ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2503
เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าขาออก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้า ขาออก พ.ศ. 2503"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2503/31/10พ./13 เมษายน 2503]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก "ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานคณะกรรมการส่งเสริม สินค้าขาออก "กรรมการ" หมายความว่า กรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก และ หมายความรวมถึงประธานกรรมการด้วย "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานส่งเสริมสินค้าขาออก

มาตรา 4* ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก เรียกโดยย่อว่า ก.ส.อ. ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่เกินเก้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง กับเลขาธิการสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมกสิกรรม อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบุคคลอื่น ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคน เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ *[มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2509]

มาตรา 5 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าขาออก
(2) ตรวจสอบและควบคุมการส่งสินค้าขาออก
(3) แนะนำให้ใช้มาตราการใด ๆ ในอันที่จะส่งเสริมสินค้าขาออก หรือเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า

มาตรา 6 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5 ให้กรรมการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งสถิติและรายการ ต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่การส่งเสริมสินค้าขาออก หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานของสินค้าขาออก

(2) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งบัญชีเอกสารหรือ วัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ประธานกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปฏิบัติการตามอำนาจในมาตรานี้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้ โดยทำ เอกสารการมอบหมายให้ไว้ประจำตัวเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการตามความในวรรคก่อน ต้อง แสดงเอกสารการมอบหมายนั้นเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ

มาตรา 6 ทวิ* การส่งหนังสือเรียกตามมาตรา 6(2) ให้ส่งโดย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนำไปส่ง ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักงานของบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียกในเวลากลางวันระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกก็ได้ ถ้าบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียกปฏิเสธไม่ยอมรับหนังสือเรียก โดยปราศจาก เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานชอบที่จะขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตำรวจไปด้วยเพื่อเป็นพยาน และถ้า บุคคลนั้นยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับอยู่อีก ก็ให้วางหนังสือเรียกไว้ ณ ที่นั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียก ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักงานของบุคคลนั้น จะส่งให้แก่บุคคลใดที่มีอายุเกินยี่สิบปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือนหรือสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นของบุคคลซึ่งระบุ ไว้ในหนังสือเรียกนั้นก็ได้

ถ้าไม่พบบุคคลใด หรือพบ แต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้แทน แต่มีเหตุ อันควรเชื่อว่าบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียกยังอยู่ ณ ที่นั้น แต่มีเจตนา หลีกเลี่ยงไม่ยอมรับ ให้ปิดหนังสือเรียกไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักงานนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ปฏิบัติการตามวิธีการดังกล่าวใน วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่แล้ว ให้ถือว่าบุคคลซึ่งระบุไว้ในหนังสือเรียก ได้รับหนังสือเรียกนั้นแล้ว *[มาตรา 6 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2509]

มาตรา 7 กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่ง คราวละสองปี กรรมการหรือที่ปรึกษาซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้ง อีกได้

มาตรา 8 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการหรือที่ปรึกษาพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่คดีความผิด ที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท เมื่อกรรมการหรือที่ปรึกษาพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ นายกรัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ กรรมการหรือที่ปรึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อน อยู่ใน ตำแหน่งตามวาระเท่าผู้ที่ตนแทน

มาตรา 9 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการ ไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 10 การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่า กึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 11 คณะกรรมการจะตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้

มาตรา 12 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก โดย จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มี หน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงานธุรการ อื่น ๆ

มาตรา 13 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ที่เรียกให้มาหรือให้ส่งตามมาตรา 6(2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 14 ห้ามมิให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการตามมาตรา 6 เปิดเผยข้อความ หรือตัวเลข หรือสถิติใด ๆ ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ในประการที่อาจเกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อ ประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี

ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนความในวรรคก่อน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 15 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ถ. กิตติขจร
รองนายกรัฐมนตรี

______________________

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ การส่งสินค้าขาออกเป็นกิจการสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้เป็นไป โดยมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากต่างประเทศ จึงสมควร จัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าขาออก และมาตรฐานสินค้าเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายดังกล่าวแล้ว

______________________

พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออกได้มีการติดต่อประสานงานกับ กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ สมควรให้อธิบดีกรมเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษาของ คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออกด้วยอีกผู้หนึ่ง และเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง บางประการเกี่ยวกับการส่งหนังสือเรียกบุคคลตามมาตรา 6(2) แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 จึงสมควรตราพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้น

[รก.2509/79/1พ./19 กันยายน 2509]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย