ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2526
เป็นปีที่ 38 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาการเหมืองแร่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสภาการ เหมืองแร่ พ.ศ. 2526"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2526/55/24/7 เมษายน 2526]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ "อุตสาหกรรมเหมืองแร่" หมายความว่า การทำเหมืองตาม กฎหมายว่าด้วยแร่

"ธุรกิจเหมืองแร่" หมายความว่า การสำรวจแร่ การซื้อแร่ การขายแร่ การเก็บแร่ การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม การนำแร่เข้า หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยแร่

"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกของสภาการเหมืองแร่

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการสภาการเหมืองแร่ "เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการสภาการเหมืองแร่

"พนักงาน" หมายความว่า พนักงานของสภาการเหมืองแร่ และ ให้หมายความรวมถึงเลขาธิการด้วย

"ลูกจ้าง" หมายความว่า ลูกจ้างของสภาการเหมืองแร่

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
การจัดตั้งสภาการเหมืองแร่
_____

มาตรา 5 ให้จัดตั้งสภาการเหมืองแร่ขึ้น มีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุ ประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้สภาการเหมืองแร่เป็นนิติบุคคล

มาตรา 6 สภาการเหมืองแร่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และธุรกิจ เหมืองแร่ภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างเอกชน กับรัฐ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ ธุรกิจเหมืองแร่
(3) ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และธุรกิจเหมืองแร่
(4) คุ้มครองและรักษาประโยชน์ของสมาชิกในการประกอบ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และธุรกิจเหมืองแร่
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและทดลองเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และธุรกิจเหมืองแร่ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ให้สมาชิกทราบ

มาตรา 7 ภายใต้บังคับมาตรา 6 ห้ามสภาการเหมืองแร่กระทำการ ใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) กระทำการอันเป็นการทำลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัย ของการประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

(2) กระทำการอันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ประกอบอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และธุรกิจเหมืองแร่ที่มีอยู่แล้วตามกฎหมาย

มาตรา 8 ให้สภาการเหมืองแร่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขาในจังหวัดอื่นได้ตามความจำเป็น การจัดตั้งสำนักงานสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สภาการเหมืองแร่กำหนด

มาตรา 9 สภาการเหมืองแร่อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงของสมาชิก
(2) ค่าบำรุงพิเศษ
(3) ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
(4) เงินรายได้อื่น ๆ

มาตรา 10 ให้สภาการเหมืองแร่มีอำนาจเรียกเก็บค่าบำรุงพิเศษ ได้ ค่าบำรุงพิเศษจะเรียกเก็บจากสมาชิกประเภทใด โดยวิธีใด ในอัตราเท่าใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในข้อบังคับของสภาการเหมืองแร่ อัตราค่าบำรุงพิเศษที่จะเรียกเก็บในปีหนึ่ง ๆ สำหรับสมาชิกที่ ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 ของราคาแร่ที่ สมาชิกแต่ละรายจำหน่ายในปีนั้นจากแร่ที่ได้ในการทำเหมือง และสำหรับ สมาชิกที่มิได้ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องไม่เกินปีละหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 11 ห้ามบุคคลใดนอกจากสภาการเหมืองแร่ใช้ชื่อที่เป็น ภาษาไทยว่า สภาการเหมืองแร่ หรืออักษรต่างประเทศที่แปลหรือ อ่านว่า "สภาการเหมืองแร่"

| หน้าถัดไป »

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย