ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ
คืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ
ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น
พุทธศักราช 2489

อานันทมหิดล
ตราไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489
เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือ ตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่นอันเป็นนิรโทษกรรม ตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของ ญี่ปุ่น พุทธศักราช 2489
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิม แก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการ สงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช 2489"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
*[รก.2489/29/292/9 พฤษภาคม 2489]
มาตรา 3 ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจซึ่งกระทำการ ต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น หรือดำเนินงานเพื่อการนั้น อันเป็น นิรโทษกรรมตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการต่อต้านการดำเนินการ


สงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช 2489 ถ้าได้ลาออกจากราชการก็ดี หรือถูกปลดออก จากราชการก็ดี ให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับบรรจุกลับเข้าเป็นข้าราชการในตำแหน่ง เดิมในเมื่อมีตำแหน่งว่าง
ถ้าจะรับบรรจุกลับเข้าเป็นข้าราชการในตำแหน่งเดิมไม่ได้ ก็ให้ บรรจุในตำแหน่ง ชั้น และอันดับอันไม่ต่ำกว่าที่ข้าราชการผู้นั้นเคยได้อยู่เดิม
มาตรา 4 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดสอบสวนให้ได้ความชัดก่อนว่า ข้าราชการที่ได้ลาออกหรือถูกปลดออกนั้น ได้ลาออกหรือถูกปลดออกเพราะไป ทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่นหรือดำเนินงานเพื่อการนั้น จริง แม้เหตุผลในใบลาหรือการปลดจะเป็นอย่างอื่นก็ตาม แล้วจึงรับบรรจุกลับเข้า ประจำการตามความในมาตรา 3
มาตรา 5 ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจซึ่งได้รับบรรจุ กลับเข้าประจำการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ามีวันราชการติดต่อกัน คือ เวลา


ก่อนวันที่ลาออกหรือถูกปลดออกกับวันที่ได้กลับเข้ารับราชการนั้น ให้นับสำหรับคำนวณ เบี้ยหวัดหรือบำเหน็จบำนาญด้วย
มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ปรีดี พนมยงค์
นายกรัฐมนตรี

กฎหมายไทย - พระราชบัญญัต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-