ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช 2475

ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรจำกัดการยึดทรัพย์สิน ของกสิกร เพื่อให้กสิกรสามารถประกอบการอาชีพในทางกสิกรรมต่อไปได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้ด้วย คำแนะนำยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร โดยบทมาตราต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยการ ยึดทรัพย์สินของกสิกร พุทธศักราช 2475" มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป *[รก.2475/396/22 กันยายน 2475] มาตรา 3 ตั้งแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้สืบไป ให้ยกเลิกบทบัญญัติ ในกฎหมาย ซึ่งมีข้อความแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 "กสิกร" หมายความว่า ผู้ที่มีอาชีพในการกระทำการ กสิกรรม เช่นทำนาหรือทำสวนหรือทำไร่ หรือเลี้ยงสัตว์ มาตรา 5 ทรัพย์สินของกสิกรดังจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านห้ามมิให้ เจ้าหนี้ยึด คือ
(ก) พืชผลที่ยังไม่ถึงเวลาเกี่ยวเก็บ (ข) พืชพันธุ์ที่จะใช้ในปีต่อไปตามปริมาณอันสมควร โดยเทียบเคียง กับเนื้อที่ซึ่งกสิกรได้ทำในปีที่แล้วมา (ค) พืชผลที่เก็บไว้สำหรับเลี้ยงตัวและครอบครัวตามฐานานุรูปสำหรับ ปีหนึ่ง (ฆ) สัตว์และเครื่องมืออันประกอบการอาชีพที่มีไว้พอควรแก่การ ดำเนินอาชีพต่อไป มาตรา 6 ทรัพย์สินของกสิกรดังกล่าวในมาตรา 5 นั้น ถ้าหากถูกยึด อยู่และยังมิได้ขายจนถึงวันใช้พระราชบัญญัตินี้ เจ้าของก็อาจร้องขอให้ถอนการ ยึดเสียได้ก่อนที่ได้ขายทอดตลาด ประกาศมา ณ วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2475 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประธานคณะกรรมการราษฎร

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย