ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509

ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย์
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2509
เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการบางประเภท พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญใน ฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509"

          มาตรา 2*   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในจังหวัดพระนคร และ   จังหวัดธนบุรี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ   เมื่อจะให้ใช้บังคับในท้องที่อื่นใดอีก ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
        *[รก.2509/88/626/4 ตุลาคม 2509]


          มาตรา 3* ในพระราชบัญญัตินี้
          "สถานบริการ" หมายความถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ   โดยหวังประโยชน์ในการค้า ดังต่อไปนี้
          (1) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่   ไม่มีหญิงพาร์ตเนอร์บริการ
          (2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย   และบริการ โดยมีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อน   หลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
          (3) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า
          (4)* สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย   โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
          พนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึง   ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในจังหวัดอื่น หมายความถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
        *[มาตรา 3 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521   และความใน (4) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525]


          มาตรา 4* ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1) (2)   (3) เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
          ผู้ใดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) ต้องแจ้งให้พนักงาน   เจ้าหน้าที่ทราบก่อนจัดตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน


          การขออนุญาต เงื่อนไขการอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตตาม   วรรคหนึ่งและการแจ้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
        *[มาตรา 4 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525]


          มาตรา 4 ทวิ* สถานบริการตามมาตรา 3 (4) ต้องมีผู้จัดการ   ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 6 และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้   นอกจากมาตรา 9 ถึงมาตรา 13 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22
        *[มาตรา 4 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525]


          มาตรา 5   เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อรัฐมนตรี   ว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะกำหนดเขตอันมีปริมณฑลจำกัดในท้องที่ใด   เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 4 ก็ให้กระทำได้   โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


          มาตรา 6   ผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 4 ต้องมีคุณสมบัติ   ดังนี้
          (1) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
          (2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม
          (3) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
          (4) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
          (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวล   กฎหมายอาญา ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง ตาม   กฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก หรือ   ตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณี


          ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้แทนของนิติบุคคล   นั้นต้องมีคุณสมบัติตามความในวรรคก่อน


          มาตรา 7   อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตาม   มาตรา 4 ต้อง
          (1) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา   โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน   สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะ   ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว
          (2) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญ   แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
          (3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก


          มาตรา 8   ถ้าอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการตาม
    มาตรา 4 เป็นของผู้อื่น ในชั้นขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้ขออนุญาตต้องมี
    หนังสือแสดงว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่นั้น


          มาตรา 9   เมื่อได้รับคำขออนุญาตตั้งสถานบริการ ให้พนักงาน
    เจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งภายในเก้าสิบวัน


          มาตรา 10   ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31   ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
          ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอ   เสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการ   ต่อไปก็ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น


          มาตรา 11* ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่ต่อ   อายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานคร ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่อ   อายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมตำรวจ ในจังหวัดอื่น ผู้ขออนุญาตหรือ   ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณ์ให้   กระทำภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง   การไม่อนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
          คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมตำรวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี   ให้เป็นที่สุด
          หนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคแรก ต้องแสดงเหตุผล   ในการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ขอทราบด้วย
        *[มาตรา 11 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 12   ในกรณีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสูญหายหรือชำรุด   ในสาระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต   ภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุด


          มาตรา 13   ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ย้าย แก้ไข   เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก   พนักงานเจ้าหน้าที่


          มาตรา 14   ก่อนที่ลูกจ้าง หญิงพาร์ตเนอร์ หญิงบำเรอ ผู้บริการ   อาบน้ำ นวด หรืออบตัว หรือคนรับใช้เริ่มเข้าทำงานในสถานบริการ ผู้รับ   อนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดทำบัตรประวัติของแต่ละบุคคลดังกล่าว จำนวน   สองชุด เก็บรักษาไว้ ณ สถานบริการนั้นหนึ่งชุด และส่งไปเก็บรักษาไว้ ณ   สถานีตำรวจท้องที่หนึ่งชุด บัตรประวัตินั้นอย่างน้อยต้องมีรายการ ชื่อ ที่อยู่


  วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัว ภาพถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 4 x 6   เซนติเมตร ลายพิมพ์นิ้วมือทั้งสิบนิ้ว ชื่อและที่อยู่ของผู้รับรอง   ทั้งนี้ ตามแบบ   ที่กำหนดในกฎกระทรวง
          ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถาน   บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายในกำหนด   เจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้นำความในวรรคก่อนมาใช้บังคับ   โดยอนุโลม


          มาตรา 15   ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ สถานบริการ   สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้อนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดทำ   บัตรประวัติใหม่ ภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทำลาย   หรือชำรุดในสาระสำคัญ และให้นำความในมาตรา 14 วรรคแรก มาใช้บังคับ   โดยอนุโลม


          มาตรา 16* ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
          (1) รับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ
          (2) ยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการ   นั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ
          (3) ยอมให้หญิงซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถาน   บริการโดยไม่มีชายมาด้วย
          (4) ยอมให้ผู้มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้   เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ
          (5) จำหน่ายสุราให้แก่ลูกค้าซึ่งมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุ่นวาย   หรือครองสติไม่ได้แล้ว

          (6)* ยอมให้บุคคลดังระบุไว้ในมาตรา 3 หรือบุคคลที่มาร่วมแสดง   ดนตรีหรือแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ
        *[มาตรา 16 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 47 ลงวันที่   17 มกราคม พ.ศ. 2515 ความใน (6)   แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 17* การกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ การจัด   สถานที่ภายนอกและภายในเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะอาด   หรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ การใช้โคมไฟ หรือการ   ให้หญิงพาร์ตเนอร์ หญิงบำเรอ ผู้บริการอาบน้ำ นวด หรืออบตัว และคนรับใช้   ติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน   กฎกระทรวง
        *[มาตรา 17 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 18* ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1) จะจัด   ให้มีสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย หรือจัดให้มีการแสดงดนตรี   หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้
        *[มาตรา 18 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 19   ในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิง ผู้รับอนุญาต   ตั้งสถานบริการมีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรือ   อนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย   แก่ผู้ชม


          มาตรา 20* เมื่อปรากฏว่า ผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการฝ่าฝืน   มาตรา 19 ในกรุงเทพมหานคร นายตำรวจท้องที่ตั้งแต่ชั้นสารวัตรขึ้นไป ใน   จังหวัดอื่น ตั้งแต่นายอำเภอท้องที่ขึ้นไปมีอำนาจสั่งให้งดการแสดงนั้นได้
        *[มาตรา 20 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 21   ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติก็ดี ดำเนินกิจการ   สถานบริการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมก็ดี ดำเนินกิจการสถานบริการ   โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืนบทบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ก็ดี   พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่ง   เพิกถอนใบอนุญาตได้
          การสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน


          มาตรา 22* ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอน   ใบอนุญาต ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานครมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ   อธิบดีกรมตำรวจ ในจังหวัดอื่นผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ   ปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณ์ให้กระทำภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่   วันที่ได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนการ   อนุญาต
          คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมตำรวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่   กรณี ให้เป็นที่สุด
        *[มาตรา 20 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 23   ก่อนครบกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน   ใบอนุญาต ผู้หนึ่งผู้ใดจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อตั้งสถานบริการ ณ สถานที่   เดียวกันนั้นไม่ได้


          มาตรา 24* เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตาม   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการ   ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม   พระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห่งใด ให้เจ้าพนักงานนั้นมีอำนาจเข้าไป   ตรวจภายในสถานบริการนั้นได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ
          ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตรวจ   แสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
        *[มาตรา 24 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 25* ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้ดำเนินกิจการ ลูกจ้าง   หรือคนรับใช้ของสถานบริการ ผู้ใดสามารถให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงาน   ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 24 ได้ แต่ไม่ยอมให้ความสะดวกนั้นเมื่อเจ้าพนักงาน   ร้องขอ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ
        *[มาตรา 25 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521]


          มาตรา 25 ทวิ* ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) ถ้าดำเนิน   กิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม หรือมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม   มาตรา 4 ทวิ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งหยุดกิจการได้ครั้งละไม่เกิน   สามสิบวัน
        *[มาตรา 25 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525]


          มาตรา 26* ผู้ใดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (1) (2) (3)   โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินกิจการสถานบริการเช่นว่านั้นโดยไม่ได้รับ   อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอน หรือ


  ดำเนินกิจการสถานบริการตามมาตรา 3 (4) ในระหว่างถูกสั่งหยุดกิจการ   ตามมาตรา 25 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน   สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          ในกรณีนิติบุคคลกระทำความผิดตามมาตรานี้ ให้ผู้ดำเนินกิจการ   สถานบริการนั้นร่วมรับผิดกับนิติบุคคลด้วย
        *[มาตรา 26 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525]


          มาตรา 26 ทวิ* ผู้ใดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) โดยไม่แจ้ง   ตามมาตรา 4 วรรคสอง หรือตั้งสถานบริการฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษ   จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        *[มาตรา 26 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525]


          มาตรา 27   ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12   มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 หรือฝ่าฝืน   กฎกระทรวง ตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท


          มาตรา 28   ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13   ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท


          มาตรา 29   เมื่อพระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ผู้ตั้ง   สถานบริการตามมาตรา 3 (1) (2) หรือ (3) อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้   ใช้บังคับดำเนินกิจการต่อไปได้ ในเมื่อได้จัดทำบัตรประวัติตามที่บังคับไว้ใน   มาตรา 14 และมาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้น โดยเสียค่าธรรมเนียม   ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในท้องที่นั้น

ให้ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) อยู่แล้วก่อนวันที่พระราช   บัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ภายในกำหนดสามสิบวัน   นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในท้องที่นั้น


          มาตรา 30   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม   พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน   อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่น   เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
            จอมพล ถนอม กิตติขจร
        นายกรัฐมนตรี
     

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
__________

(1) ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ฉบับละ 1,000 บาท (2) ใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ฉบับละ 100 บาท (3) การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ครั้งละ 500 บาท

_______________
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุที่ ปัจจุบันได้มีบุคคลประกอบกิจการสถานบริการบางประเภท ซึ่งอาจดำเนินการ ไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน และจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการนั้น ๆ ไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้เยาวชนเอาเยี่ยงอย่างจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลง เป็นการ สมควรที่จะออกกฎหมายควบคุมสถานบริการนั้น ๆ รวมทั้งการแสดงด้วย ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดี ของชาติต่อไป

_______________
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 47 โดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่า สถานบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ อาทิเช่น สถานเต้นรำ รำวง ที่มีหญิงพาร์ตเนอร์บริการ สถานจำหน่ายสุรา น้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นโดยมีหญิงสำหรับปรนนิบัติ ลูกค้า หรือสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีหญิงบริการให้แก่ลูกค้าชาย เป็นสถานที่ที่ไม่ควรให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการหรือใช้เป็นที่มั่วสุม สมควรแก้ไขกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำกัดมิให้ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี บริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ *[รก.2515/9/27พ/17 มกราคม 2515]

_______________
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 มาตรา 14 ให้ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) อยู่แล้วก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นโดยเสีย ค่าธรรมเนียมภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคำสั่งไม่อนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ:- เหตุผลในการใช้ประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อประโยชน์ แห่งความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีและสวัสดิภาพของประชาชนสมควรกำหนด ให้สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เป็นสถานบริการที่จะตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานเช่นเดียว กับสถานบริการอื่นในมาตราเดียวกัน และเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ดังกล่าวแล้วอีกบางมาตราให้สอดคล้องต้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ นี้ขึ้น [รก.2521/73/1พ/21 กรกฎาคม 2521]

_______________
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525

มาตรา 9 ผู้ใดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) อยู่แล้วก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 มาตรา 3 (4) ได้สร้างความยุ่งยาก

  ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสุจริต ทั้งผู้ตั้งสถานบริการและผู้มีอาชีพเป็นนักร้อง   นักดนตรี นักแสดงตลก ศิลปินและมายากล ฯ เป็นการจำกัดอาชีพและ   ไม่ส่งเสริมความสามารถพิเศษของบุคคลทางด้านศิลปการดนตรีและการแสดง   ซึ่งเป็นการสวนทางกับความต้องการของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เยาวชนตื่นตัว   สนใจศิลปที่ละเอียดอ่อน และสามารถใช้ความรู้นี้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต   สร้างความอ่อนโยนในจิตใจให้แก่เยาวชน ลดปัญหาอาชญากรรมให้น้อยลง   หรือหมดไปและเพื่อให้การแสดงดนตรีกระทำได้โดยสะดวก แต่ทางราชการ   ยังสามารถควบคุมได้   จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
          [รก.2525/113/1พ/16 สิงหาคม 2525]

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์