ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สุราพ.ศ. 2493

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2493
เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสุรา พระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493" มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *[รก.2493/16/346/21 มีนาคม 2493]
มาตรา 3 ให้ยกเลิกกฎหมายภาษีชั้นใน จุลศักราช 1249 พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พุทธศักราช 2457 พระราชบัญญัติแก้ไข ภาษีชั้นใน พุทธศักราช 2459 พระราชบัญญัติภาษีชั้นในเพิ่มเติม พุทธศักราช 2460 พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2467 พระราชบัญญัติ ภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2469 พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2476 พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2486 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ทำการแทน "เจ้าพนักงานสรรพสามิต" หมายความว่า เจ้าพนักงานกรมสรรพ สามิต ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจและหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้ "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิต และผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจและหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัตินี้ "สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสม กับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา "สุราแช่" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความ รวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้า ดีกรีด้วย
"สุรากลั่น" หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้วและให้หมายความ รวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรี ด้วย

"เชื้อสุรา" หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำ สุราได้

หมวด 1
การทำสุราและการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
__________

มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดทำสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสำหรับ ทำสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี การออกใบอนุญาตให้ทำสุราสำหรับใช้ในบ้านเรือน ให้เป็นไปตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 5 ทวิ* ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องปฏิบัติตามวิธีการและ เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทำสุรา การใช้วัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิดของสุราและแรงแอลกอฮอล์ จำนวน สุราที่ให้ทำและขายในท้องที่ที่กำหนด *[มาตรา 5 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] มาตรา 6* ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาใน ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือ มิใช่เพื่อการค้า อธิบดีมีอำนาจผ่อนผันให้นำเข้ามาได้ ตามจำนวนและทาง ด่านศุลกากรที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยไม่ต้องขอรับ ใบอนุญาต บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ทำการตามหน้าที่ผู้ขนส่ง โดยสุจริต

*[มาตรา 6 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2510]

หมวด 2
ภาษีสุรา
__________

มาตรา 7* ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรานอกจากทำสุราสำหรับใช้ ในบ้านเรือนต้องเสียภาษีสำหรับสุราที่ทำได้ก่อนขนสุราออกจากโรงงาน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง การเสียภาษีให้กระทำโดยการปิดแสตมป์ สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณี ที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีจะกำหนดวิธีการเสีย ภาษีโดยวิธีอื่นโดยออกเป็นกฎกระทรวงก็ได้ *[มาตรา 7 วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] *ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราส่งสุราที่ตนทำในราชอาณาจักร ออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราอาจขอยกเว้นภาษีสุรา สำหรับสุราที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นได้ โดยต้องปฏิบัติตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บและการขนสุราดังกล่าวออกจากโรงงานสุราเพื่อส่งออกไปนอก ราชอาณาจักร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสุราหรือภาชนะบรรจุสุราตามมาตรา 22 ให้ผู้ได้รับอนุญาตปิดแสตมป์สุราใหม่ที่ภาชนะบรรจุสุราโดยไม่ต้องเสียภาษีอีก *[มาตรา 7 วรรคสอง วรรคสาม แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] มาตรา 7 ทวิ* ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกำหนดวิธีการเสียภาษีโดย วิธีอื่นนอกจากวิธีการปิดแสตมป์สุราตามมาตรา 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว *[มาตรา 7 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] มาตรา 7 ตรี* กฎกระทรวงกำหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอื่น นอกจากวิธีการปิดแสตมป์สุราตามมาตรา 7 ไม่กระทบกระเทือนการเสีย ภาษีสุราที่ได้กระทำโดยวิธีปิดแสตมป์สุราไปแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวง ดังกล่าวใช้บังคับ บรรดาแสตมป์สุราที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราซื้อไว้ก่อนวันที่ กฎกระทรวงใช้บังคับ และยังมิได้ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราให้ใช้เป็นเครดิต ในการเสียภาษีสุราได้โดยวิธีส่งคืนแสตมป์สุราดังกล่าว *[มาตรา 7 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] มาตรา 8* ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษีสุรา โดยปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่สุรานั้นมีปริมาณไม่เกินหนึ่งลิตร และได้เปิดภาชนะที่บรรจุแล้ว การปิดแสตมป์สุราจะต้องปิดก่อนขนผ่านด่านศุลกากร แต่อธิบดีจะอนุญาต ให้นำไปปิด ณ สถานที่อื่น ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราตามความในมาตรา 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะใหม่อีกกึ่งหนึ่ง *[มาตรา 8 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 8 ทวิ* [ซึ่งเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 และยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 8 ตรี* ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เสียภาษีสุราใน อัตราทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ ให้เสียภาษีในอัตราที่คิดเป็นเงินสูงกว่า *[มาตรา 8 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523] มาตรา 8 จัตวา* การเสียภาษีสุราตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าตาม (1) และ (2) โดยให้รวมภาษีสุราที่พึงต้องชำระด้วย ดังนี้ (1) ในกรณีสุราที่ทำในราชอาณาจักร ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงงานสุรา ในกรณีไม่มีราคาขาย ณ โรงงานสุรา หรือราคาขาย ณ โรงงานสุราดังกล่าวมีหลายราคา ให้ถือตามราคาที่อธิบดีประกาศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศมูลค่าของสุราที่ทำในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการ คำนวณภาษี โดยกำหนดจากราคาขาย ณ โรงงานสุราในตลาดปกติได้ (2) ในกรณีสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของสุราบวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้ กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดใน หมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่ผู้นำเข้าได้รับยกเว้นหรือลดอากรขาเข้าตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ให้นำอากรขาเข้าซึ่งได้รับ ยกเว้นหรือลดอัตราดังกล่าวมารวมในการคำนวณมูลค่าตาม (2) ด้วย ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (2) ได้แก่ราคาสินค้าที่บวกด้วย ค่าประกันภัยและค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เว้นแต่ (ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศให้ราคาในท้องตลาด สำหรับสุราประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต้องเสียอากรตามราคาเป็นรายเฉลี่ย ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคาสุราในการ คำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. (ข) ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสีย อากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคาสุรา ในการคำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. *[มาตรา 8 จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 8 เบญจ* ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา แจ้งราคาขาย ณ โรงงานสุราต่ออธิบดีตามแบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนด *[มาตรา 8 เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] มาตรา 8 ฉ* ในกรณีสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรี จะประกาศกำหนดให้กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได้ *[มาตรา 8 ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534]
มาตรา 9 การปิดแสตมป์สุราจะเป็นการสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปิด ครบถ้วนตามอัตราและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว การปิดและขีดฆ่าแสตมป์สุราให้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 10 ผู้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิได้รับคืน ค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 10 ทวิ* สุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราหรือได้คืนค่าภาษีสุรา ถ้านำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้นำเข้าเสียภาษีสุราตามอัตราเดียวกับ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราและให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง *[มาตรา 10 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] มาตรา 11 สุราซึ่งได้ทำการขนออกจากโรงงานสุราที่ได้รับ อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีได้ว่า ได้แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป และได้ส่งคืนโรงงานสุรา โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง เจ้าของสุรานั้น มีสิทธิที่จะได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งคืนนั้น

หมวด 3
การใช้และการขนสุรา
__________

มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงเพื่อการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สรรพสามิต บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การใช้สุราในการปรุงยาตาม ใบสั่งของแพทย์ มาตาม 13 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขนสุราที่ยังมิได้เสียภาษีโดย ถูกต้องออกจากโรงงานสุรา เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตขนสุราจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรือสำหรับกรณีขนสุรา ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงานศุลกากร หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มี กฎกระทรวงยกเว้นให้ทำการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตขนสุรากำกับไปกับสุราที่ขนด้วย มาตรา 15 ผู้ใดทำการขนสุราที่ทำในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งลิตร แต่ไม่ถึงสิบลิตรเข้าในหรือออกนอกเขตท้องที่ที่กำหนดในกฎกระทรวงต้องได้รับ ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้โดยสาร ทำการขนสุราโดยยานพาหนะสาธารณะที่รับส่งคนโดยสารเป็นปกติผ่านเขตท้องที่ ที่กำหนดนั้น หรือเป็นสุราชนิดที่ได้มีกฎกระทรวงยกเว้นให้ทำการขนได้โดยไม่ต้อง มีใบอนุญาตขนสุรา ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนำใบอนุญาตขนสุรากำกับไปกับสุราที่ขนด้วย

มาตรา 16 ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุรา ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจาก สถานที่ขายสุราของตนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หนังสือสำคัญเช่นว่านี้ ให้ถือ เสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุราดังกล่าวในมาตรา 14 ตามเงื่อนไขนั้น

หมวด 4
การขายสุรา
__________

มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต มาตรา 18 บทบัญญัติในมาตรา 17 มิให้ใช้บังคับแก่ (1) การขายสุราทั้งหมดในคราวเดียวภายใต้ความควบคุมของ เจ้าพนักงานสรรพสามิต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาต (2) การขายในการบังคับคดี (3) การขายโดยคำสั่งของอธิบดีกรมศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากร มาตรา 19 ใบอนุญาตขายสุรามี 7 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่ สิบลิตรขึ้นไป ประเภทที่ 2 สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่ง เป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป ประเภทที่ 3 สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวน ต่ำกว่าสิบลิตร
ประเภทที่ 4 สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่ง เป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร ประเภทที่ 5 สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวน ต่ำกว่าสิบลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน ประเภทที่ 6 สำหรับการขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่ง เป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน สิบวัน ประเภทที่ 7 สำหรับการขายสุรา ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่า สิบลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร มาตรา 19 ทวิ* ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 ตามมาตรา 19 ให้ออกให้แก่ผู้ทำการขายเร่ได้ด้วย การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ในการนี้จะกำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราปฏิบัติด้วยก็ได้ ใบอนุญาตขายสุราที่ออกตามวรรคสอง ให้ถือเป็นใบอนุญาตขนสุรา สำหรับใช้กำกับสุราที่นำไปขายเร่นั้นด้วย *[มาตรา 19 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] มาตรา 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 หรือ ประเภทที่ 4 จะขายสุราได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 เก็บหรือรักษาสุราประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ขายไว้ ณ ที่อื่น นอกจากที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สรรพสามิต
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 ทำการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ำ หรือ ของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต และทำต่อ หน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ถ้าปรากฏว่า สุราที่มีอยู่ในความครอบครองของผู้ได้รับใบอนุญาต ดังกล่าวในวรรคก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งมิได้เป็นไปตามธรรมชาติ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้นั้นทำการเปลี่ยนแปลงสุรา มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึง ประเภทที่ 7 ทำการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ำ หรือ ของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น

ถ้าปรากฏว่าสุราที่มีอยู่ในความครอบครองของผู้ได้รับใบอนุญาต ดังกล่าวในวรรคก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งมิได้เป็นไปตามธรรมชาติ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นทำการเปลี่ยนแปลงสุรา

หมวด 5
เชื้อสุรา
__________

มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ใดทำหรือขายเชื้อสุรา เว้นแต่จะได้รับ ใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานสรรพสามิต มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดมีเชื้อสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตตามความในมาตรา 24 หรือเป็นผู้ซื้อ หรือได้มาจาก ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว

หมวด 6

เบ็ดเตล็ด
__________

มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 17 และมาตรา 24 ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก็ดี การโอนใบอนุญาต เช่นว่านี้ก็ดี จะทำได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง มาตรา 27* ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำสุราตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตขายสุราตามมาตรา 19 ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หรือได้รับใบอนุญาตให้ใช้สุราตามมาตรา 12 หรือได้รับ ใบอนุญาตให้ทำหรือขายเชื้อสุราตามมาตรา 24 จะต้องทำบัญชีประจำวัน และบัญชีงบเดือนแสดงจำนวนสุราหรือเชื้อสุรา และยื่นบัญชีงบเดือนต่อ เจ้าพนักงานสรรพสามิต ตามแบบและกำหนดเวลาที่อธิบดีกำหนด บัญชีประจำวันจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ซึ่งได้รับใบอนุญาต การทำบัญชีงบเดือนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 *[มาตรา 27 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515] มาตรา 28 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจโรงงาน สุราที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสถานที่ของผู้ได้รับอนุญาต ให้ทำหรือขาย หรือเก็บสุรา หรือเชื้อสุรา หรือสินค้าอื่นใดที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทำการ

มาตรา 29 เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่ เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา หมวด 7
บทกำหนดโทษ
_________

มาตรา 30* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 5 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าได้ ขายสุราที่ทำขึ้นนั้นด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าเป็นการทำสุราแช่ มีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท *[มาตรา 30 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 31* ผู้ใดขาย หรือนำออกแสดงเพื่อขาย ซึ่งสุราที่รู้ว่า ทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 5 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท *[มาตรา 31 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 32* ผู้ใดซื้อ หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสุราที่รู้ว่าทำขึ้น โดยฝ่าฝืนมาตรา 5 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท แต่ถ้า สุรานั้นเป็นสุรากลั่นมีปริมาณต่ำกว่าหนึ่งลิตร หรือเป็นสุราแช่มีปริมาณต่ำกว่า สิบลิตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท *[มาตรา 32 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497]
มาตรา 32 ทวิ* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 5 ทวิ มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าพันบาท *[มาตรา 32 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุราฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] มาตรา 33* ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่รู้ว่าต้องปิดแสตมป์ สุราแต่มิได้ปิดแสตมป์สุรา หรือปิดแสตมป์สุราไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปิดแสตมป์ สุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดใน กฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร *[มาตรา 33 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515]
มาตรา 33 ทวิ* ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบ ด้วยกฎหมายซึ่งสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราตามมาตรา 7 วรรคสอง หรือ สุราที่มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุรา และสุรานั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แล้วตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน สี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า ลิตรละหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร *[มาตรา 33 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] มาตรา 33 ตรี* ผู้ใดขาย มีไว้เพื่อขาย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสุราที่รู้ว่าต้องเสียภาษีตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 7 แต่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้อง ไม่น้อยกว่าลิตรละหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร *[มาตรา 33 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] มาตรา 34* ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ต้องปิดแสตมป์ สุราแต่มิได้ปิดแสตมป์สุรา หรือปิดแสตมป์สุราไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปิดแสตมป์ สุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยไม่สุจริตต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละห้าสิบบาท เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร *[มาตรา 34 แก้ไขโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515] มาตรา 34 ทวิ* ผู้ใดซื้อหรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดย ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราตามมาตรา 7 วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราและสุรานั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แล้วตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของภาษีสุราตาม อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละห้าสิบบาท เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร *[มาตรา 34 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521]
มาตรา 34 ตรี* ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีที่ออกตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณี ไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาหรือวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน สี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ *[มาตรา 34 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] มาตรา 35 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท มาตรา 35 ทวิ* ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 7 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท *[มาตรา 35 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] มาตรา 36 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 หรือมาตรา 22 มีความผิดต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท มาตรา 37* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคแรก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท *[มาตรา 37 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515]
มาตรา 38* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 21 หรือมาตรา 23 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท *[มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 38 ทวิ* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 หรือมาตรา 15 มีความผิด ต้องระวางโทษปรับตามปริมาณน้ำสุราที่ทำการขน ในอัตราลิตรละสิบบาท เศษของลิตรให้ถือเป็นหนึ่งลิตร *[มาตรา 38 ทวิ เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 39* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่เท่าของภาษีสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ *[มาตรา 39 แก้ไขโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] มาตรา 40 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 ถ้าสุรานั้นเป็นสุราที่นำเข้ามา ในราชอาณาจักร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ถ้าสุรา นั้นเป็นสุราที่ทำขึ้นในราชอาณาจักร มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท มาตรา 40 ทวิ* ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราทำการขายสุราไม่ตรง ตามประเภทใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกให้ตามมาตรา 19 หรือผู้ได้รับ ใบอนุญาตขายสุราซื้อสุราจากผู้ไม่มีสิทธิขายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท *[มาตรา 40 ทวิ เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497]
มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าสิบบาท มาตรา 42* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 มีความผิดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท *[มาตรา 42 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 42 ทวิ* ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองร้อยบาท *[มาตรา 42 ทวิ เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 43* ผู้ใดทำบัญชีไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่ทำบัญชี แสดงจำนวนสุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาท ผู้ใดยื่นบัญชีแสดงจำนวนสุราหรือเชื้อสุราตามมาตรา 27 อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ *[มาตรา 43 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515] มาตรา 43 ทวิ* ผู้ใดไม่แจ้งราคาขายตามมาตรา 8 เบญจ หรือ แจ้งราคาขายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท
ผู้ใดแจ้งราคาขายสุราตามมาตรา 8 เบญจ อันเป็นเท็จ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ *[มาตรา 43 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523] มาตรา 44* ผู้ใดมีแสตมป์สุราซึ่งรู้อยู่ว่าเป็นแสตมป์ปลอม หรือ มีแสตมป์สุราที่ใช้แล้วไว้ในครอบครองเพื่อใช้อีกหรือเพื่อค้า หรือนำแสตมป์ สุราที่ใช้แล้วมาใช้อีก มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ *[มาตรา 44 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] มาตรา 44 ทวิ* บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับ สถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอำนาจเปรียบเทียบได้ *[มาตรา 44 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุราฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] มาตรา 45 บรรดาสุรา เชื้อสุรา และสินค้าที่ทำด้วยสุรา ที่ได้ทำ นำเข้ามาในราชอาณาจักร ขายหรือมีไว้ในครอบครอง อันเป็นการฝ่าฝืน บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนภาชนะที่ใส่สิ่งของดังกล่าว รวมทั้งภาชนะ และเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราให้ริบเป็นของกรมสรรพสามิต มาตรา 46 ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือ ข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกำหนดในใบอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิต หรืออธิบดีผู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน ครั้งละ 6 เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้

หมวด 8
การรักษาพระราชบัญญัติ
__________

มาตรา 47* ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง (1) กำหนดชนิดของสุรา อัตราภาษีสุรา ลักษณะของแสตมป์สุรา และอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้าย พระราชบัญญัตินี้ (2) ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ขายสุราหรือใบอนุญาตให้ทำหรือขายเชื้อสุรา (3)* ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา (ก) สำหรับสุราของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศ ไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญา หรือความตกลงกับต่างประเทศ หรือทางการทูต ตามหลักถ้อยที ถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด สุราที่ได้รับลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา ตามวรรคหนึ่ง หากโอนไปเป็นของผู้ไม่มีเอกสิทธิ์ หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่อธิบดีกำหนดต้องเสียภาษี แต่ถ้าเป็นสุราที่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์นำบริจาคให้แก่องค์การ สาธารณกุศลโดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ให้งดเว้น ไม่เรียกเก็บภาษี (ข) สำหรับสุราที่นำไปทำการแปลงสภาพ หรือที่นำไปใช้ ในการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดี กำหนด
(4) กำหนดวิธีการ เงื่อนไขและข้อกำหนด เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้ *[มาตรา 47 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 และ (3) แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515]

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียม*
ท้ายพระราชบัญญัติ

หมายเลข

รายการ

อัตรา

1*

ภาษีสุราสำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักรและสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) สุราแช่ ตามมูลค่าร้อยละ 60 หรือ 100 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิต หรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง
(ข) สุรากลั่น ตามมูลค่าร้อยละ 50 หรือ 400 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ซึ่งชันสูตรด้วยเครื่องวัดของกรมสรรพสามิต หรือที่กรมสรรพสามิตรับรอง

2*

-

3*

-

หมายเลข

รายการ

อัตรา

4

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำสุรา โรงหนึ่ง ปีละ

5,000 บาท

5

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำสุราสำหรับใช้ในบ้านเรือน ปีละ

50 บาท

6

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำสุราสำหรับทำน้ำส้ม โรงหนึ่ง ปีละ

10,000 บาท

7

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับละ

1,000 บาท

8

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 ปีละ

10,000 บาท

9

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 2 ปีละ

5,000 บาท

10

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ปีละ

2,000 บาท

11

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 4 ปีละ

200 บาท

12

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ฉบับละ

300 บาท

13

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 6 ฉบับละ

100 บาท

14

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 7 ปีละ

300 บาท

หมายเลข

รายการ

อัตรา

15

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เก็บหรือรักษาสุราไว้ ณ ที่อื่น ตามมาตรา 21 ปีละ

1,000 บาท

16

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเชื้อสุราเพื่อขาย ปีละ

2,000 บาท

17

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ขายเชื้อสุรา ปีละ

200 บาท

18

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเชื้อสุราสำหรับใช้ในบ้านเรือน ปีละ

50 บาท

19

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำเชื้อสุราสำหรับใช้ในโรงงานสุรา ปีละ

500 บาท

20

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สุรา ปีละ

300 บาท

21

ค่าธรรมเนียมการโอนหรือรับโอนใบอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฉบับละ 1 ใน 4 ของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ๆ แต่ไม่ต่ำกว่าฉบับละห้าบาท

22

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตทุกชนิด ฉบับละ

100 บาท

23

ค่าธรรมเนียมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม หรือไปควบคุมตามมาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 22

หมายเลข

รายการ

อัตรา

(ก) กลางวัน วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ คนละ / วันละ

100 บาท

(ข) ระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 24.00 น. คนละ / วันละ

100 บาท

(ค) ระหว่างเวลา 24.00 น. ถึง 08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น คนละ / วันละ

100 บาท

*[บัญชีอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียม แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 และแก้ไขความในช่องรายการและช่องอัตราของหมายเลข 1 และยกเลิกความในช่องรายการ และช่องอัตราของหมายเลข 2 และหมายเลข 3 โดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2534]

_____________________________

พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 1. เนื่องจากมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดนำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต ฯลฯ" และมาตรา 8 บัญญัติว่า "ผู้ได้รับใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษี สุราโดยปิดแสตมป์สุรา....ฯลฯ" ซึ่งความในมาตรา 8 นี้ เมื่อพิจารณา แล้วก็น่าจะตีความได้ว่า ผู้ที่จะต้องเสียภาษีสุราที่นำเข้ามาก็คือ "ผู้ได้รับ ใบอนุญาต" (นำเข้าเกินกว่าหนึ่งลิตร) โดยเฉพาะเท่านั้น ฉะนั้น ผู้ที่ ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (นำเข้าไม่เกินหนึ่งลิตร) ก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่ง เมื่อตีความได้เช่นนี้แล้วก็นับว่ายังไม่ถูกต้องกับเจตนารมณ์และความมุ่งหมาย เกี่ยวกับการควบคุมในทางภาษีสุรา เพราะทางการมีความมุ่งหมายจะให้ สุราทุกขวดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือที่ทำขึ้นภายในเพื่อจำหน่ายก็ตาม มีแสตมป์สุราปิดอยู่เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าได้ผ่านการเสียภาษี หรือการ อนุญาตของเจ้าพนักงานมาแล้ว แต่ที่ใช้คำว่า"ไม่เกินหนึ่งลิตร" ในมาตรา 6 นั้นเป็นการยกเว้นสำหรับผู้ที่นำติดตัวเข้ามาเพียงจำนวนเล็กน้อย ให้ได้รับ ความสะดวกไม่ต้องยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตนำเข้าเท่านั้นมิได้มุ่งหมาย จะยกเว้นภาษีให้ เพราะถ้ายกเว้นภาษีให้แล้วก็จะมีสุราที่ไม่ต้องปิดแสตมป์ อยู่ในความครอบครองของบุคคลต่าง ๆ ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อ ความในมาตรา 8 อาจตีความไปได้ดังกล่าวเช่นนี้ จึงสมควรแก้ไขเสีย ให้ชัดแจ้งโดยตัดคำว่า "ได้รับใบอนุญาต" ออกเสีย 2. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่ามีผู้ลักลอบทำ ขาย หรือมีสุรามิชอบ ด้วยกฎหมายกันแพร่หลาย แม้จะถูกจับกุมอย่างไรก็ไม่ทำให้ผู้กระทำผิด เข็ดหลาบ ทั้งนี้เพราะอัตราโทษตามกฎหมายยังเบาไป สมควรเพิ่มให้ สูงขึ้นอีก
3. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่ามีผู้ลักลอบขนสุราจากจังหวัดที่มี ราคาต่ำเข้าไปขายในจังหวัดที่มีราคาสูง โดยยอมถูกจับกุมและเสียค่าปรับ ในอัตราชั้นสูง 500 บาท เมื่อเสร็จคดีชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็รับของ กลางคืนไปลักลอบจำหน่ายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าหากนำไปเป็นจำนวนมาก ๆ แล้ว ถึงจะเสียค่าปรับสูงก็ยังคงมีกำไรอีกมาก การกระทำดังกล่าวก่อให้ เกิดความยุ่งยากแก่วงการค้าสุราขึ้นทุกขณะ และเป็นการกระทบกระเทือน ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะคู่สัญญาของผู้ต้มกลั่นและขายส่งสุรา เกี่ยวกับเรื่องเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าปรับตามสัญญา จึงควรกำหนด โทษเสียใหม่ 4. เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มิได้มีบทลงโทษผู้รับ อนุญาตจำหน่ายสุราที่ซื้อสุราจากบุคคลอื่นซึ่งมิได้รับอนุญาตขายสุรามาไว้ ในร้าน เมื่อถูกจับกุมฐานมีสุรามิชอบด้วยกฎหมาย ก็ใช้กรณีดังกล่าวยกขึ้น เป็นข้ออ้าง ทำให้พ้นผิดทางอาญาไปได้ และอีกกรณีหนึ่งก็คือทำการขายสุรา ไม่ตรงกับประเภทใบอนุญาตที่ได้รับ เช่น ได้รับอนุญาตขายปลีกแต่ทำการ ขายในจำนวนของร้านขายส่ง หรือเป็นร้านขายปลีกเฉพาะสุราภายใน ประเทศ (ประเภทที่ 4) แต่ขายสุราหรือเบียร์ต่างประเทศ (ประเภทที่ 3) ดังนี้เป็นต้น การกระทำดังกล่าวเป็นการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพราะมีจำนวนสูงต่ำแตกต่างกัน และการกระทำทั้งสองประการนี้มิได้มี บทลงโทษไว้ ฉะนั้น จึงควรกำหนดบทลงโทษไว้เสียด้วย 5. เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่าผู้ต้มกลั่นสุราหลายจังหวัดพากัน ร้องเรียนเรื่องมีผู้ลักลอบทำแป้งเชื้อสุราออกจำหน่ายแพร่หลาย ทำให้เกิด สุราเถื่อนระบาด เป็นผลเสียหายแก่ผู้ต้มกลั่นและรายได้ในทางภาษีของรัฐ ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะทำการปราบปรามเข้มแข็ง ก็ไม่ทำให้ผู้กระทำผิดเกรงกลัว เพราะโทษตามกฎหมายเพียงปรับไม่เกินสองร้อยบาท เมื่อเสร็จคดีแล้ว ก็กลับไปลักลอบทำใหม่อีก จึงควรแก้ไขเพิ่มโทษชนิดนี้ให้หนักขึ้น
6. เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มิได้มีบทบัญญัติลงโทษ ผู้มีแสตมป์สุราปลอม หรือแสตมป์สุราที่ใช้แล้วไว้ในครอบครองโดยเจตนา ทุจริต เหมือนดังเช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร คงมีแต่โทษฐานนำแสตมป์ สุราที่ใช้แล้วมาใช้อีก (มาตรา 44) ประการเดียวเท่านั้น เนื่องจากขณะนี้ มีการกระทำผิดเกี่ยวกับแสตมป์สุราปลอมและแสตมป์สุราที่ใช้แล้วมากขึ้น จึงสมควรเพิ่มบทลงโทษโดยรวมไว้ในมาตรา 44 นี้อีกด้วย และการกระทำผิด ดังกล่าวตรวจตราจับกุมได้ยาก ฉะนั้น จึงควรกำหนดบทลงโทษให้หนักกว่า เดิมด้วย [รก.2497/71/341/23 กุมภาพันธ์ 2497]

_____________________________
พระราชกำหนดสุรา พ.ศ. 2501 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราค่าภาษีสุราแช่ที่เก็บอยู่ในปัจจุบันนี้ได้กำหนดไว้ไม่เหมาะสมแก่ภาวะทาง เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน จึงสมควรกำหนดอัตราเสียใหม่ [รก.2501/75/32พ/9 เมษายน 2501]

_____________________________
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนด เงื่อนไขและวิธีการว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทำสุรา การใช้วัตถุดิบระยะ เวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิดของสุราและแรงแอลกอฮอล์ จำนวนสุราที่ให้ ทำและขายให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราปฏิบัติและลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติด้วย กำหนด การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สำหรับการขายเร่ กำหนดการผ่อนผัน สำหรับผู้ที่นำสุราเกินกว่าหนึ่งลิตรเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือมิใช่เพื่อการค้า แก้ไขอัตราภาษีสุรากลั่นแห่ง
หรืองดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับแอลกอฮอล์ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม ตลอดจนกำหนดความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือ เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจ เปรียบเทียบได้ [รก.2510/84/204/25 เมษายน 2510]

_______________________________
พระราชกำหนดสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2513 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ อัตราภาษีสุราที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เหมาะสมแก่สถานการณ์ สมควร แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่การแก้ไขจำเป็นต้องได้รับการพิจารณา โดยด่วนและลับ เพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องตรา พระราชกำหนดนี้ [รก.2513/87/36พ/30 มิถุนายน 2513]

_______________________________
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยสุราโดยยกเลิกภาษีการค้าสุราและกำหนดอัตราภาษีสุราเสียใหม่ เพื่อความสะดวกแก่การจัดเก็บและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบ การค้าสุรา หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ [รก.2515/89/1พ/17 กรกฎาคม 2515]
______________________________
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 280 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย สุราเพื่อสะดวกแก่การจัดเก็บภาษีและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุรานั้น บัดนี้คณะปฏิวัติเห็น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นเพื่อความเป็นธรรม แก่ผู้เสียภาษีทุกฝ่าย หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ความในมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 มิให้ใช้บังคับแก่บรรดาสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราที่ได้เสียภาษี สุราตามอัตราที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175 ใช้บังคับ แต่ยังมิได้เสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร ข้อ 2 การเสียภาษีการค้าสำหรับสุราที่ได้เสียภาษีสุราตามความใน ข้อ 1 ให้ปฏิบัติดังนี้ (1) สำหรับสุราที่ได้ขายในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ถึงวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับให้ผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดง รายการการค้าและชำระภาษีการค้าตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ภายใน กำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ (2) สำหรับสุราที่ได้ขายภายหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบการค้าปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร [รก.2515/89/3พ/24 พฤศจิกายน 2515]
______________________________
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 327 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า รายได้จากภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม ของราชการส่วนท้องถิ่นยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ซึ่งแต่เดิมกฎหมาย กำหนดให้รายได้จากภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มตกเป็นรายได้ของราชการ ส่วนท้องถิ่นที่โรงงานสุราและโรงงานเครื่องดื่มตั้งอยู่ในเขตเท่านั้น ซึ่ง ความจริงประชาชนที่อยู่นอกเขตก็ได้บริโภคและเสียภาษีนี้ด้วย จึงสมควร ปรับปรุงให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับส่วนแบ่งจากเงินรายได้ประเภท ดังกล่าวโดยทั่วถึง หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 2 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราและภาษี เครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม เสียภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นร้อยละสิบของภาษีประเภทนั้น ๆ ภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่มที่เสียเพิ่มขึ้นตามความในวรรคหนึ่ง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย สุรา และภาษีเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่มส่งมอบเงินภาษี ที่เพิ่มขึ้นร้อยละสิบตามข้อ 2 ให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยหักค่าใช้จ่ายไว้ ร้อยละห้าของเงินที่เก็บได้ ข้อ 4 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินที่ได้รับตามข้อ 3 ให้แก่ ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้มีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวแก่การดำเนินการเพื่อให้ราชการ ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายได้จากค่าภาษีสุราและภาษีเครื่องดื่ม
ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ และให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้ [รก.2515/89/133พ/13 ธันวาคม 2515]

________________________________
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า กำหนดเวลาการจำหน่ายสุราและดื่ม สุรา ณ สถานที่ขายสุราและกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนตามความในพระราชกฤษฎีกา ควบคุมโภคภัณฑ์ยังไม่เหมาะสม สมควรมีบทบัญญัติให้มีการอนุญาตให้จำหน่ายสุรา และดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุราในเวลาที่ห้ามจำหน่ายสุราได้ในบางกรณี และ กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนเสียใหม่ หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 6 ตามความในกฎหมายว่าด้วยสุรา หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราดังกล่าวจำหน่ายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่ เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก อธิบดีกรมตำรวจสำหรับนครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ จังหวัดอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดดื่มสุราชนิดใด ๆ ณ สถานที่ขายสุราในกำหนดเวลาห้าม จำหน่ายสุรา เว้นแต่สถานที่ขายสุรานั้นได้อนุญาตให้จำหน่ายได้ตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายสุราและดื่มสุราในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน บริการ ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้เปิดทำการได้เกิน เวลา 24.00 นาฬิกา ให้กระทำนอกเวลาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองได้เฉพาะหลังจากเวลา 24.00 นาฬิกา จนถึงเวลาปิดทำการ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตการอนุญาต การออกใบอนุญาต การแสดงใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การจำหน่าย สุราของผู้ได้รับใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการออกและการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 3 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ (1) ดำเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมหรือก่อให้เกิด ความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น (2) ยอมให้ผู้มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้ เข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ขายสุราระหว่างเวลาเปิดทำการ (3) จำหน่ายสุราให้แก่ลูกค้าที่มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้แล้ว (4) จำหน่ายสุรานอกเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต (5) ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ ให้ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีอำนาจ สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ การสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้สั่งกักได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน ข้อ 4 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 2 วรรคหนึ่ง หรือจำหน่ายสุราในเวลาห้าม จำหน่ายระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 3 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อ 5 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 2 วรรคสอง หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม ความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ [รก.2515/174/10พ/20 พฤศจิกายน 2515]

________________________________
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย สุรา เพื่อให้มีการควบคุมการจำหน่ายและการมีไว้ในครอบครองซึ่งสุราเป็นไป โดยรัดกุม และแก้ไขบทกำหนดโทษให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบัน หัวหน้า คณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ [รก.2515/89/209พ/13 ธันวาคม 2515]

_________________________________
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราภาษีสุรากลั่นตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดไว้เป็นเวลา นานมาแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรเพิ่มให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ในด้านรายได้ของรัฐ และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการ ภาษีอากร ซึ่งต้องพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ขึ้น
[รก.2521/95/31พ/8 มีนาคม 2521]
_________________________________
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็นการสมควรยกเว้นภาษีสุราให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราในราชอาณาจักร ที่ส่งสุราดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ทำสุราส่งสุราออกไปขายแข่งขันกับสุราในต่างประเทศได้ และโดยที่เป็นการ สมควรให้ผู้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงสุราได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ได้รับ อนุญาตเปลี่ยนแปลงภาชนะสุรา ด้วยการให้ปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุรา ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าภาษีสุราอีก ซึ่งในการนี้จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยสุรา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น [รก.2521/95/1พ/17 พฤษภาคม 2521]

___________________________________
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสุราได้ใช้มาเป็นเวลากว่า ยี่สิบปีแล้ว เป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจและค่าของเงิน ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดอัตราให้สูงขึ้น จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2521/95/1พ/27 ตุลาคม 2521]
______________________________
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราและระบบการจัดเก็บภาษีสุราแช่ประเภทเบียร์ ยังไม่เหมาะสมกับภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งจะต้องได้รับ การพิจารณาเป็นการด่วนและลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชกำหนดนี้
[รก.2523/97/7พ/21 พฤษภาคม 2523]

________________________________
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ การเสียภาษีสุราในขณะนี้กระทำโดยการปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุรา แต่เพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันมีวิธีการอย่างอื่นที่มีความรัดกุมและประหยัด ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สุราอันสมควรนำมาใช้แก่การเสียภาษีสุราได้ และโดยที่อัตราและระบบการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นยังไม่เหมาะสมกับภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงโดยเพิ่มอัตราตามมูลค่าขึ้นอีกอัตราหนึ่ง และโดยที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา เป็นการด่วนและลับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน และเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็น ต้องตราพระราชกำหนดนี้
[รก.2525/99/1พ/16 ตุลาคม 2525]
_________________________________
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ อัตราภาษีสุราตามที่กำหนดไว้ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราภาษีสุราเสียใหม่ และโดยที่เป็นกรณี ฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ [รก.2528/102/1พ/4 เมษายน 2528]

___________________________________
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534
มาตรา 6 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ก่อนการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และอัตราภาษีสุราที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ว่าด้วยการลดหย่อน หรือการเรียกเก็บภาษีสุราที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ดังกล่าวก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับ ต่อไปสำหรับผู้ซื้อสุราหรือผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ที่มีสัญญาผูกพันกับ กรมสรรพสามิตหรือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 และในสัญญาดังกล่าวผู้ซื้อสุราหรือผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราต้อง ชำระเงินแก่รัฐบาลเป็นการเหมาจ่าย โดยรวมค่าภาษีสุราและค่าผลประโยชน์ หรือ รวมค่าภาษีสุราและค่าสิทธิหรือรวมค่าภาษีสุราและค่าธรรมเนียมพิเศษและ ค่าทดแทนโรงงานสุราเข้าด้วยกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าสัญญาดังกล่าว จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุเลิกสัญญาหรือสิ้นสุดอายุสัญญา
มาตรา 7 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ก่อนการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป สำหรับกรณี ดังต่อไปนี้ (1) สุราที่การปฏิบัติจัดเก็บภาษียังค้างอยู่หรือที่ถึงกำหนดชำระก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (2) สุราที่ทำในราชอาณาจักรและได้เสียภาษีสุราครบถ้วนแล้ว โดยการปิดแสตมป์สุราหรือโดยวิธีอื่น แต่ยังมิได้ขนออกจากโรงงานสุราก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (3) สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับที่ได้เสียภาษีสุราครบถ้วนแล้วโดยปิดแสตมป์สุรา แต่ยังมิได้นำออก จากอารักขาของศุลกากร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ทำสุราหรือผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ยื่นบัญชีรายละเอียดสุราตาม (2) และ (3) โดยแสดงรายการ ประเภท ชนิด และปริมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 พร้อมทั้งระบุสถานที่เก็บสุรานั้น และให้ยื่นบัญชี ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่โรงงานสุราตั้งอยู่หรือต่อ เจ้าพนักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ที่มีการนำเข้าสุรา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราหรือผู้นำเข้าสุราผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท [รก.2534/108/183พ/21พฤศจิกายน 2534]

_________________________________
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก ได้มีการปรับปรุงระบบภาษีอากรของประเทศให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ได้ยกเลิกภาษีการค้าและนำภาษีมูลค่าเพิ่มมา ใช้แทน สมควรปรับปรุงภาษีสุราเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ จัดเก็บ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2534/108/183พ/21 พฤศจิกายน 2534]

_____________________________
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2534
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ จัดเก็บภาษีสุราใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล รัษฎากร แต่เนื่องจากอัตราภาษีสุราตามบัญชีอัตราภาษีสุราและค่าธรรมเนียม ท้ายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528 ยังไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีสุราที่ได้ปรับปรุงแล้ว สมควร แก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสุราเสียใหม่สำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักรและ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรให้เป็นอัตราเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้ [รก.2534/108/1พ/25 ธันวาคม 2534]

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์