ตวงวัดซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท มาตรา 83 ผู้บรรจุผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่กำหนดตามมาตรา 62 ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 84 ผู้บรรจุผู้ใดบรรจุสินค้าหีบห่อโดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบ ห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 85 ผู้ใดขายหรือจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายซึ่งสินค้าหีบห่อที่ แสดงปริมาณไว้ โดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ซึ่งน่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสอง หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 86 ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าหีบห่อที่ไม่มีการแสดงปริมาณของ สินค้าตามมาตรา 62 (1) หรือมาตรา 64 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท มาตรา 87 ผู้นำเข้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและอัตรา เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 64 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไข ที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายกำหนดตามมาตรา 64 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าพันบาท มาตรา 88 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็น นิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิด ของนิติบุคคลนั้น
มาตรา 89 ถ้าเจ้าพนักงานต่อไปนี้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุก หรือ ไม่ควรถูกฟ้องร้อง สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้มีอำนาจเปรียบเทียบดังนี้ (1) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับความผิดที่เกิดในกรุงเทพมหานคร (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สำหรับความผิด ที่เกิดในจังหวัดอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ดำเนินคดีต่อไป มาตรา 90 ในกรณีที่นายตรวจชั่งตวงวัดเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาในความผิดที่ เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ถ้าผู้ต้องหาหรือผู้มี ประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่า ราชการจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่กรณี จะปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างรอการเปรียบเทียบหรือ รอการชำระเงินค่าปรับโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 91 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทำความผิดที่เปรียบเทียบ ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่ กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และให้นำมาตรา 90 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
_________

มาตรา 92 บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่ออกตามบท กฎหมายที่ให้ยกเลิกตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือ แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบหรือคำสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 93 บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดที่มีการให้คำรับรองแล้วตามพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช 2466 ให้ถือว่ามีการให้คำรับรองตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาอาชญาบัตรที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พระพุทธศักราช 2466 ให้ถือเป็นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 94 ผู้ใดประกอบธุรกิจการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 17 อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้แจ้งการประกอบธุรกิจแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตาม พระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
__________

(1) การประกอบธุรกิจ ก) การผลิต เครื่องชั่ง ปีละ 4,000 บาท เครื่องตวง ปีละ 2,000 บาท เครื่องวัด ปีละ 2,000 บาท (ข) การนำเข้า เครื่องชั่ง ปีละ 8,000 บาท เครื่องตวง ปีละ 4,000 บาท เครื่องวัด ปีละ 4,000 บาท (ค) การขาย เครื่องชั่ง ปีละ 1,000 บาท เครื่องตวง ปีละ 500 บาท เครื่องวัด ปีละ 500 บาท (ง) การซ่อม เครื่องชั่ง ปีละ 1,000 บาท เครื่องตวง ปีละ 500 บาท เครื่องวัด ปีละ 500 บาท (จ) การให้บริการชั่ง ปีละ 1,000 บาท (ฉ) การให้บริการตวง ปีละ 500 บาท (ช) การให้บริการวัด ปีละ 500 บาท (2) การตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นแรก เครื่องชั่ง (ก) เครื่องชั่ง แสดงน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม เครื่องละ 200 บาท แสดงน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม เครื่องละ 500 บาท แสดงน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม เครื่องละ 1,000 บาท แสดงน้ำหนักเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม เครื่องละ 3,000 บาท แสดงน้ำหนักเกิน 10,000 กิโลกรัม เครื่องละ 10,000 บาท

(ข) ตุ้มน้ำหนักและตุ้มถ่วง น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ตุ้มละ 50 บาท น้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม ตุ้มละ 100 บาท น้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม ตุ้มละ 200 บาท เครื่องตวง แสดงปริมาตรไม่เกิน 100 ลิตร เครื่องละ 50 บาท แสดงปริมาตรเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร เครื่องละ 500 บาท แสดงปริมาตรเกิน 1,000 ลิตร ให้เรียกเก็บ 1,000 ลิตรแรก 500 บาท 1,000 ลิตรต่อไป 1,000 ลิตรละ 100 บาท เศษของ 1,000 ลิตร ให้คิดเท่ากับ 1,000 ลิตร แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท เครื่องวัด (ก) เครื่องวัดความยาว เครื่องละ 50 บาท แสดงความยาวเกิน 10 เมตร เครื่องละ 200 บาท (ข) เครื่องวัดปริมาตร เครื่องละ 5,000 บาท (ค) เครื่องวัดอย่างอื่น เครื่องละ 3,000 บาท (3) การตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นหลัง ร้อยละห้าสิบของค่าธรรมเนียมตาม (2) (4) การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด เท่ากับค่าธรรมเนียมตาม (2)

(5) การออกหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับละ 1,000 บาท (6) ใบอนุญาตให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อม เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง ปีละ 10,000 บาท (7) การต่ออายุใบอนุญาต เท่ากับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต (8) การออกใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 100 บาท

บัญชีมาตราชั่งตวงวัดตามมาตรา 9
__________

ก. มาตราชั่งตวงวัดในระบบเมตริก 1) หน่วยมูลฐานของความยาวให้เป็นเมตร คือ ความยาวของทางเดินของแสงในสุญญากาศใน ช่วงเวลา 1 ใน 299,792,458 ของหนึ่งวินาที ให้จำนวนหน่วยของความยาวเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ อัตรา อักษรย่อ กิโลเมตร เท่ากับ พันเมตร กม. เฮกโตเมตร เท่ากับ ร้อยเมตร ฮม. เดคาเมตร เท่ากับ สิบเมตร ดคม. เมตร เท่ากับ หนึ่งเมตร ม. เดซิเมตร เท่ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร ดม. เซนติเมตร เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร ซม. มิลลิเมตร เท่ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งเมตร มม. ไมโครเมตร เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งเมตร มคม. (2) หน่วยของพื้นที่ให้เป็นตารางเมตร คือ พื้นที่ตารางเหลี่ยมมีด้านกว้างยาวด้านละหนึ่งเมตร ให้จำนวนหน่วยของพื้นที่เป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ อัตรา อักษรย่อ ตารางกิโลเมตร เท่ากับ ล้านตารางเมตร กม.2 ตารางเฮกโตเมตร เท่ากับ หมื่นตารางเมตร ฮม.2 ตารางเดคาเมตร เท่ากับ ร้อยตารางเมตร ดคม.2 ตารางเมตร เท่ากับ หนึ่งตารางเมตร ม.2

ตารางเดซิเมตร เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งตารางเมตร ดม.2 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ หนึ่งในหมื่นของหนึ่งตารางเมตร ซม.2 ตารางมิลลิเมตร เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งตารางเมตร มม.2 (3) หน่วยของปริมาตรให้เป็นลูกบาศก์เมตร คือ ปริมาตรที่บรรจุอยู่ ในลูกบาศก์ มีด้านกว้างยาวและสูงด้านละหนึ่งเมตร ให้จำนวนหน่วยของปริมาตร เป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ อัตรา อักษรย่อ ลูกบาศก์กิโลเมตร เท่ากับ พันล้านลูกบาศก์เมตร กม.3 ลูกบาศก์เฮกโตเมตร เท่ากับ ล้านลูกบาศก์เมตร ฮม.3 ลูกบาศก์เดคาเมตร เท่ากับ พันลูกบาศก์เมตร ดคม.3 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ หนึ่งลูกบาศก์เมตร ม.3 ลูกบาศก์เดซิเมตร เท่ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งลูกบาศก์เมตร ดม.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตร ซม.3 ลูกบาศก์มิลลิเมตร เท่ากับ หนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตร มม.3 (4) หน่วยของความจุให้เป็นลิตร คือ ปริมาตรของน้ำบริสุทธิ์หนัก หนึ่งกิโลกรัม ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เมื่อความกดบรรยากาศปกติ ให้จำนวน หน่วยของความจุเป็นดังต่อไปนี้ ชื่อ อัตรา อักษรย่อ กิโลลิตร เท่ากับ พันลิตร กล. เฮกโตลิตร เท่ากับ ร้อยลิตร ฮล. เดคาลิตร เท่ากับ สิบลิตร ดคล. ลิตร เท่ากับ หนึ่งลิตร ล. เดซิลิตร เท่ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งลิตร ดล. เซนติลิตร เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งลิตร ซล. มิลลิลิตร เท่ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งลิตร มล.เพื่อประโยชน์ในการแสดงปริมาตรให้ถือว่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตร

(5) หน่วยมูลฐานของมวลสารให้เป็นกิโลกรัม คือ มวลสารซึ่งเท่ากับมวลสารแบบประถมระหว่างประเทศของกิโลกรัม ให้จำนวนหน่วยของมวลสารเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ เมตริกตัน เท่ากับ พันกิโลกรัม ต. เมตริกควินตัน เท่ากับ ร้อยกิโลกรัม ควต. กิโลกรัม เท่ากับ หนึ่งกิโลกรัม กก. เฮกโตกรัม เท่ากับ หนึ่งในสิบของหนึ่งกิโลกรัม ฮก. เดคากรัม เท่ากับ หนึ่งในร้อยของหนึ่งกิโลกรัม ดคก. กรัม เท่ากับ หนึ่งในพันของหนึ่งกิโลกรัม ก. เดซิกรัม เท่ากับ หนึ่งในหมื่นของหนึ่งกิโลกรัม ดก. เซนติกรัม เท่ากับ หนึ่งในแสนของหนึ่งกิโลกรัม ซก. มิลลิกรัม เท่ากับ หนึ่งในล้านของหนึ่งกิโลกรัม มก. ไมโครกรัม เท่ากับ หนึ่งในพันล้านของหนึ่งกิโลกรัม มคก.

เพื่อประโยชน์ในการแสดงน้ำหนักให้ถือว่าจำนวนหน่วยของมวลสารแห่งสิ่งใดเป็นจำนวนหน่วยของน้ำหนักแห่งสิ่งนั้น (6) หน่วยมูลฐานของเวลาให้เป็นวินาที คือ ระยะเวลาเท่ากับ 9,192,631,770 คาบของการแผ่รังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับไฮเปอร์ไฟน์สองระดับของอะตอมซีเซียม - 133 ในสถานะพื้นฐาน (7) หน่วยมูลฐานของกระแสไฟฟ้าให้เป็นแอมแปร์ คือ ปริมาณของกระแสไฟฟ้า ซึ่งถ้ารักษาให้ คงที่อยู่ในตัวนำสองเส้นที่มีความยาวอนันต์ มีพื้นที่ภาคตัดขวางกลมเล็กมากจนไม่จำเป็น ต้องคำนึงถึง และวางอยู่คู่ขนานห่างกันหนึ่งเมตรในสูญญากาศแล้ว จะทำให้เกิดแรงระหว่าง ตัวนำทั้งสองเท่ากับ 2 x 10-7 นิวตัน ต่อความยาวหนึ่งเมตร
(8) หน่วยมูลฐานของอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ให้เป็นเคลวิน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 273.16 ของ อุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ของจุดสามสภาวะของน้ำ หน่วยเคลวินให้ใช้สำหรับแสดงช่วงอุณหภูมิ หรือความแตกต่างของอุณหภูมิด้วย ในกิจการทั้งปวง ให้ใช้หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสได้ อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสเท่ากับอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ลบด้วย 273.15 (9) หน่วยมูลฐานของปริมาณสารให้เป็นโมล คือ ปริมาณสารของระบบที่ประกอบด้วย องค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนอะตอมใน 0.012 กิโลกรัม ของคาร์บอน -12 เมื่อใช้โมลต้องระบุองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุล ไอออน อิเล็กตรอน อนุภาคอื่น ๆ หรือกลุ่มของอนุภาคตามที่กำหนด (10) หน่วยมูลฐานของความเข้มแห่งการส่องสว่างให้เป็นแคนเดลา คือ ความเข้มแห่งการ ส่องสว่างในทิศทางที่กำหนดให้ของแหล่งกำเนิด ซึ่งแผ่รังสีเอกรงค์ด้วยความถี่ 540 x 1012 เฮิรตซ์ และมีความเข้มแผ่รังสีในทิศทางนั้นเท่ากับ 1 ใน 683 วัตต์ ต่อสเตอเรเดียน ข. มาตราชั่งตวงวัดในระบบประเพณีที่เทียบเข้าหาระบบเมตริก (1) หน่วยของความยาว

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ เส้น ให้เท่ากับ สี่สิบเมตร ส. วา ให้เท่ากับ สองเมตร ว. ศอก ให้เท่ากับ หนึ่งในสองของหนึ่งเมตร ศ. คืบ ให้เท่ากับ หนึ่งในสี่ของหนึ่งเมตร ค.

(2) หน่วยของพื้นที่

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ ไร่ ให้เท่ากับ พันหกร้อยตารางเมตร ร. งาน ให้เท่ากับ สี่ร้อยตารางเมตร ง. ตารางวา ให้เท่ากับ สี่ตารางเมตร ว.2

(3) หน่วยของความจุ

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ เกวียนหลวง ให้เท่ากับ สองพันลิตร กว. บั้นหลวง ให้เท่ากับ พันลิตร บ. สัดหลวง ให้เท่ากับ ยี่สิบลิตร ส. ทะนานหลวง ให้เท่ากับ หนึ่งลิตร ท.

(4) หน่วยของน้ำหนัก

ชื่อ อัตรา อักษรย่อ หาบหลวง ให้เท่ากับ หกสิบกิโลกรัม ห. ชั่งหลวง ให้เท่ากับ หกร้อยกรัม ช. กะรัตหลวง ให้เท่ากับ หนึ่งเมตริกกะรัตหรือยี่สิบเซนติกรัม กร.


กะรัตหลวง ให้ใช้สำหรับอัญมณีเท่านั้น

____________________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พระพุทธศักราช 2466 ได้ใช้บังคับมานานแล้ว แม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แต่บทบัญญัติบางประการยังไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย มาตราชั่งตวงวัดเสียใหม่ เพื่อลดมาตรการควบคุมของรัฐมาเป็นการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่อง ชั่งตวงวัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในการผลิตเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการส่ง ออกไปนอกราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์