ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สำรวจและห้ามกักกันข้าว พุทธศักราช 2489

อานันทมหิดล

ตราไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2489
เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการสำรวจและห้ามกักกันข้าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสำรวจและ ห้ามกักกันข้าว พุทธศักราช 2489"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2489/14/99/12 มีนาคม 2489]

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"ข้าว"* หมายความว่า ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว และรวมตลอดถึงปลายข้าว รำ และสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพมาจากข้าว

*[นิยามนี้แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2503]

"กักกันข้าว" หมายความว่า มีข้าวไว้ในครอบครองเกินปริมาณ ที่อนุญาตไว้ในพระราชบัญญัตินี้

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตราธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 นาย แต่ไม่เกินกว่า 6 นาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการกักกันข้าวในท้องที่ ซึ่งคณะกรรมการให้ประกาศกำหนดเป็นเขตห้ามกักกันข้าว ปริมาณข้าวซึ่งบุคคลอาจมีไว้ในครอบครองได้ มีดังนี้

(1) ข้าวเปลือกไม่เกินห้าเกวียนหลวง
(2) ข้าวอย่างอื่นนอกจากข้าวเปลือกรวมกันไม่เกินหนึ่งพันกิโลกรัม

มาตรา 6 ข้อห้ามในบทบัญญัติมาตรา 5 มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กสิกรซึ่งมีข้าวไว้ในครอบครองและเป็นข้าวซึ่งกสิกรนั้นผลิตได้ จากเนื้อที่ที่ตนทำ

(2) การครอบครองข้าวโดยได้รับหนังสืออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา 7* บุคคลใดมีข้าวไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่อนุญาตไว้ ในมาตรา 5 ในเขตห้ามกักกันข้าว ต้องแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าวต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้มีข้าวไว้ในครอบครองภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องกำหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่ วันประกาศ *[มาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2489]

มาตรา 8 ในกรณีที่มีบุคคลหลายคนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ให้ถือว่า ข้าวในครอบครัวนั้นอยู่ในครอบครองของเจ้าบ้าน

มาตรา 9 บุคคลใดได้รับหรือขอรับหนังสืออนุญาตให้มีข้าวไว้ใน ครอบครอง ไม่ยอมขายข้าวตามราคาและปริมาณที่คณะกรรมการกำหนดแก่ ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการให้ซื้อข้าว คณะกรรมการจะสั่งยึด และบังคับซื้อข้าวที่เกินปริมาณของบุคคลนั้นตามราคาที่คณะกรรมการกำหนด ไว้เสียก็ได้

มาตรา 9 ทวิ* เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจบังคับเช่ายุ้งหรือฉาง หรือที่เก็บข้าวได้ โดยกำหนด ค่าเช่าและระยะเวลาเช่าให้ตามสมควร *[มาตรา 9 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2489]

มาตรา 10 ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายข้าวออกนอกเขตซึ่งคณะกรรมการ ประกาศกำหนด เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่

มาตรา 11 เพื่อประโยชน์ในการสำรวจข้าวหรือตรวจสอบการ กักกันข้าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แต่งตั้งขึ้น มีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือเคหะสถานของบุคคลใดเพื่อตรวจ ข้าวได้ในเวลากลางวัน และมีอำนาจสั่งบุคคลผู้เกี่ยวข้องในกรณีมาให้ถ้อยคำ ในเรื่องอันเกี่ยวกับการนั้น ณ สถานที่เก็บข้าวนั้น ๆ ได้

 มาตรา 12 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ คณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการอันอยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดแทนคณะกรรมการได้

มาตรา 13* ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 5 หรือมาตรา 7 มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ และให้ริบข้าวกับสิ่งที่ใช้บรรจุเสีย *[มาตรา 13 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2489]

มาตรา 13 ทวิ* ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 10 มีความผิดดังต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นการขนย้ายข้าวออกนอกเขตซึ่งคณะกรรมการประกาศ กำหนดไปทางทะเลหรือเพื่อออกนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สิบปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปจนถึงห้าหมื่นบาท กับให้ริบข้าวรวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุ และพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกข้าวรวมถึง พาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกข้าวนั้นเสีย โดยมิต้องคำนึงว่าจะเป็นของบุคคลใด และเจ้าของจะได้รู้เห็นในการกระทำผิดนั้นด้วยหรือไม่ ผู้ใดพยายามหรือตระเตรียมกระทำความผิดฐานขนย้ายข้าวออกนอกเขต ซึ่งคณะกรรมการประกาศกำหนดเพื่อไปทางทะเลหรือเพื่อออกนอกราชอาณาจักร หรือเป็นผู้สมรู้ในการกระทำผิดนั้น มีความผิดต้องระวางโทษดุจเดียวกับที่บัญญัติ ไว้สำหรับผู้กระทำความผิด

(2) ถ้าเป็นการขนย้ายข้าวออกนอกเขตซึ่งคณะกรรมการประกาศ กำหนดในกรณีอื่น มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุก ไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ กับให้ริบข้าวรวมทั้งสิ่งบรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกข้าวนั้นเสีย *[มาตรา 13 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2489]

มาตรา 14 ผู้ใดให้ถ้อยคำเท็จในการแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บข้าว ตามบทบัญญัติในมาตรา 7 หรือขัดขืนบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 11 หรือ ให้ถ้อยคำเท็จแก่บุคคลนั้น ๆ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา 15* พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการหรือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเจ้าพนักงาน อื่นใด ปฏิบัติการหรือละเว้นปฏิบัติการในหน้าที่อันเป็นการช่วยเหลือให้มีการ ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ มีความผิดดังต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นการช่วยเหลือให้มีการขนย้ายข้าวออกนอกเขตซึ่ง คณะกรรมการประกาศกำหนดไปทางทะเลหรือเพื่อออกนอกราชอาณาจักร ต้อง ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป จนถึงห้าหมื่นบาท

(2) ถ้าเป็นการช่วยเหลือให้มีการฝ่าฝืนในกรณีอื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

*[มาตรา 15 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2489]

มาตรา 16 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ข้าวที่อยู่ในความครอบครอง ของรัฐบาล

มาตรา 17 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขในการออกและเพิกถอนหนังสืออนุญาต

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ควง อภัยวงศ์
นายกรัฐมนตรี

_________________

พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2489

*[รก.2489/72/1พ/9 พฤศจิกายน 2489]

_________________

พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2503

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วย คำวิเคราะห์ศัพท์ของคำว่า "ข้าว" ตามพระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว มิได้ระบุถึงข้าวเหนียวไว้ด้วย ส่วนคำวิเคราะห์ศัพท์ของคำว่า "ข้าว" ตาม พระราชบัญญัติการค้าข้าว ได้ระบุถึงข้าวเหนียวไว้ ทำให้เห็นว่าพระราชบัญญัติ สำรวจและห้ามกักกันข้าวไม่มีความมุ่งหมายถึงข้าวเหนียวด้วย เพื่อให้การควบคุม ข้าวได้ดำเนินไปด้วยดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมคำวิเคราะห์ศัพท์ ของคำว่า "ข้าว" ตามพระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าวเสียให้เหมือนกับ คำวิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ข้าว" ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว

*[รก.2503/13/72/16 กุมภาพันธ์ 2503]

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย