ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุน โภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"โภคภัณฑ์" หมายความว่า เครื่องอุปโภคบริโภค และหมายความ รวมตลอดถึงสิ่งที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

"กักตุน" หมายความว่า มีโภคภัณฑ์ไว้ในครอบครองเกินปริมาณ ที่จำเป็นสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว และไม่นำออกจำหน่ายตามวิถีทางการค้าปกติ

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสำรวจการกักตุน โภคภัณฑ์ และคณะกรรมการส่วนท้องที่

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ตามความในพระราชบัญญัตินี้

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้มีคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และบุคคลอื่น อีกไม่น้อยกว่าแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้มีอำนาจ หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ประจำท้องที่ เรียกว่า `คณะกรรมการส่วนท้องที่' ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับท้องถิ่นที่ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้ว คณะกรรมการส่วนท้องที่ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีซึ่งแล้วแต่รัฐมนตรีจะ แต่งตั้งเป็นประธาน และบุคคลอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนซึ่งประธานแต่งตั้งด้วย ความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นกรรมการ

(2) สำหรับท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลภายในจังหวัดหนึ่ง ๆ คณะกรรมการส่วนท้องที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ บุคคลอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบ ของรัฐมนตรี เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการส่วนท้องที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่ ของตน และให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

มาตรา 6 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดหรือคณะบุคคลใด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการอันอยู่ในอำนาจและหน้าของคณะกรรมการ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแทนคณะกรรมการได้

มาตรา 7 ให้กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม ความหมายของกฎหมายลักษณะอาญา

มาตรา 8 เมื่อเป็นการสมควรสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ในท้องที่ใด จะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์

มาตรา 9 ในเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ให้คณะกรรมการ มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) มีหนังสือสอบถามบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ซึ่งคณะกรรมการประสงค์จะทำการสำรวจการกักตุน และ สั่งหรืออนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ เกี่ยวกับการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ได้

(2) ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ซึ่งคณะกรรมการ ประสงค์จะทำการสำรวจการกักตุนมาแจ้งประมาณและสถานที่เก็บ และ ห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ดังกล่าวจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของ โภคภัณฑ์นั้น เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการ ประกาศ ดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทำการเทศบาล และที่ชุมนุมชน อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(3) เข้าไป หรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่หรือ เคหสถานของบุคคลใดซึ่งคณะกรรมการประสงค์จะทำการสำรวจการกักตุน เพื่อตรวจโภคภัณฑ์ ใบรับในการขายหรือแลกเปลี่ยน รายการค้าและเอกสาร หลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ดังกล่าวได้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก ในการนี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่หรือเคหสถาน ดังกล่าวให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร

(4) สั่ง หรืออนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง โภคภัณฑ์ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการกักตุน ขายโภคภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือคณะกรรมการตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่ คณะกรรมการกำหนด หรือสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดและบังคับซื้อโภคภัณฑ์ ตามวิธีการ ราคา และปริมาณที่คณะกรรมการกำหนดในกรณีที่มีการขัดขืน คำสั่งของคณะกรรมการ กับมีอำนาจกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขในการ ชำระเงินและในการส่งมอบโภคภัณฑ์นั้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์คณะกรรมการ มีอำนาจสั่งให้ปิดประกาศคำสั่งตามความในวรรคก่อนนั้นไว้ ณ สถานที่เก็บ โภคภัณฑ์ หรือพาหนะที่ขนโภคภัณฑ์นั้น เมื่อล่วงพ้นเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่ วันปิดประกาศคำสั่งแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์ไม่จัดการตาม คำสั่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจยึดและบังคับซื้อตามความในวรรคก่อนได้ โภคภัณฑ์ของราชการหรือขององค์การรัฐบาลไม่อยู่ในบังคับแห่ง มาตรานี้

มาตรา 10 ผู้ใดไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริงตามความในมาตรา 9 (1) หรือฝ่าฝืนคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา 9 (1) (2) หรือ (4) มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ มาตรา 11 ผู้ใดขัดขวางการกระทำของคณะกรรมการหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือไม่ให้ความสะดวกตามความในมาตรา 9 (3) มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ทั้งปรับทั้งจำ มาตรา 12 ผู้ใดให้ถ้อยคำเท็จแก่คณะกรรมการหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 (1) หรือให้ถ้อยคำเท็จในการแจ้งปริมาณหรือ สถานที่เก็บโภคภัณฑ์ตามมาตรา 9 (2) มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

___________________

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปรากฏว่า มีพ่อค้าเป็นจำนวนมากได้ถือโอกาสกักตุนโภคภัณฑ์ เพื่อประสงค์จะให้สิ่งของ ดังกล่าวขาดแคลนในท้องตลาด ราคาสิ่งของจะได้สูงขึ้น แล้วจึงจะนำของดังกล่าว ออกขาย การกระทำของพ่อค้าดังกล่าวนั้นไม่เป็นธรรมแก่สังคม จึงเป็นการสมควร ที่จะให้มีการสำรวจการกักตุนเครื่องโภคภัณฑ์ และมีการบังคับให้ผู้ที่กักตุนสิ่งของ ดังกล่าวขายสิ่งของแก่ประชาชนได้ ทั้งนี้โดยจัดให้มีคณะกรรมการสำรวจการ กักตุนโภคภัณฑ์ขึ้นเพื่อดำเนินการสำรวจการบังคับให้ขาย ในการนี้จำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย