ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ รถลาก รัตนโกสินทรศก 120

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้า ฯ ว่า กรุงเทพมหานครในทุกวันนี้ มีรถคนลากสำหรับรับจ้างคนโดยสารและ รับบรรทุกของเดินในถนนหนทางทวียิ่งขึ้นเป็นอันมาก แต่รถที่ใช้นั้นไม่แข็งแรง มั่นคงและไม่มีสิ่งที่สำหรับป้องกันความอันตรายของผู้โดยสารกับทั้งไม่สะอาด เรียบร้อยตลอดไปจนคนลากรถด้วย ย่อมเป็นที่รังเกียจและรำคาญแก่ผู้ที่จะ ใช้รถหรือผู้ที่เดินทางในท้องถนนร่วมกัน อีกประการหนึ่งคนที่ลากรถนั้น บางที รับคนโดยสารหรือรับบรรทุกสิ่งของที่มากหรือที่หนักเกินกำลังรถที่พาไปได้ จนเป็นเหตุเกิดอันตรายแก่คนโดยสารและคนเดินทางกับทั้งรถ และไม่เป็น ความเรียบร้อยในท้องถนนอีกด้วย สมควรจะต้องมีพระราชบัญญัติสำหรับบังคับ ตรวจตราการใช้รถลากเพื่อได้จัดระเบียบรถ และป้องกันความอันตรายของ ผู้ใช้รถและทั้งคนที่เดินทางให้เป็นคุณประโยชน์แก่มหาชนและเป็นการเรียบร้อย ในท้องถนนสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้สืบไป ดังนี้

หมวดที่ 1
ว่าด้วยนามและกำหนดใช้พระราชบัญญัติ
_________

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก 120" มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้จะโปรดเกล้า ฯ ให้ใช้เมื่อใดจะได้มี ประกาศแจ้งวันกำหนดในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเป็นสำคัญ

หมวดที่ 2
ว่าด้วยรถลาก
______

มาตรา 3* บรรดารถสองล้อซึ่งลากด้วยคน หรือคำสามัญเรียกว่า รถเจ็กหรือรถญี่ปุ่น หรือรถยินริกชอ สำหรับรับจ้างส่งคนโดยสารนั้น ในพระราชบัญญัติ นี้เรียกว่า "รถลาก" และผู้เป็นเจ้าของรถนั้นเรียกว่า "เจ้าของรถลาก" และรถลากที่ใช้รับจ้างอยู่ในกรุงเทพมหานครให้แบ่งเป็นสองชั้น คือ รถชั้นที่หนึ่ง และรถชั้นที่สอง *[มาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินศก 120 (ร.ศ. 124] มาตรา 4 ผู้หนึ่งผู้ใดมีรถลากไว้สำหรับให้เช่า หรือใช้รับจ้าง หรือ เที่ยวลากรับจ้างอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องให้ผู้นั้นนำรถลากมา จดทะเบียนและรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนก่อน เมื่อเจ้าพนักงาน ผู้จดทะเบียนได้ตรวจรถลากนั้น เห็นว่ามีลักษณะสมควรตามข้อพระราชบัญญัตินี้

แล้ว จึงจะได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ เมื่อเจ้าของรถลากนั้นได้รับ ใบอนุญาตสำหรับรถลากคันใดแล้ว จึงจะใช้รถลากคันนั้นให้สำหรับรับจ้างหรือ ให้มีผู้เช่าไปเที่ยวรับจ้างได้

มาตรา 5 ถ้าผู้ใดมีรถลากไว้สำหรับให้เช่า หรือใช้รับจ้าง หรือ เที่ยวลากรับจ้างโดยไม่ได้ลงทะเบียนและไม่มีใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิด ให้ปรับครั้งหนึ่งไม่เกินเงินสี่สิบบาท หรือจำคุกไม่เกินสองเดือน ถ้าผู้ใดใช้ใบอนุญาตที่สิ้นกำหนดแล้วก็ดี หรือใช้ใบอนุญาตสำหรับ รถลากคันอื่นมาปลอมว่าเป็นใบอนุญาตสำหรับรถลากคันนั้นก็ดี หรือใช้ใบอนุญาต หรือเครื่องหมายรถลากนั้นปลอมขึ้นใหม่ก็ดี หรือขูดลบเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย รถลากนั้นก็ดี หรือรถนั้นไม่ได้ติดเครื่องหมายก็ดี ผู้นั้นมีความผิดให้ปรับเงิน ไม่เกินคราวละสี่สิบบาท หรือจำคุกครั้งหนึ่งไม่เกินสองเดือน

หมวดที่ 3
ว่าด้วยเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียน
________

มาตรา 6 เจ้าพนักงานผู้ใดซึ่งได้ประกาศนามและตำแหน่งใน หนังสือราชกิจจานุเบกษาว่า เสนาบดีกระทรวงนครบาลได้ตั้งให้เป็น เจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จดทะเบียน และออกใบอนุญาตรถลาก และเจ้าพนักงานผู้นั้นกับทั้งเจ้าพนักงานกรม กองตระเวนมีอำนาจที่จะตรวจจัดการเรื่องรถลากให้เป็นไปตามพระราช บัญญัตินี้ มาตรา 7 ให้เจ้าพนักงานทำรถลากไว้เป็นตัวอย่างสำหรับที่ว่าการ และให้เก็บรถนั้นไว้ในที่สมควร ให้เจ้าของรถลากผู้จะจดทะเบียนรถตรวจดูได้ โดยง่าย

มาตรา 8* เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งนำรถลากมาจดทะเบียนและขอรับใบอนุญาต ใช้เป็นรถลากสำหรับรับจ้าง ให้เจ้าพนักงานตรวจดู ถ้ารถลากนั้นมีลักษณะอัน แข็งแรงและสะอาดงดงามไม่เลวกว่าตัวอย่างของหลวงแล้ว ก็ให้ลงทะเบียน และออกใบอนุญาตให้รถละฉบับ กับให้จ่ายพร้อมทั้งป้ายเครื่องหมายจำนวนเลข สำหรับติดรถ และสำหรับตัวผู้ลากรถด้วยทุกรถ ถ้ารถลากที่เจ้าของนำมา ปรารถนาจะให้ลงทะเบียนเป็นรถลากชั้นที่หนึ่ง รถลากคันนั้นล้อต้องมีลูกกลิ้งใน ดุมล้อและกงล้อต้องหุ้มยางกับสิ่งอื่นก็ต้องให้ดีเสมอตัวอย่างที่บังคับไว้ ถ้าเห็นว่า รถคันใดเลวกว่าตัวอย่าง อย่าให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้ หรือเมื่อ เจ้าพนักงานได้ออกใบอนุญาตให้ไปแล้ว เจ้าของรถไม่ซ่อมหรือไม่รักษารถให้ แข็งแรงและสะอาดตามสมควร เจ้าพนักงานจะเรียกใบอนุญาตสำหรับรถคันนั้น มายึดไว้หรือคืนเสียเมื่อใดก็ได้ *[มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินศก 120 (รศ. 124)] มาตรา 9* ใบอนุญาตสำหรับรถลากนั้น ให้มีกำหนดใช้ได้ไม่เกิน คราวละครึ่งปี ในครึ่งปีแรกมีกำหนดใช้ได้เพียงวันที่ 30 มิถุนายน ในครึ่ง ปีหลังมีกำหนดใช้ได้เพียงวันที่ 31 ธันวาคม *[มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2484] มาตรา 10* ให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลมีอำนาจออกประกาศ กำหนดเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้เป็นครั้งเป็นคราวตามสมควร รถลาก ชั้นที่หนึ่งไม่เกินกว่าฉบับละสิบสองบาท รถลากชั้นที่สองไม่เกินกว่าฉบับละสิบบาท ซึ่งรวมกับทั้งค่าจดทะเบียน ค่าตอกเครื่องหมาย และค่าป้ายนั้นด้วย *[มาตรา 10 แก้ไขโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินศก 120 (รศ. 124)]

มาตรา 11 เมื่อเจ้าพนักงานได้ออกใบอนุญาตให้แก่รถลากคันใด มีจำนวนเลขหมายประจำรถแล้ว ก็ให้ติดป้ายจำนวนเลขเครื่องหมายไว้ที่รถลาก คันนั้น ในที่ซึ่งจะเห็นได้ง่าย และทั้งต้องหมายจำนวนเลขอย่างเดียวกันไว้ที่ ตัวรถหรือที่อื่นอีกด้วยตามแต่เจ้าพนักงานจะเห็นสมควร มาตรา 12 ผู้ใดเป็นเจ้าของรถลากต้องให้ผู้นั้นลงชื่อในทะเบียน ผู้มีชื่อเฉพาะรถลากอันจดอยู่ในทะเบียนชั่วสมัยนั้น ต้องนับว่าเป็นเจ้าของ รถลากถูกต้องด้วยพระราชบัญญัติ มาตรา 13 การเปลี่ยนเจ้าของรถลากและใบอนุญาตแก่กันเอง โดยไม่ได้จดทะเบียนย้ายเจ้าของก่อนนั้นใช้ไม่ได้ ถ้ารถลากคันใดจะต้องย้าย เจ้าของ ในระหว่างยังไม่สิ้นกำหนดใบอนุญาต ต้องมาจดทะเบียนย้ายเจ้าของ ใช้เงินค่าธรรมเนียมตามกำหนดแล้ว จึงจะใช้รถลากและใบอนุญาตนั้นได้จนสิ้น กำหนด มาตรา 14 ให้เจ้าพนักงานกำหนดที่พักรถลากในจังหวัดพระนคร ณ ตำบลต่าง ๆ ตามที่เสนาบดีกระทรวงนครบาลจะกำหนดสั่งเป็นครั้งเป็นคราว ซึ่งเห็นว่าสมควร เพื่อให้รถลากอันเที่ยวรับจ้างหยุดอยู่ได้ระเบียบเรียบร้อย มาตรา 15 เจ้าพนักงานกองตระเวน เมื่อได้เห็นเหตุไม่สมควร เกิดขึ้นเฉพาะหน้า หรือได้รับความร้องทุกข์ของเจ้าของรถลากหรือผู้ลากรถ ดังเหตุต่อไปนี้ คือ ข้อ 1 ทุบตีหรือทำร้ายด้วยอาญา หรือเหตุอันตรายใด ๆ มีผู้กระทำ แก่ผู้ลากรถ เมื่อลากรถอยู่ก็ดี ข้อ 2 โดยสารรถแล้วไม่ได้ใช้ หรือไม่ยอมใช้เงินค่าจ้างรถตาม อัตราอันถูกต้องนั้นก็ดี

ข้อ 3 ทำให้รถลากเสียไป หรือถอดเอาส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นของ สำหรับรถไปเสียก็ดี เจ้าพนักงานกองตระเวนจะต้องช่วยระงับเหตุและจับกุม ผู้กระทำผิดส่งไปยังศาลให้พิจารณาลงโทษ มาตรา 16 เมื่อเจ้าพนักงานผู้ตรวจรถลาก หรือเจ้าพนักงานใน กรมกองตระเวน ได้เห็นรถลากคันใดซึ่งเที่ยวรับจ้างอยู่มีอาการอันไม่สมควร ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ ข้อ 1 ถ้าผู้ลากรถเป็นผู้มีอาการปรากฏว่าไม่มีกำลัง หรือโสโครกก็ดี ข้อ 2 ถ้าผู้ลากรถเดินเกะกะตามถนนหรือตำบลที่ใด ๆ อันไม่สมควรก็ดี ข้อ 3 ถ้าผู้ลากรถทำการกีดขวางทางเดินจะนำให้เกิดเหตุอันตราย หรือเป็นความลำบากแห่งการเดินไปมาในถนนหรือตำบลที่ใด ๆ ก็ดี ข้อ 4 แม้ผู้ลากรถทิ้งผู้โดยสารในที่ไม่สมควรก่อนสิ้นระยะทางอันได้ สัญญากันก็ดี ข้อ 5 ถ้าผู้ลากรถเรียกเงินค่าจ้างเกินกว่าอัตรา หรือใช้คำหยาบช้า หรือประพฤติกิริยาหยาบคายต่อผู้โดยสารก็ดี ข้อ 6 ถ้ารถลากรับคนที่ป่วยเป็นโรคอันน่ากลัวติดเนื่องกันได้ หรือรับ เอาศพไปก็ดี ข้อ 7 แม้รถลากรับคนโดยสารจำนวนเกินกว่าอัตรา หรือบรรทุก สิ่งของต้องห้ามไม่ให้บรรทุกก็ดี ข้อ 8 ถ้าพบรถลากเที่ยวลากเพื่อรับจ้างเมื่อเวลาค่ำมืดแล้วไม่มี โคมไฟที่สมควรตามข้อบังคับก็ดี ให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจ หรือเจ้าพนักงานกรมกองตระเวน มีอำนาจที่ จะเกาะผู้ลากรถนั้นมาติเตียน เรียกเงินประกันครั้งหนึ่งไม่เกินสี่บาท อย่าให้ ประพฤติผิดอย่างนั้นอีกภายในเดือนหนึ่งจึงคืนเงินให้ก็ได้ หรือจะยึดตัวผู้ลากรถ หรือทั้งรถและตัวผู้ลากรถไว้ครั้งหนึ่งไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วจึงปล่อยไปก็ได้

มาตรา 17 ถ้ารถลากคันใดเที่ยวลากรับจ้างอยู่ไม่สะอาดเรียบร้อย หรือเคลื่อนคลาดไม่แข็งแรงพอที่จะรับคนโดยสารและบรรทุกของที่มีน้ำหนัก พอประมาณได้ก็ดี หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องประกอบรถเลวไปกว่ารถตัวอย่าง ตามที่เจ้าพนักงานได้ตรวจเมื่อลงทะเบียนแล้วนั้นก็ดี ให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจ รถลาก หรือเจ้าพนักงานกองตระเวนจับรถคันนั้นส่งเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียน เพื่อบังคับให้เจ้าของรถนำใบอนุญาตสำหรับรถคันนั้นมาให้เจ้าพนักงานยึดไว้ แล้วรับรถลากคันนั้นไปซ่อม หรือทำใหม่นำกลับมาให้เจ้าพนักงานตรวจ ถ้า เห็นว่าไม่เลวกว่ารถตัวอย่างแล้วจึงคืนใบอนุญาตให้ ถ้าเจ้าของรถลากไม่นำ ใบอนุญาตมารับรถลากที่ต้องจับคืนไปภายในกำหนดสามสิบวัน ต้องถือว่าเจ้าของ สิ้นอาลัยในรถลากคันนั้นแล้ว เจ้าพนักงานจะขายทอดตลาดรถลากคันนั้นเสียก็ได้ มาตรา 18 เจ้าของรถลากรายใดกระทำขัดขืน หรือประพฤติผิดต่อ พระราชบัญญัติบ่อยๆ เจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนจะไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ใหม่ อีกต่อไปก็ได้

หมวดที่ 4
ว่าด้วยเจ้าของรถลาก
________

มาตรา 19 ให้เจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนมีอำนาจที่จะเรียกเงิน ประกันไม่เกินรายละสี่สิบบาทจากเจ้าของรถลากเพื่อเป็นประกัน ให้ผู้นั้น มาหาเจ้าพนักงานในเวลามีการที่จะต้องเรียกให้มาอย่างหนึ่ง ให้ผู้นั้นส่ง รถลากที่เจ้าพนักงานต้องการจะตรวจมาให้ตรวจอย่างหนึ่งเพื่อส่งใบอนุญาต หรือสิ่งของหลวงซึ่งได้รับไปสำหรับรถลากตามพระราชบัญญัตินี้อย่างหนึ่ง ถ้าเจ้าของรถมีความผิดในข้อใด ๆ ดังว่ามานี้ก็ดี หรือมีความผิดต้องระวาง

โทษปรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ให้เจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนมีอำนาจที่จะ เอาเงินประกันนั้นใช้เป็นเบี้ยปรับ ถ้าเงินประกันไม่พอ เจ้าของรถลากก็จะ ต้องเสียเพิ่มเติมอีกจนครบ

มาตรา 20 ถ้าเจ้าของรถลากจะจัดรถลากไปเที่ยวรับจ้างก็ดี หรือ จะให้มีผู้เช่ารถลากคันใดไปเที่ยวรับจ้างก็ดี จะต้องให้เครื่องหมายจำนวนเลข ที่ตรงกับเครื่องหมายของรถคันนั้นไปสำหรับตัวผู้ลากด้วยทุกครั้ง มาตรา 21 เจ้าของรถลากจะย้ายที่อยู่ของตนไปอยู่ตำบลอื่นก็ดี หรือ จะย้ายโรงเก็บรถลากไปอยู่ที่อื่นก็ดี ให้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียน ภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ได้ย้ายไปแล้ว จะได้แก้ทะเบียนให้ถูกต้องด้วย ให้เรียกค่าธรรมเนียมแก้ทะเบียนตามอัตรา มาตรา 22 บรรดาใบอนุญาต เมื่อสิ้นกำหนดวันที่ออกไปใช้ไม่ได้แล้ว ถ้าเจ้าของรถลากจะไม่รับเปลี่ยนใหม่ต่อไป ให้นำใบอนุญาตกับป้ายเครื่องหมาย รถคันนั้นมาส่งคืนต่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนจะได้ถอนทะเบียนให้

หมวดที่ 5
ว่าด้วยผู้ลากรถ
________

มาตรา 23 ผู้ลากรถทุกคนจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มให้เจ้าพนักงาน เห็นว่าเรียบร้อยและมีเครื่องหมายที่ตรงกับจำนวนเลขหมายของรถนั้น ติดตัวอยู่ให้เห็นได้ง่ายในเวลาใช้รถอยู่นั้นเป็นนิตย์ มาตรา 24 ผู้ลากรถทุกคนให้เดินรถข้างถนนและทั้งหลีกรถทาง ข้างซ้ายของผู้ลากตลอดไป

มาตรา 25 ราคาค่าจ้างรถลากนั้น ให้ผู้ลากรถเรียกได้เพียง เท่าอัตรากำหนดไว้ตามท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือเมื่อจะมีอัตราอื่นราคาสูงขึ้น หรือต่ำลงในสมัยใดสมัยหนึ่งซึ่งเห็นว่าควรเปลี่ยนกำหนดนั้นแล้วจะได้มีประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ลากรถเรียกค่าจ้างตามสมควรสืบไป มาตรา 26 ถ้าผู้ลากรถเดินอยู่ในท้องถนนเวลากลางคืนคือตั้งแต่ พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้น ให้จุดโคมไฟที่หน้ารถทั้งสองข้างและโคมนั้น ต้องเป็นโคมกระจกสามด้านซึ่งมีด้านมืดอยู่ข้างหลังรถ หรือมีกระจกสองด้าน มีด้านมืดอยู่ข้างตัวรถและหลังรถ และกระจกโคมนั้นต้องรักษาให้สะอาดแจ่มใส เว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นซึ่งโคมนั้นเป็นอันตรายไปในเมื่อรถอยู่ในท้องถนนเช่นนี้ ก็ให้จุดไฟด้วยสิ่งอื่นแทนได้ มาตรา 27 เมื่อเจ้าพนักงานได้กำหนดที่สำหรับพักรถไว้แล้ว ห้าม ไม่ให้ผู้ลากรถไปจอดรถลากคอยรับจ้าง ณ ที่ต่าง ๆ นอกจากที่ซึ่งเจ้าพนักงาน ได้กำหนดอนุญาตให้เป็นที่พักรถลากดังในมาตรา 14 นั้น เว้นไว้แต่จะจอดชั่วรับ หรือส่งคนโดยสารเท่านั้น

หมวดที่ 6
ว่าด้วยการบรรทุก
_______

มาตรา 28 ห้ามไม่ให้รถลากรับคนโดยสารคันหนึ่ง ผู้ใหญ่ยิ่งกว่า สองคน หรือทั้งเด็กอายุไม่เกินสิบขวบด้วยรวมกันให้รับบรรทุกได้เพียงสามคน เท่านั้น

มาตรา 29 ห้ามไม่ให้รถลากรับบรรทุกของโสโครกต่าง ๆ เว้นไว้แต่จะมีเครื่องปกปิดจนไม่มีผู้ใดเห็นของนั้น และไม่ให้ของนั้นล้นไหล ออกมาเปื้อนเปรอะได้ และจนไม่ปรากฏกลิ่นเหม็นออกมาให้เป็นที่รังเกียจแก่ คนอื่น ๆ ได้ มาตรา 30 ห้ามไม่ให้รถลากบรรทุกของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโตล้นเกินล้อ หรือเกินออกไปจากตัวรถยิ่งกว่าศอกหนึ่ง มาตรา 31 ห้ามไม่ให้รถลากรับบรรทุกสัตว์ที่มีชีวิตดังเช่น สุกร แพะ แกะ เป็นต้น และห้ามไม่ให้บรรทุกคนโดยสารที่เป็นคนมีโรคน่ากลัวติดต่อกันได้ และห้ามไม่ให้รับบรรทุกศพคนตาย

หมวดที่ 7
เบ็ดเตล็ด
______

มาตรา 32 ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดโดยสารจ้างรถลากไม่ยอมใช้เงินให้แก่ ผู้ลากเมื่อเรียกให้ใช้ค่าจ้างตามพระราชบัญญัตินี้พิจารณาได้ความจริง ผู้นั้น จะต้องปรับไหมเพิ่มเติมค่าจ้างรถเป็นเงินไม่เกินกว่าแปดบาท และเงินค่าปรับ นี้ทั้งหมดหรือจะกำหนดแบ่งเป็นบางส่วน ผู้พิพากษาศาลโปริสภาจะพิพากษาให้ ผู้ลากรถเป็นค่าป่วยการด้วยเท่าใดก็ได้ มาตรา 33 ความประพฤติผิดต่อพระราชบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งอันยัง ไม่ได้บรรยายโทษและปรับไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพิจารณาได้ความจริง ให้ปรับครั้งหนึ่งเงินไม่เกินกว่าสี่สิบบาท หรือจำคุกครั้งหนึ่งไม่เกินสองเดือน

มาตรา 34 เมื่อเสนาบดีกระทรวงพระนครบาลเห็นจำเป็นจะต้อง มีข้อบังคับเพื่อให้เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และเจ้าของรถลาก ผู้ลาก และผู้โดยสารประพฤติให้สมควรถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยประการใด ก็ให้ตั้งกฎข้อบังคับนั้นขึ้นได้ เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต และ ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้ใช้กฎข้อบังคับนั้นได้เหมือนดัง เป็นส่วนแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 35 พระราชบัญญัตินี้ให้เสนาบดีกระทรวงพระนครบาล เป็น ผู้รักษาและผู้บัญชาให้เป็นตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ ประกาศมา ณ วันที่ 26 กันยายน รัตนโกสินทรศก 120 เป็นวันที่ 12007 ในรัชกาลปัจจุบันนี้

อัตราค่าธรรมเนียม*
________

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรถลาก ฉบับละ 12 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถลาก ครั้งละ 1 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนย้ายที่อยู่ของ เจ้าของรถลากหรือย้ายโรงเก็บรถลาก ครั้งละ 1 บาท [อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถลากแก้ไข เพิ่มเติม พุทธศักราช 2475]

อัตราค่าจ้างโดยสาร*
_________


รถลากชั้นที่หนึ่ง
_________

ระยะเวลา 15 นาที หรือน้อยกว่า ราคา 16 อัฐ ระยะเวลากว่า 15 นาที หรือภายใน 30 นาที ราคา 32 อัฐ ระยะเวลากว่า 30 นาที หรือภายในชั่วโมง ราคา 48 อัฐ ระยะเวลาทุกชั่วโมงที่ครบบริบูรณ์ ภายหลังชั่วโมงแรก ชั่วโมงละ 32 อัฐ ระยะเวลาทุก 15 นาที ภายหลังชั่วโมงแรกระยะละ 16 อัฐ

รถลากชั้นที่สอง
_______

ระยะทางภายใน 25 เส้น คนเดียว 4 อัฐ สองคน 6 อัฐ ระยะทางภายใน 50 เส้น คนเดียว 6 อัฐ สองคน 8 อัฐ ระยะทางภายใน 75 เส้น คนเดียว 8 อัฐ สองคน 10 อัฐ ระยะทางทุก ๆ 25 เส้นต่อไป ระยะละ 2 อัฐ ค่าคอยถ้าเกิน 15 นาที จนชั่วโมงหนึ่ง ค่าคอย 4 อัฐ ถ้าเกินนั้นไป คิดค่าคอยได้ชั่วโมงหรือภายในชั่วโมงละ 4 อัฐ ค่าโดยสารก็ดี ค่าคอยก็ดี เวลากลางคืนพ้นยามหนึ่งไปเรียกขึ้นได้อีก กึ่งอัตรา *[อัตราค่าจ้างโดยสาร แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติ รถลาก รัตนโกสินศก 120 (รศ.124)]

ประกาศ
แก้ไขพระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก 120
_______

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมว่า รถลากที่ใช้รับจ้างคนโดยสารอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ แม้ได้จัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแล้ว รถเหล่านี้นั้นดูก็ยังหาสะอาดเรียบร้อยสมควร แก่ผู้ดีซึ่งจะนั่งไปได้ไม่ เพราะเหตุว่าเจ้าของรถลากทั้งหลายซ่อมทำรถแต่ ชั่วคราวมารับใบอนุญาตจดทะเบียน ครั้นล่วงเดือนต่อ ๆ ไป ซึ่งยังไม่สิ้นกำหนด วันในใบอนุญาต รถลากเหล่านั้นก็ย่อมเก่าโทรมไป ทำให้เป็นที่รังเกียจและ รำคาญแก่ผู้ที่จะใช้รถหรือผู้ที่เดินทางในท้องถนนร่วมกัน การที่เป็นไป ทั้งนี้ก็ เพราะเหตุระยะเวลาที่กำหนดให้รับใบอนุญาตจดทะเบียนช้านานถึง 6 เดือน รถเหล่านั้นจึงหาทนทานพอแก่เวลาที่ช้านานเกินไปนั้นได้ไม่ จึงสมควรจะแก้ไข พระราชบัญญัติบางมาตรา ให้เลื่อนระยะเวลากำหนดรับใบอนุญาตจดทะเบียน เพียงคราวละ 4 เดือนชั่วคราวพอเพียงแก่รถที่ใช้รับจ้างอยู่ทุกวันจะทนทาน และสะอาดเรียบร้อยได้กับทั้งจะให้มีรถลากอย่างดีขึ้นใช้รับจ้างเพื่อผู้ดีจะได้ โดยสารไม่เป็นที่รังเกียจด้วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้แก้ไข พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก 120 โดยข้อความต่อไปนี้ คือ ข้อ 1 ข้อความในมาตรา 3 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ตามที่ได้ตราไว้วันที่ 26 กันยายน รัตนโกสินทรศก 120 นั้น ให้ยกเสีย ให้เปลี่ยนใหม่ใช้แทนดังข้อความต่อไปนี้ คือ "มาตรา 3 บรรดาสองล้อซึ่งลากด้วยคนหรือคำสามัญเรียกว่า รถเจ๊ก หรือรถญี่ปุ่น หรือรถยินริกชอ สำหรับรับจ้างส่งคนโดยสารนั้นในพระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า "รถลาก" และผู้เป็นเจ้าของรถนั้นเรียกว่า "เจ้าของรถลาก" และ รถลากที่ใช้รับจ้างอยู่ในกรุงเทพมหานครให้แบ่งเป็นสองชั้น คือ รถชั้นที่หนึ่งและ รถชั้นที่สอง


มาตรา 8 เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งนำรถลากมาจดทะเบียน และขอรับ ใบอนุญาตใช้เป็นรถลากสำหรับรับจ้าง ให้เจ้าพนักงานตรวจดู ถ้ารถลากนั้น มีลักษณะอันแข็งแรงและสะอาดงดงามไม่เลวกว่าตัวอย่างของหลวงแล้ว ก็ให้ลงทะเบียนและออกใบอนุญาตให้รถละฉบับ กับให้จ่ายพร้อมทั้งป้าย เครื่องหมาย จำนวนเลขสำหรับติดรถ และสำหรับตัวผู้ลากรถด้วยทุกรถ ถ้ารถลากที่เจ้าของนำมาปรารถนาให้ลงทะเบียนเป็นรถลากชั้นที่หนึ่ง รถลากคันนั้นล้อต้องมีลูกกลิ้งในดุมล้อและกงล้อต้องหุ้มยางกับสิ่งอื่นก็ ต้องให้ดีเสมอตัวอย่างที่บังคับไว้ ถ้าเห็นว่ารถคันใดเลวกว่าตัวอย่าง อย่าให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานได้ออก ใบอนุญาตให้ไปแล้ว เจ้าจองรถไม่ซ่อมหรือไม่รักษารถให้แข็งแรงและ สะอาดตามสมควรเจ้าพนักงานจะเรียกใบอนุญาตสำหรับรถคันนั้นมายึดไว้ หรือคืนเสียเมื่อใดก็ได้ อนึ่ง ใบอนุญาตที่จะออกให้รถลากชั้นที่หนึ่งนั้น ในชั่วคราวสี่เดือน อย่าให้เกินกว่าสองร้อยรถ มาตรา 9 ใบอนุญาตสำหรับรถลากนั้น ให้มีกำหนดใช้ได้ไม่เกิน คราวละสี่เดือน และให้สิ้นกำหนดเมื่อวันสิ้นเดือนพฤศจิกายนและวันสิ้นเดือน มีนาคมทุกคราว มาตรา 10 ให้เสนาบดีกระทรวงนครบาลมีอำนาจออกประกาศ กำหนดเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้เป็นครั้งเป็นคราวตามสมควร รถลาก ชั้นที่หนึ่งไม่เกินกว่าฉบับละสิบสองบาท รถลากชั้นที่สองไม่เกินฉบับละสิบบาท ซึ่งรวมกับทั้งค่าจดทะเบียน ค่าตอกเครื่องหมาย และค่าป้ายนั้นด้วย" ข้อ 2 อัตราค่าธรรมเนียมในท้ายพระราชบัญญัติที่ประกาศวันที่ 26 กันยายน รัตนโกสินทรศก 120 นั้น ให้ยกเลิก ให้เปลี่ยนใหม่ใช้แทนดังอัตรา ต่อไปนี้ คือ

อัตราค่าธรรมเนียม
______

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 10 รถลากชั้นที่หนึ่ง ฉบับละ 8 บาท รถลากชั้นที่สอง ฉบับละ 4 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนย้ายเจ้าของตามมาตรา 13 ฉบับละ 1 บาท ค่าธรรมเนียมแก้ทะเบียนย้ายที่อยู่ตามมาตรา 21 ฉบับละ 1 บาท" ข้อ 3 อัตราค่าจ้างโดยสารในท้ายพระราชบัญญัติที่ประกาศวันที่ 26 กันยายน รัตนโกสินทรศก 120 นั้น ให้ยกเสีย ให้เปลี่ยนใหม่ใช้แทน ดังอัตรา ต่อไปนี้ คือ

"อัตราค่าจ้างโดยสาร
รถลากชั้นที่หนึ่ง
_______

ระยะเวลา 15 นาทีหรือน้อยกว่า ราคา 16 อัฐ ระยะเวลากว่า 15 นาที หรือภายใน 30 นาที ราคา 32 อัฐ ระยะเวลากว่า 30 นาที หรือภายในชั่วโมง ราคา 48 อัฐ ระยะเวลาทุกชั่วโมงที่ครบบริบูรณ์ภายหลังชั่วโมงแรก ชั่วโมงละ 32 อัฐ ระยะเวลาทุก 15 นาที ภายหลังชั่วโมงแรก ระยะละ 16 อัฐ

รถลากชั้นที่สอง
_______

ระยะทางภายใน 25 เส้น คนเดียว 4 อัฐ สองคน 6 อัฐ ระยะทางภายใน 50 เส้น คนเดียว 6 อัฐ สองคน 7 อัฐ ระยะทางภายใน 75 เส้น คนเดียว 8 อัฐ สองคน 10 อัฐ ระยะทางทุก ๆ 25 เส้น ต่อไป ระยะละ 2 อัฐ ค่าคอยถ้าเกิน 15 นาที จนชั่วโมงหนึ่งค่าคอย 4 อัฐ ถ้าเกินนั้น ไปคิดค่าคอยได้ชั่วโมง หรือภายในชั่วโมงละ 4 อัฐ ค่าโดยสารก็ดี ค่าคอยก็ดี เวลากลางคืนพ้นยามหนึ่งไปเรียกขึ้นได้อีก กึ่งอัตรา" ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 124 เป็นวันที่ 13344 ในรัชกาลปัจจุบันนี้


พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติรถลาก รถจ้าง รถยนตร์ ขนาดเกวียน
และล้อเลื่อน พุทธศักราช 2469
_________

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรัสเหนือเกล้า ฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า โดยที่เวลานี้ความเจริญแห่งการใช้ยานพาหนะล้อเลื่อนตามหัวเมืองมณฑล ในพระราชอาณาจักรทวียิ่งขึ้น และความเจริญนี้เนื่องมาแต่เหตุที่ถนนหนทางดี ขึ้นกว่าเดิม และโดยที่ทรงพระราชดำริว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พุทธศักราช 2464 ขึ้นไว้ กำหนด ให้กรมทางเป็นเจ้าหน้าที่ดำริจัดการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงตามหัวเมือง มณฑลทั่วไป และให้มีอำนาจออกกฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการที่ประชาชนพึงใช้ ทางหลวงและการไปมา สมควรจะวางระเบียบการในเรื่องควบคุมยานพาหนะ ล้อเลื่อนนี้ อนุโลมตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พุทธศักราช 2464 และให้การบังคับบัญชาได้มารวมอยู่แผนกเดียวกันเพื่อเป็นที่เรียบร้อยยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 ให้โอนหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติรถลาก ร.ศ.120 และประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้ใช้พระราชบัญญัติรถลากในหัวเมือง นอกจากกรุงเทพพระมหานคร ลงวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2465 พระราชบัญญัติรถจ้าง ร.ศ.124 และประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้ใช้ พระราชบัญญัติรถจ้างในหัวเมืองนอกจากกรุงเทพพระมหานคร ลงวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2465 พระราชบัญญัติรถยนต์ ร.ศ.128 และประกาศแก้ไข เพิ่มเติม พุทธศักราช 2460 พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พุทธศักราช 2459 พระราชบัญญัติล้อเลื่อน พุทธศักราช 2460 และประกาศกระแสพระบรมราช


โองการให้ใช้พระราชบัญญัติล้อเลื่อนในหัวเมืองนอกจากกรุงเทพพระมหานคร ลงวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2465 เหล่านี้จากเสนาบดีผู้บัญชาการปกครอง ท้องที่มาเป็นหน้าที่ของเสนาบดีผู้บัญชาการกรมทาง เฉพาะในหัวเมืองมณฑล นอกจากกรุงเทพพระมหานครเท่านั้น ส่วนในกรุงเทพพระมหานครคงให้เสนาบดี กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น ๆ ตามเดิม มาตรา 2 เงินค่าธรรมเนียมอันพึงได้จากการจดทะเบียนตามหัวเมือง ซึ่งได้มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้เป็นรายได้ของสุขาภิบาลนั้น ตั้งแต่วันโอนหน้าที่รักษาพระราชบัญญัติเหล่านี้สืบไป ให้นำส่งยังกระทรวงพระคลัง มหาสมบัติเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน สุขาภิบาลจังหวัดฤาตำบลใดได้ทำการ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนในเขตของตน ให้ตั้งเบิกรายจ่ายค่าซ่อมแซมและ ค่าบำรุงรักษาจากกรมทางได้ตามควร แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่กรมทางเก็บได้ จากการจดทะเบียนในท้องถิ่นนั้น มาตรา 3 ให้เสนาบดีผู้บัญชาการกรมทางมีอำนาจตั้งเจ้าพนักงาน สำหรับการทะเบียนและการอื่น ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กล่าวมาข้างต้นและพระราชบัญญัตินี้จงทุกประการ ประกาศมา ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2469 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ
รถลากแก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2475
_______


ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ บางมาตราแห่งพระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก 120 และประกาศแก้ไข พระราชบัญญัติรถลาก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก 124 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติรถลากแก้ไข เพิ่มเติม พุทธศักราช 2475" มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2475/-/782/30 มีนาคม 2475] มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ รถลาก รัตนโกสินทรศก 120 และข้อ 1 เฉพาะมาตรา 9 แห่งประกาศ แก้ไขพระราชบัญญัติรถลาก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 124 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 9 ใบอนุญาตสำหรับรถลากนั้น ให้มีกำหนดใช้ได้ไม่เกิน คราวละครึ่งปี ในครึ่งปีแรกมีกำหนดใช้ได้เพียงวันที่ 30 กันยายน ในครึ่งปีหลัง มีกำหนดใช้ได้เพียงวันที่ 31 มีนาคม" มาตรา 4 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก 120 และตามความในข้อ 2 แห่งประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติ รถลาก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 124 และใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

"อัตราค่าธรรมเนียม
_______

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรถลาก ฉบับละ 12 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถลาก ครั้งละ 1 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนย้ายที่อยู่ของ เจ้าของรถลาก หรือย้ายโรงเก็บรถลาก ครั้งละ 1 บาท" ประกาศมา ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2475 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณนิติธาดา
นายกรัฐมนตรี

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย